Naj­bo­lji­ma na dr­žav­nim i me­đu­na­rod­nim na­tje­ca­nji­ma do­di­je­lje­ni Oska­ri zna­nja

Žu­pa­ni­je po­ti­ču iz­vr­s­nost Na­gra­du naj­us­pješ­ni­jim uče­ni­ci­ma po­dr­ža­la je sa 75.000 ku­na i Hrvatska za­jed­ni­ca žu­pa­ni­ja

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ŽUPANIJA -

UVe­li­koj dvo­ra­ni Eko­nom­skog fa­kul­te­ta Sve­uči­li­šta u Za­gre­bu dr­žav­nim pr­va­ci­ma na na­tje­ca­nji­ma u zna­nju i uče­ni­ci­ma ko­ji su osvo­ji­li jed­no od pr­va tri mjes­ta na me­đu­na­rod­nim na­tje­ca­nji­ma uru­če­ni su Oska­ri zna­nja.

Skul­p­tu­re ove sim­bo­lič­ne, ali važ­ne na­gra­de, ko­je su otiš­le u ru­ke 345 uče­ni­ka i 220 men­to­ra, svo­jim su ko­le­ga­ma iz­ra­di­li uče­ni­ci Cen­tra za od­goj i obra­zo­va­nje Ča­ko­vec. Oska­re zna­nja do­bi­lo je i 150 naj­us­pješ­ni­jih uče­ni­ka i stu­de­na­ta glaz­be­nih i ples­nih ško­la i mu­zič­kih aka­de­mi­ja te nji­ho­va 83 men­to­ra.

“Na­gra­da Oskar zna­nja za­pra­vo je po­ru­ka da se rad i trud uvi­jek is­pla­te jer pos­ti­ći za­vid­ne re­zul­ta­te ni­je mo­gu­će bez pu­no odri­ca­nja. Iz­vr­s­nost tre­ba po­ti­ca­ti, a svi žu­pa­ni slo­ži­li su se da je ova do­dje­la iz­ni­man na­čin da to na na­ci­onal­noj ra­zi­ni i uči­ni­mo. Pri­ori­te­ti sva­ke žu­pa­ni­je sva­ka­ko su obra­zo­va­nje i osi­gu­ra­va­nje europ­skih obra­zov­nih stan­dar­da i jed­na­kih mo­guć­nos­ti ško­lo­va­nja za sve uče­ni­ke. To se tru­di­mo pos­ti­ći su­fi­nan­ci­ra­njem pri­je­vo­za i osi­gu­ra­gra­di­ti. va­njem uvje­ta za one sla­bi­jeg so­ci­jal­nog stan­dar­da. Va­še miš­lje­nje je važ­no, za­to žu­pa­ni­je po­ti­ču mla­de da se uklju­če u do­no­še­nje od­lu­ka kroz sa­vje­te mla­dih. Ula­že se u ob­no­vu i iz­grad­nju no­vih ško­la, sti­pen­di­ra­ju se i de­fi­ci­tar­na za­ni­ma­nja ka­ko bi se mla­di vra­ti­li u svo­ju sre­di­nu ko­ja im ima što po­nu­di­ti. Na­dam se da ni vi ne­će­te za­bo­ra­vi­ti odak­le po­tje­če­te”, re­kao je uče­ni­ci­ma pred­sjed­nik Hr­vat­ske za­jed­ni­ce žu­pa­ni­ja (HZŽ) Go­ran Pa­uk i za­klju­čio: “Ne­ka vam Oskar zna­nja bu­de po­ti­caj da i da­lje nas­ta­vi­te vri­jed­no uči­ti i ula­ga­ti u svo­je zna­nje i obra­zo­va­nje jer je to va­še naj­ve­će bo­gat­stvo ko­je vam nit­ko ne mo­že odu­ze­ti”.

Hrvatska za­jed­ni­ca žu­pa­ni­ja po­mo­gla je odr­ža­va­nje do­dje­le Oska­ra zna­nja sa 75.000 ku­na. Ta­ko su od­lu­či­li svi žu­pa­ni na sje­din­ci Iz­vr­š­nog od­bo­ra Hr­vat­ske za­jed­ni­ce žu­pa­ni­ja kra­jem trav­nja.

U to je ime uče­ni­ke i men­to­re na sa­moj sve­ča­nos­ti poz­dra­vio i pred­sjed­nik HZŽa i ši­ben­skok­nin­ski žu­pan Go­ran Pa­uk, is­tak­nuv­ši da trud i za­la­ga­nje uvi­jek tre­ba is­tak­nu­ti i na- Uz Hr­vat­sku za­jed­ni­cu žu­pa­ni­ja, sve­ča­nu do­dje­lu Oska­ra zna­nja omo­gu­ći­li su Agen­ci­ja za od­goj i obra­zo­va­nje te Mi­nis­tar­stvo zna­nos­ti, obra­zo­va­nja i spor­ta.

PD

Oskar zna­nja kao po­ti­caj na­da­re­nim uče­ni­ci­ma

PD

Go­ran Pa­uk, pred­sjed­nik HZŽ-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.