STRA­NI NEKRETNINSKI FOND DOVRŠIT ĆE ČRNOMERAC CEN­TAR

Nas­ta­vak inves­ti­ci­je Usko­ro go­to­va pred­ste­čaj­na na­god­ba tvrt­ke biv­šeg pre­mi­je­ra Ni­ki­ce Va­len­ti­ća

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - LI­DI­JA KISELJAK/VL

Pred­ste­čaj­na na­god­ba za tvrt­ku Čr­no­me­rec cen­tar, jed­nu od tvrt­ki Ni­va in­že­nje­rin­ga biv­šeg pre­mi­je­ra Ni­ki­ce Va­len­ti­ća, usko­ro bi mo­gla bi­ti za­vr­še­na, su­glas­nost za plan res­truk­tu­ri­ra­nja ima od dvi­je tre­ći­ne vje­rov­ni­ka, a do­bio je i pi­smo na­mje­re jed­no­ga stra­nog ne­kret­nin­skog fon­da ko­ji bi su­dje­lo­vao u su­fi­nan­ci­ra­nju nas­tav­ka grad­nje objek­ta.

Ako sve bu­de pre­ma pla­nu, već bi se kra­jem lje­ta mo­gle na­pra­vi­ti pri­pre­me za dru­gu fa­zu pro­jek­ta či­ja je vrijednost oko 60 mi­li­ju­na eura.

Uku­pan pro­jekt, ko­ji se sas­to­ji od če­ti­ri cje­li­ne, vri­je­dan je 200 mi­li­ju­na eura. U pr­vu cje­li­nu ulo­že­no je 40 mi­li­ju­na eura, a da­nas su ta­mo sta­no­vi, hos­tel, zu­bar­ska or­di­na­ci­ja, fit­ness cen­tar… Pla­ni­ra­no je da ci­je­li kom­pleks bu­de go­tov za 10 go­di­na. Još lje­tos pos­tig­nut je na­čel­ni do­go­vor da u tvrt­ku uđe Agro­kor i ta­ko za­mi­je­ni svo­ja po­tra­ži­va­nja za udjel, no od te se ide­je odus­ta­lo i sa­da je po­s­ljed­nja op­ci­ja nekretninski fond.

Va­len­tić ka­že da je rje­še­nje s fon­dom naj­pri­hvat­lji­vi­je jer, za raz­li­ku od banaka, tak­vi fon­do­vi ima­ju oko je­dan pos­tot­ni bod ni­žu ka­ma­tu, lak­še su pro­ce­du­re ve­za­ne uz su­rad­nju, ali i br­ži pos­tu­pak mo­gu­će ovr­he. Fond bi pre­ma pla­nu u pro­jek­t­no druš­tvo ko­je će se os­no­va­ti za idu­ću fa­zu grad­nje ulo­ži­ti oko 25 do 30 mi­li­ju­na eura. Taj fond je­dan je od de­se­tak u okru­že­nju, od Ita­li­je do Aus­tri­je, ko­ji su os­no­va­ni u po­s­ljed­njih po­la go­di­ne, a to, ka­že Va­len­tić, uka­zu­je na opo­ra­vak ne­kret­nin­skog tr­ži­šta ko­ji bi se mo­gao pre­ni­je­ti i na HrNi­ki­ca vat­sku.

BORIS ŠČITAR/PIXSELL

Va­len­tić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.