Ima­te ide­ju za DEAR pro­jekt? Pri­ja­vi­te je za su­fi­nan­ci­ra­nje!

LADDER Pri­ja­ve za su­fi­nan­ci­ra­nje dva­ju mi­kro­pro­je­ka­ta za­pri­ma­ju se do 8. sr­p­nja

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ŽUPANIJA -

Hrvatska za­jed­ni­ca žu­pa­ni­ja u 2016. će go­di­ni su­fi­nan­ci­ra­ti dva mi­kro­pro­jek­ta us­mje­re­na na obra­zo­va­nje za ra­zvoj i po­di­za­nje svi­jes­ti.

Isko­ris­ti­te pri­li­ku i pri­ja­vi­te svo­je pro­jek­t­ne ide­je te­me­lje­ne na DEAR pris­tu­pu (De­ve­lop­ment Edu­ca­ti­on and Awa­re­ness Ra­ising) ko­ji obu­hva­ća os­vje­šta­va­nje jav­nos­ti o glo­bal­nim ra­zvoj­nim te­ma­ma i pro­mi­ca­nje obra­zo­va­nja za ra­zvoj. Glo­bal­ne ra­zvoj­ne te­me od­no­se se na 17 ci­lje­va za odr­ži­vi ra­zvoj ko­je su ut­vr­di­li Ujed­nje­ni na­ro­di, dok obra­zo­va­nje za ra­zvoj uklju­ču­je ak­tiv­nos­ti po­di­za­nja svi­jes­ti i in­for­mi­ra­nja gra­đa­na, po­ti­ca­nja ak­tiv­ne uklju­če­nos­ti gra­đa­na u dje­lo­va­nje na lo­kal­noj ra­zi­ni te pro­mje­ne sta­vo­va u ve­zi s glo­bal­nim iz­a­zo­vi­ma i pi­ta­nji­ma ra­zvo­ja. Su­fi­nan­ci­ra­nje pro­je­ka­ta po­dra­zu­mi­je­va iz­nos od mi­ni­mal­no 2000 eu­ra, a mak­si­mal­no 6000 eu­ra či­me se mo­že po­kri­ti do naj­vi­še po­la ukup­nog pro­ra­ču­na pro­jek­ta, što zna­či da os­ta­lu po­lo­vi­cu nov­ča­nih sred­sta­va mo­ra osi­gu­ra­ti pri­ja­vi­telj. Or­ga­ni­za­ci­ja ko­ja pri­jav­lju­je pro­jekt mo­že ga pri­ja­vi­ti sa­mos­tal­no ili u part­ner­stvu s dru­gim or­ga­ni­za­ci­ja­ma.

Pro­jek­t­ne pri­ja­ve za­pri­ma­ju se do 8. sr­p­nja 2016. go­di­ne, is­klju­či­vo na en­gle­skom je­zi­ku, a mo­gu ih pod­ni­je­ti je­di­ni­ce i ti­je­la lo­kal­ne i re­gi­onal­ne sa­mo­upra­ve te or­ga­ni­za­ci­je ci­vil­no­ga druš­tva. Pri­ja­vu je po­treb­no pod­ni­je­ti u pri­lo­že­nim obras­ci­ma na ema­il adre­se: taj­nis­tvo@hr­vzz.hr i vlat­ka.se­lim­ber@hr­vzz.hr.

Hrvatska za­jed­ni­ca žu­pa­ni­ja pro­jek­te će su­fi­nan­ci­ra­ti u sklo­pu ve­li­kog europ­skog pro­jek­ta LADDER ko­ji se pro­vo­di u 18 ze­ma­lja čla­ni­ca Eu­rop­ske uni­je i 17 ze­ma­lja ko­je ni­su čla­ni­ce Eu­rop­ske uni­je. Ukup­na vri­jed­nost pro­jek­ta je oko 4 mi­li­ju­na eu­ra, a Hrvatska za­jed­ni­ca žu­pa­ni­ja su­dje­lu­je iz­no­som od oko 45 ti­su­ća eu­ra u tri go­di­ne ko­li­ko tra­je pro­jekt LADDER.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.