I ove go­di­ne u Ri­je­ci se odr­ža­va ‘Lje­to u Gu­ve­ru’

Bo­ga­ti pro­gram Kon­cer­ti, pro­jek­ci­je fil­mo­va, fes­ti­va­li za­na­tli­ja...

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ŽUPANIJA -

Po­mor­ski i po­vi­jes­ni mu­zej Hr­vat­skog pri­mor­ja Ri­je­ka i ove je go­di­ne do­ma­ćin ma­ni­fes­ta­ci­je “Lje­to u Gu­ve­ru”. Iako ču­var bo­ga­te po­mor­ske po­vi­jes­ti o če­mu svje­do­če zbir­ke s vri­jed­nim ar­te­fak­ti­ma po­put po­ja­sa za spa­ša­va­nje s Ti­ta­ni­ka, put­nih do­ku­me­na­ta, kom­pa­sa, ma­ke­ta je­dre­nja­ka i pa­ro­bro­do­va te os­ta­lih na­vi­ga­cij­skih ins­tru­me­na­ta i brod­ske opre­me, Po­mor­ski i po­vi­jes­ni mu­zej Hr­vat­skog pri­mor­ja Ri­je­ka ovom se ma­ni­fes­ta­ci­jom že­li otvo­ri­ti ši­roj pu­bli­ci raz­li­či­tih uku­sa te pri­bli­ži­ti mu­zej­sku dje­lat­nost svi­ma.

Pri­li­kom otvo­re­nja “Lje­ta u Gu­ve­ru”, žu­pan Zlat­ko Ko­ma­di­na is­tak­nuo je ka­ko Mu­zej mo­ra dje­lo­va­ti ur­ba­no i iz­a­ći iz svo­jih pros­to­ra te se ši­ri­ti na svo­je okru­že­nje. “Pu­no to­ga či­ni kul­tu­ru, a o uku­si­ma se ne ras­prav­lja”, po­ru­čio je žu­pan Ko­ma­di­na te na­gla­sio ka­ko će Pri­mor­sko­go­ran­ska žu­pa­ni­ja nas­ta­vi­ti po­dr­ža­va­ti ovak­ve hva­le­vri­jed­ne ma­ni­fes­ta­ci­je. Pr­va dva da- na pro­gra­ma “Lje­ta u Gu­ve­ru” odr­žan je Fes­ti­val za­nat­skih pi­vo­va­ra “Be­era­nje” na ko­jem je pu­bli­ka mo­gla de­gus­ti­ra­ti pre­ko 60 raz­li­či­tih pi­va 28 do­ma­ćih i stra­nih pi­vo­va­ra te raz­gle­da­ti iz­lož­bu piv­skih eti­ke­ta “Pi­vo kroz piv­ske eti­ke­te”.

Kon­cer­tom broj­nih glaz­be­ni­ka 21. lip­nja pri­god­no je obi­lje­žen Svjet­ski dan glaz­be. Odr­ža­na je pro­jek­ci­ja ta­li­jan­ske an­ti­rat­ne ho­ror dra­me “Salò ili 120 da­na So­do­me” Pi­era Pa­ola Pa­so­li­na te nas­tup tria “CHUI”. U nas­tav­ku lje­ta na kon­cer­tu Tra­go­vi u sje­ti pu­bli­ku će za­ba­vi­ti Ma­ti­ja De­dić i Zo­ran Pre­din. Kon­cer­te će iz­ves­ti i Bru­no Mi­če­tić trio, ko­jeg uz Bru­nu Mi­če­ti­ća či­ne ame­rič­ki pi­ja­nist, skla­da­telj i aran­žer Joe Ka­plowitz i re­no­mi­ra­ni bub­njar Adri­ano Ber­no­bić, za­tim Ma­ri­na­da iz Ri­je­ke, De­la­ney Da­vid­son iz Ni­zo­zem­ske te Ste­fa­no Be­det­ti or­gan gro­up kvar­tet sas­tav­ljen od vr­hun­skih jazz glaz­be­ni­ka. Tu su još Vin­ta­ge fes­ti­val, nos­tal­gič­na šet­nja glaz­bom, odje­ćom, fri­zu­ra­ma, knji­ga­ma, oku­si­ma i mi­ri­si­ma kroz šez­de­se­te, se­dam­de­se­te, osam­de­se­te 20. sto­lje­ća te vir­tu­al­ne iz­lož­be “120 go­di­na Gu­ver­ne­ro­ve pa­la­če” i “Po­gled unu­tra” na ko­ji­ma će se pre­zen­ti­ra­ti naj­v­rjed­ni­ji pred­me­ti iz fun­du­sa Po­mor­skog i po­vi­jes­nog mu­ze­ja Hr­vat­skog pri­mor­ja. “Li­bur­ni­ja uplov­lja­va”, pro­jek­ci­je fil­mo­va s Li­bur­ni­ja film fes­ti­va­la 2015., odr­žat će se u če­ti­ri na­vra­ta. Pu­bli­ka će ima­ti pri­li­ke vi­dje­ti fil­mo­ve “Li­je­po mi je s to­bom, znaš” Eve Kra­lje­vić, “Pi­sma za Ohio” Ra­si­ma Ka­ra­li­ća, “Stak­le­ne oči” Ma­ria Pa­pi­ća te “Ra­ki­ja­ški dnev­nik“Da­mi­ra Ču­či­ća. Tu su i “Raz­red” re­da­te­lji­ce Ves­ne Ću­dić, na­gra­đen za naj­bo­lju re­ži­ju te na­gra­đi­va­ni do­ku­men­ta­rac “Ve­ru­da film o Bo­ja­nu”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.