Gos­po­dar­stvu SAD-a bo­lje ka­da je pred­sjed­nik demokrat

Po­gled sa stra­ne Pred­nost Ti­je­kom raz­dob­lja na­kon Dru­gog svjet­skog ra­ta rast BDP-a na go­diš­njoj ra­zi­ni u pro­sje­ku je iz­no­sio 4,3 pos­to ti­je­kom de­mo­krat­skih upra­va, za raz­li­ku od 2,5 pos­to pod re­pu­bli­kan­ci­ma

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI & ANALIZE -

Hil­lary Clin­ton ope­to­va­no tvr­di ti­je­kom po­s­ljed­njih mje­se­ci da ame­rič­ko gos­po­dar­stvo pos­ti­že znat­no bo­lje re­zul­ta­te kad se u Bi­je­loj ku­ći na­la­zi demokrat. Bu­du­ći da ta tvrd­nja do­la­zi iz us­ta vje­ro­jat­nog de­mo­krat­skog pred­sjed­nič­kog kan­di­da­ta, ona vje­ro­jat­no zvu­či po­put po­li­tič­kog spi­na. Ali is­ti­na je da je ona ap­so­lut­no u pra­vu.

Pred­sjed­nik je ne­sum­nji­vo je­dan od broj­nih čim­be­ni­ka ko­ji do­pri­no­se cje­lo­kup­nom gos­po­dar­stvu i ne­ki su pred­sjed­ni­ci ne­dvoj­be­no bi­li sret­ni­ji od os­ta­lih. No, to ne zna­či da je tvrd­nja gos­po­đe Clin­ton sa­mo “dje­lo­mič­no is­ti­ni­ta,” kao što su to iz­ja­vi­li ne­ki me­dij­ski is­pi­ti­va­či či­nje­ni­ca (uklju­ču­ju­ći do­bit­ni­ka Pu­lit­ze­ro­ve na­gra­de Po­li­tiFact). Raz­li­ka u gos­po­dar­skim per­for­man­sa­ma pod de­mo­krat­skim i pod re­pu­bli­kan­skim pred­sjed­ni­ci­ma kon­zis­tent­na je i znat­na, dok ne­raz­mjer znat­no pre­ma­šu­je prag po pi­ta­nju sta­tis­tič­ke važ­nos­ti.

Eko­no­mis­ti sa Sve­uči­li­šta Prin­ce­ton, Alan Blin­der i Mark Wat­son po­t­vr­đu­ju tu de­mo­krat­sku ko­rist u svom naj­no­vi­jem znans­tve­nom ra­du. Oni po­la­ze od za­pa­ža­nja da ti­je­kom raz­dob­lja na­kon Dru­gog svjet­skog ra­ta (od Har­ryja Tru­ma­na do Ba­rac­ka Oba­me), rast BDPa na go­diš­njoj ra­zi­ni u pro­sje­ku je iz­no­sio 4,3% ti­je­kom de­mo­krat­skih upra­va, za raz­li­ku od 2,5% pod re­pu­bli­kan­ci­ma. Ako ide­mo još ko­rak da­lje i raz­mo­tri­mo Her­ber­ta Ho­ove­ra i Fran­k­li­na D. Ro­ose­vel­ta, ne­raz­mjer je još ve­ći. Re­zul­ta­ti su slič­ni čak i ako pri­pi­še­mo do­go­vor­nost za pr­va tri mje­se­ca – ili pr­vih ne­ko­li­ko kvar­ta­la – pred­sjed­nič­kog man­da­ta nje­go­vom pret­hod­ni­ku.

Ne­pri­mje­re­ne kri­ti­ke

Ima još to­ga. Ti­je­kom 256 kvar­ta­la za vri­je­me 16 pos­li­je­rat­nih pred­sjed­nič­kih man­da­ta, ame­rič­ko je gos­po­dar­stvo bi­lo u re­ce­si­ji u pro­sje­ku ti­je­kom 1,1 kvar­ta­la za vri­je­me de­mo­krat­skih pred­sjed­nič­kih man­da­ta i 4,6 kvar­ta­la za vri­je­me re­pu­bli­kan­skih pred­sjed­nič­kih man­da­ta. Iz­gle­di da je ta­ko zna­čaj­na raz­li­ka po­s­lje­di­ca pu­ke slu­čaj­nos­ti ni­su ve­ći od 1 pre­ma 100.

Taj trend ni­je ogra­ni­čen sa­mo na BDP. Na­kon 1945., sto­pa ne­za­pos­le­nos­ti pa­la je u pro­sje­ku 0,8% pod de­mo­kra­ti­ma, a po­ve­ća­la se za 1,1% pod re­pu­bli­kan­ci­ma – što pred­stav­lja za­pa­nju­ju­ću raz­li­ku od 1,9%. Struk­tur­ni pro­ra­čun­ski de­fi­cit ta­ko­đer je bio ma­nji pod de­mo­krat­skim pred­sjed­ni­ci­ma (1,5% po­ten­ci­jal­nog BDPa) ne­go za vri­je­me re­pu­bli­ka­na­ca (2,2%), iako to ni­je spri­je­či­lo re­pu­bli­kan­ce da kri­ti­zi­ra­ju de­mo­kra­te ra­di pre­ko­mjer­ne dr­žav­ne po­troš­nje. Čak i po­vrat od ula­ga­nja in­dek­sa S&P 500 bio je znat­no vi­ši pod

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.