Što je po­lju­lja­lo rej­ting Agro­ko­ra?

Na­ji­za­zov­ni­ja go­di­na Mo­ody’s gur­nuo kon­cern Ivi­ce To­do­ri­ća i nje­go­ve obvez­ni­ce raz­red ni­že

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JADRANKA DOZAN jadranka.dozan@pos­lov­ni.hr

Za po­gor­ša­nje rej­tin­ga pre­sud­na je kom­bi­na­ci­ja sla­bi­jeg lanj­skog re­zul­ta­ta i vi­so­ke ra­zi­ne zaduženosti Gru­pe

Za Agro­kor gru­pu ova je go­di­na po­če­la lo­šom vi­ješ­ću. Agen­ci­ja za ocje­ni­va­nje kre­dit­nog rej­tin­ga Mo­ody’s gur­nu­la je kon­cern Ivi­svi­jet ce To­do­ri­ća i nje­go­ve obvez­ni­ce raz­red ni­že, što se u sus­ta­vu oz­na­ka te agen­ci­je u slu­ča­ju Agro­ko­ra oči­tu­je u pa­du sa B2 ran­ga na B3. Pri­tom su iz­gle­de za raz­dob­lje do idu­će re­vi­zi­je oci­je­ni­li sta­bil­ni­ma.

Za po­gor­ša­nje rej­tin­ga Agro­ko­ra pre­su­dan je utje­caj ima­la kom­bi­na­ci­ja sla­bi­je proš­lo­go­diš­njeg ope­ra­tiv­nog re­zul­ta­ta i vi­so­ke ra­zi­ne zaduženosti Gru­pe. Ka­ko is­ti­če Vin­cent Gu­sdorf, pot­pred­sjed­nik i vi­ši ana­li­ti­čar u Mo- ody’su, sta­ja­li­šte je te agen­ci­je da u uvje­ti­ma “po­gor­ša­nja po­ka­za­te­lja ope­ra­tiv­nog pos­lo­va­nja ko­je se do­go­di­lo ti­je­kom pr­vih de­vet mje­se­ci 2016. ni­je vje­ro­jat­no da će Agro­kor vra­ti­ti omje­re zaduženosti u ok­vi­re ko­je Mo­ody’s sma­tra pri­mje­re­nim za B2 rej­ting”. Is­to­dob­no, Gu­sdorf do­da­je ka­ko sta­bil­ni iz­gle­di odra­ža­va­ju oče­ki­va­nja da će kom­pa­ni­ja “una­toč oš­troj kon­ku­ren­ci­ji u Hr­vat­skoj i Slo­ve­ni­ji sta­bi­li­zi­ra­ti za­ra­de u idu­ćih go­di­nu da­na”.

STA­NJE ZADUŽENOSTI AGRO­KO­RA POT­KRAJ RUJ­NA BILO JE 25,5 MI­LI­JAR­DI KU­NA

U do­ma­ćim pos­lov­nim kru­go­vi­ma vi­jest o tom “down­gra­deu” za­pra­vo se ne sma­tra iz­ne­na­đe­njem. Ve­ći­ni je ona sa­mo do­dat­ni sig­nal da bi za naj­ve­ćeg pri­vat­nog pos­lo­dav­ca u Hr­vat­skoj ova go­di­na mo­gla bi­ti i na­ji­za­zov­ni­ja do­sad. Osim što kon­ku­rent­ski pri­tis­ci na pro­fit­ne mar­že, u pr­vom re­du u seg­men­tu tr­go­vi­ne (ma­lo­pro­da­je), upor­no ras­tu, kom­pa­ni­ja je zbog ve­li­kih obve­za iz­lo­že­na i po­ja­ča­nim lik­vid­nos­nim pri­tis­ci­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.