Rast po­troš­nje sta­bi­li­zi­ra Agro­kor

Do­bri iz­gle­di Po­bolj­ša­nje rej­tin­ga us­li­je­di­lo bi ako kom­pa­ni­ja us­pi­je sma­nji­ti omjer du­ga i EBITDA is­pod 5,5

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ta­ko se u fi­nan­cij­skim kru­go­vi­ma tvr­di da je Agro­kor da­nas su­očen i s ne­po­volj­ni­jim ro­ko­vi­ma pla­ća­nja ve­li­kim do­bav­lja­či­ma naj­pro­da­va­ni­jih ro­ba, a upu­će­ni do­da­ju da u pri­log ne­po­volj­ni­joj lik­vid­nos­noj si­tu­aci­ji go­vo­re i ne­što kas­ni­je od uobi­ča­je­nih is­pla­te pla­ća u di­je­lu sus­ta­va.

Uz pri­lič­no na­preg­nu­tu fi­nan­cij­sku po­lu­gu na ko­ju se os­la­njao du­go­go­diš­nji rast To­do­ri­će­va pos­lov­nog car­stva, u tom su kon­cer­nu već na­vik­li na stal­nu za­okup­lje­nost re­fi­nan­ci­ra­nji­ma i op­će­ni­to uprav­lja­njem du­go­vi­ma. S tim u ve­zi do­volj­no je re­ći da je sta­nje zaduženosti na ra­zi­ni Gru­pe (uklju­ču­ju­ći kre­di­te, obvez­ni­ce i fi­nan­cij­ske naj­mo­ve) pot­kraj ruj­na 2016. iz­no­si­lo 25,5 mi­li­jar­di ku­na. Iako je to oko 300 mi­li­ju­na ku­na ma­nje ne­go go­di­nu da­na ra­ni­je, te­ret ser­vi­si­ra­nja to­li­kih obve­za i da­lje je po­pri­li­čan. Od ukup­no 24 mi­li­jar­de ku­na du­go­roč­nog du­ga na kra­ju lanj­skog ruj­na, unu­tar go­di­nu da­na na na­pla­tu je dos­pi­je­va­lo 5 mi­li­jar­di ku­na, što je čak ne­što ve­ći te­ret krat­ko­roč­nih fi­nan­cij­skih obve­za ne­go u us­po­re­di­vom raz­dob­lju go­di­nu ra­ni­je.

Da je To­do­ri­ćev kon­cern u no­vi­je vri­je­me vi­še fo­ku­si­ran na pro­ces raz­du­ži­va­nja, svo­je­vr­s­na je po­t­vr­da bi­la i ovo­tjed­na vi­jest o pre­pu­šta­nju ve­le­dro­ge­rij­skog lan­ca Koz­mo nje­mač­ko­me Mul­le­ru. Sa­mo dva mje­se­ca ra­ni­je, pak, Agro­kor je s aus­trij­skom po­druž­ni­com ru­ske VTB ban­ke do­go­vo­rio pro­du­lje­nje dos­pi­je­ća 340 mi­li­ju­na eura kre­di­ta.

Obraz­la­žu­ći svo­ju ko­rek­ci­ju kre­dit­nog rej­tin­ga Agro­ko­ra na­ni­že u Mo­ody’su is­ti­ču ka­ko će, pre­ma nji­ho­vim prog­no­za­ma, pri­la­go­đe­ni dug Agro­kor gru­pe (ra­ču­na­ju­ći i za­du­že­nje kom­pa­ni­je Adria kroz spe­ci­fič­ne tzv. PIK obvez­ni­ce) u od­no­su na ope­ra­tiv­nu do­bit EBITDA na kra­ju 2016. do­seg­nu­ti 6,8x. Ove go­di­ne tu ra­zi­nu du­ga vi­de i ne­što bli­že sed­me­ros­tru­koj EBITDA (6,9x), dok za tzv. “ogra­ni­če­nu gru­pu”, od­nos­no bez pri­la­god­be za PIK obvez­ni­ce, spo­me­nu­ti omjer du­ga i ope­ra­tiv­ne do­bi­ti pre­dvi­đa­ju na ra­zi­na­ma 6,2 (u 2016.) i 6,3 (u 2017. Za odr­ža­va­nje B2 rej­tin­ga, pre­ma Mo­ody’so­vim pa­ra­me­tri­ma pri­hvat­lji­va bi po­lu­ga bi­la u ok­vi­ri­ma omje­ra is­pod 5,5. Ka­ko bilo, u Mo­ody’su na­po­mi­nju da će us­po­ren rast za­ra­da ogra­ni­či­ti i raz­mje­re raz­du­ži­va­nje u idu­ćih 12 mje­se­ci, pro­ma­tra li se is­ti obu­hvat.

