FLAG-u Juž­ni Ja­dran odo­bre­no 600.000 kn

Cilj FLAG ima na­mje­ru iz­ra­de Lo­kal­ne ra­zvoj­ne stra­te­gi­je u ri­bar­stvu

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ŽUPANIJA -

Pr­va

os­no­va­na Lo­kal­na ak­cij­ska sku­pi­na u ri­bar­stvu FLAG Juž­ni Ja­dran na po­dru­čju Du­bro­vač­ko–ne­re­tvan­ske žu­pa­ni­je pri­ja­vi­la se na na­tje­čaj na Mje­ru III.1. ‘Pri­prem­na pot­po­ra’ u ok­vi­ru Ope­ra­tiv­nog pro­gra­ma za po­mor­stvo i ri­bar­stvo te su joj na­kon us­pješ­ne pri­ja­ve i do­di­je­lje­na bes­po­vrat­na sred­stva u iz­no­su od 600.000 ku­na. Odo­bre­na sred­stva FLAG mo­že ko­ris­ti­ti za ak­ci­je os­po­sob­lja­va­nja za lo­kal­ne di­oni­ke, stu­di­je ri­bar­stve­nih i ak­va­kul­tur­nih po­dru­čja, tro­ško­ve po­ve­za­ne s iz­ra­dom lo­kal­ne ra­zvoj­ne stra­te­gi­je u ri­bar­stvu, ad­mi­nis­tra­tiv­ne tro­ško­ve i pot­po­ru ma­lim pi­lot­pro­jek­ti­ma ko­ji do­pri­no­se pri­ori­te­tu EU ‘Po­ve­ća­nje za­pos­le­nos­ti i te­ri­to­ri­jal­ne ko­he­zi­je’ vri­jed­nos­ti do 150.000 ku­na. FLAG Juž­ni Ja­dran os­no­van je ini­ci­ja­ti­vom i or­ga­ni­za­ci­jom Re­gi­onal­ne ra­zvoj­ne agen­ci­je DUNEA u ve­lja­či ove go­di­ne u Sto­nu, na­kon ni­za ra­di­oni­ca na te­re­nu. FLAG je part­ner­stvo pred­stav­ni­ka gos­po­dar­skog, ci­vil­nog i jav­nog sek­to­ra os­no­va­no s na­mje­rom iz­ra­de Lo­kal­ne ra­zvoj­ne stra­te­gi­je u ri­bar­stvu svog po­dru­čja i lak­šeg pov­la­če­nja sred­sta­va iz Europ­skog fon­da za po­mor­stvo i ri­bar­stvo.

Sjedište FLAGa je u Sto­nu. Je­di­ni­ce lo­kal­ne sa­mo­upra­ve ko­je su mu su­os­ni­va­či te­me­ljem od­lu­ke Op­ćin­skih vi­je­ća i či­je po­dru­čje dje­lo­va­nja obu­hva­ća su Du­bro­vač­ko pri­mo­rje, Ston, Ja­nji­na, Lum­bar­da, Ve­la Lu­ka, Las­to­vo i Mljet. Za pred­sjed­ni­ka Udru­ge iz­a­bran je Ivi­ca Gla­vor, vlas­nik ri­bar­skog obr­ta iz Du­bra­ve dok je pot­pred­sjed­nik Ve­dran An­tu­ni­ca, na­čel­nik Op­ći­ne Ston. Uprav­no vi­je­će FLAGa oda­bra­lo je Ma­ta Obe­ra­na, pred­sjed­ni­ka Ce­ha za ri­bar­stvo i ak­va­kul­tu­ru HOKa, za vo­di­te­lja FLAGa.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.