Iz­mje­ne Za­ko­na o grad­nji oki­dač ka­pi­tal­nih pro­je­ka­ta

Re­gu­la­ti­va Mi­nis­tar gra­di­telj­stva Lo­vro Kuš­če­vić uk­la­nja pre­pre­ke za do­vr­še­tak ve­li­kih dr­žav­nih pro­je­ka­ta po­put Pe­lje­škog mos­ta i Zrač­ne lu­ke Za­greb te ka­pi­tal­nih pro­je­ka­ta JLS-a

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

UKIDAMO OGRA­NI­ČE­NJE VALJANOSTI GRAĐEVINSKE DOZVOLE BEZ MO­GUĆ­NOS­TI PRODUŽETKA ZBOG POTEŠKOĆA U APLICIRANJU PRO­JE­KA­TA PRE­MA EU FONDOVIMA

Za­vr­ši­la je jav­na ras­pra­va o na­cr­tu iz­mje­na i do­pu­na Za­ko­na o grad­nji, ko­ji bi pre­ma objaš­nje­nju Mi­nis­tar­stva gra­di­telj­stva i pros­tor­nog uređenja tre­bao ubr­za­ti iz­grad­nju ši­ro­ko­po­jas­nog in­ter­ne­ta te ve­li­kih sus­ta­va vo­do­ops­kr­be i odvod­nje. U pro­ce­du­ri su, kažu Mi­nis­tar­stvu, iz­mje­ne ne­ko­li­ko za­ko­na ka­ko bi omo­gu­ći­li re­ali­za­ci­ju i ve­li­kog bro­ja ka­pi­tal­nih pro­je­ka­ta je­di­ni­ca lo­kal­ne i po­druč­ne sa­mo­upra­ve, dok će u dru­gom tro­mje­se­čju 2017. kre­nu­ti u sve­obu­hvat­ne iz­mje­ne po­treb­ne za­kon­ske re­gu­la­ti­ve. Od važ­ni­jih novosti is­ti­ču olak­ša­va­nje is­ho­đe­nja gra­đe­vin­skih do­zvo­la za li­nij­ske objek­te na ve­li­kom bro­ju čes­ti­ca, bez uvje­to­va­nja for­mi­ra­nja gra­đev­ne čes­ti­ce u ka­tas­tru, kao i mo­guć­nost is­ho­đe­nja upo­rab­ne dozvole za stra­te­ške pro­jek­te RH uz pre­do­če­nje do­ka­za da je po­kre­nut pos­tu­pak iz­vla­šte­nja. To će omo­gu­ći­ti do­vr­še­tak ne­ko­li­ko ve­li­kih dr­žav­nih pro­je­ka­ta, a spo­mi­nju se Pe­lje­ški most i Zrač­na lu­ka Za­greb. Doz­na­je­mo i da se usva­ja­nje ovih iz­mje­na oče­ku­je na Vla­di u ve­lja­či i u Sa­bo­ru u ožuj­ku, a dio je pa­ke­ta ko­ji uklju­ču­je pro­pi­se iz pros­tor­nog uređenja i nad­zo­ra le­gal­nos­ti grad­nje. Pre­ma ri­je­či­ma mi­nis­tra gra­di­telj­stva Lo­vre Kuš­če­vi­ća u sve njih se in­ter­ve­ni­ra s ci­ljem pos­ti­za­nja ve­će prav­ne si­gur­nos­ti i bo­lje učin­ko­vi­tos­ti, od­nos­no na­mje­ra je inves­ti­to­ri­ma omo­gu­ći­ti br­že, učin­ko­vi­ti­je i jef­ti­ni­je is­ho­đe­nje po­treb­nih aka­ta u pos­tup­ku grad­nje. Od pre­poz­nat­lji­vih ad­mi­nis­tra­tiv­nih pre­pre­ka ko­je se uk­la­nja­ju inves­ti­to­ri­ma je za­nim­ljiv i dio ko­ji se ti­če re­ži­ma ogra­ni­če­nja valjanosti građevinske dozvole na tri go­di­ne, a bez mo­guć­nos­ti pro­du­že­nja. Ka­ko to stva­ra po­te­ško­će u pos­tup­ku apli­ci­ra­nja pro­je­ka­ta pre­ma fondovima EU, pre­dvi­đa se pro­du­že­tak tog ro­ka jed­nom za tri go­di­ne.

RO­BERT ANIĆ/PIXSELL

Lo­vro Kuš­če­vić, mi­nis­tar gra­di­telj­stva i pros­tor­nog uređenja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.