Me­đu os­ta­lim, u toj agen­ci­ji pod­cr­ta­va­ju i da Agro­kor ima ni­sku sto­pu po­kri­ve­nos­ti tro­ško­va ka­ma­ta (omjer ope­ra­tiv­ne do­bi­ti i tog tro­ška iz­no­si is­pod dva) do­da­ju­ći ka­ko vi­so­ki ka­pi­tal­ni iz­da­ci i tro­ško­vi ka­ma­ta ne po­go­du­ju ge­ne­ri­ra­nju slo­bod­nih nov­ča­nih ti­je­ko­va. Dok se u tom po­gle­du za 2016. oče­ku­je po­zi­ti­van pred­z­nak (oko 700 mi­li­ju­na ku­na), ove i idu­će go­di­ne iz­gled­ni­jim sma­tra­ju da će bi­ti “bli­zu nu­le”, prem­da uz opa­sku ka­ko je to te­ško po­uz­da­no pro­ci­je­ni­ti zbog stav­ki ko­je ni­su obu­hva­će­ne kon­so­li­di­ra­nim iz­vje­šta­jem Agro­kor gru­pe.

Po­put do­ma­ćih fi­nan­ci­ja­ša, i Mo­ody’s po­seb­no apos­tro­fi­ra pi­ta­nje du­ga sli­je­dom PIK (Payment In Kind) kre­di­ta od­nos­no obvez­ni­ce po kojoj obve­ze tre­ba re­fi­nan­ci­ra­ti do ožuj­ka 2018. Ban­kar­ski aran­žma­ni u os­tat­ku gru­pe na na­pla­tu dos­pi­je­va­ju iz­me­đu 2018. i 2021., ali ne­ko­li­ko li­ni­ja ko­je su una­zad ne­ko­li­ko mje­se­ci (od ruj­na do stu­de­nog) re­fi­nan­ci­ra­ne ri­je­še­ne su ta­ko da no­vi aran­žma­ni mo­gu pos­ta­ti od­mah na­pla­ti­vi ako se obve­ze po PIK kre­di­tu ne bi pra­vo­vre­me­no re­fi­nan­ci­ra­le. Go­vo­re­ći o ogra­ni­če­nim vanj­skim iz­vo­ri­ma lik­vid­nos­ti za Agro­kor, u Mo­ody’su na­po­mi­nju da je Agro­kor pos­ta­vio pro­gram ko­mer­ci­jal­nih za­pi­sa od 500 mi­li­ju­na do­la­ra, ali nji­ho­va dos­tup­nost ovi­si o tr­žiš­nim uvje­ti­ma.

Ka­ko bilo, za­hva­lju­ju­ći opo­rav­ku gos­po­dar­ske ak­tiv­nos­ti i ras­tu pro­me­tu/po­troš­nje, nje­go­vi ana­li­ti­ča­ri ipak ra­ču­na­ju da će Agro­kor pos­tup­no sta­bi­li­zi­ra­ti kon­so­li­di­ra­nu ope­ra­tiv­nu do­bit u na­red­nim kvar­ta­li­ma.

Po­bolj­ša­nje rej­tin­ga us­li­je­di­lo bi ako kom­pa­ni­ja us­pi­je sma­nji­ti omjer (pri­la­go­đe­nog) du­ga i EBITDA is­pod 5,5, što je, kažu, sce­na­rij ko­ji bi bio iz­gle­dan sa­mo ako bi ubr­za­nje gos­po­dar­skog ras­ta u kom­bi­na­ci­ji s tr­žiš­nim udje­lom Agro­ko­ra re­zul­ti­ra­lo znat­nim po­ve­ća­njem ope­ra­tiv­ne do­bi­ti. Na­su­prot to­me, do­dat­no po­gor­ša­nje rej­tin­ga bilo bi iz­gled­no ako kom­pa­ni­ja ne us­pi­je obuz­da­ti pad EBITDA ili ako se po­gor­ša pro­fil lik­vid­nos­ti tvrt­ke.

GO­RAN STANZL/ PIXSELL

Pred­sjed­nik Agro­ko­ra Ivi­ca To­do­rić s gu­ver­ne­rom Bo­ri­som Vuj­či­ćem

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.