HPB za re­gu­la­to­ra i ubu­du­će os­ta­je sis­tem­ski važna ban­ka

Po­ru­ka HNB-a Dr­žav­na ban­ka vi­še ne­ma do­vo­ljan broj bo­do­va da os­ta­ne na lis­ti, ali...

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - ANA BLA­ŠKO­VIĆ

Po­tez sre­diš­nje ban­ke da HPB sma­tra bit­nom za sus­tav u cje­li­ni mo­že se iš­či­ta­ti i kao po­ru­ka vlas­ni­ku, od­nos­no dr­ža­vi

Ne­po­sred­no pred kraj proš­le go­di­ne Hr­vat­ska na­rod­na ban­ka ažu­ri­ra­la je ljes­tvi­cu banaka ko­je za do­ma­ći fi­nan­cij­ski sus­tav sma­tra sis­tem­ski važ­ni­ma. Na njoj je de­vet naj­ve­ćih kre­di­to­ra či­ja bi po­ten­ci­jal­na pro­past oz­bilj­no za­lju­lja­la fi­nan­cij­sku sta­bil­nost zem­lje, jed­nu od ri­jet­kih ne­upit­nih be­ne­fi­ci­ja na ko­ju gra­đa­ni i tvrt­ke mo­gu ra­ču­na­ti bez stra­ha.

Za raz­li­ku od pri­je go­to­vo da­na kad su ključ­ne ban­ke po pr­vi pu­ta iden­ti­fi­ci­ra­ne, Hr­vat­ska po­štan­ska ban­ka for­mal­no ne za­do­vo­lja­va uvje­te da dos­pi­je na lis­tu, no HNB je pro­ci­je­nio da se ta dr­žav­na ban­ka i da­lje tre­ba per­ci­pi­ra­ti kao sis­tem­ski važna.

U fokusu re­gu­la­to­ra

Suk­lad­no europ­skim pra­vi­li­ma, sis­tem­ska važ­nost ovi­si o bo­do­va­nju veličine ban­ke, zna­če­nja za gos­po­dar­stvo Eu­rop­ske uni­je ili Hr­vat­ske (gle­da­ju se, pri­mje­ri­ce, i po­vi­jes­ni gu­bi­ci), kao i zna­čaj pre­ko­gra­nič­ne ak­tiv­nos­ti i po­ve­za­nos­ti kre­di­to­ra (ili gru­pe) s fi­nan­cij­skim sus­ta­vom.

Mi­ni­mal­ni prag je 275 bo­do­va, a li­der je Za­gre­bač­ka ban­ka s 2711 bo­do­va, HPB je pri­ku­pi­la 253 bo­da, 49 bo­do­va ma­nje ne­go po­čet­kom 2016. Kar­ta za ula­zak u elit­no druš­tvo ipak je mač s dvi­je oš­tri­ce: s jed­ne stra­ne, ve­li­či­na ban­ke nu­žan je pre­du­vjet za pro­fi­ta­bil­no pos­lo­va­nje, a to je po­seb­no is­tak­nu­to na stag­nant­nom tr­ži­štu po­put hr­vat­skog gdje je or­gan­ski rast mu­ko­tr­pan.

S dru­ge stra­ne, sis­tem­ski važ­ne ban­ke pod po­seb­nim su re­flek­to­ri­ma re­gu­la­to­ra i od spo­me­nu­te de­ve­tor­ke tra­že se do­dat­ni zah­tje­vi za ka­pi­ta­lom, (za­štit­ni sloj ka­pi­ta­la za os­ta­le sis­tem­ski važ­ne ins­ti­tu­ci­je), ko­ji mo­že do­seg­nu­ti dva posto, tra­ži se re­do­vi­to tes­ti­ra­nje na cr­ne sce­na­ri­je i šo­ko­ve iz oko­li­ne, de­talj­ni pla­no­vi opo­rav­ka... Za­nim­lji­vo je za pri­mi­je- ti­ti da rang na lis­ti ne pra­ti u sto­pu ve­li­či­nu ban­ke po ak­ti­vi: Za­ba je najveća s naj­vi­še bo­do­va, no po­ten­ci­jal­no ve­ći pro­blem u slu­ča­ju pro­ble­ma do­ni­je­la bi tre­ća po ve­li­či­ni Er­ste ban­ka ko­ja ima 15-ak mi­li­jar­di ma­nju ak­ti­vu od PBZa. Is­to vri­je­di i za Sber­bank ko­ji ima za 10ak mi­li­jar­di ku­na ma­nju ak­ti­vu od HPBa (19 mi­li­jar­di ku­na), no sa 153 bo­da vi­še je jed­no mjes­to bli­že vrhu.

Po­ru­ka po­li­ti­ci

Iz per­s­pek­ti­ve ka­pi­ta­la sve sis­tem­ski važ­ne ban­ke za­do­vo­lja­va­ju pro­pi­se. Spa­ja­njem Split­ske i OTPa za oče­ki­va­ti je is­cr­ta­va­nje no­vog ran­gi­ra­nja, ali će se ta­da od OTP tra­ži­ti vi­še ka­pi­ta­la ne­go da­nas. Po­ru­ka re­gu­la­to­ra da HPB i da­lje sma­tra ite­ka­ko bit­nom za sus­tav u cje­li­ni mo­že se iš­či­ta­ti i kao po­ru­ka vlas­ni­ku, od­nos­no po­li­ti­ci. Ne­od­go­vor­nih iga­ra s HPBom, kak­vih do­sad ni­je ne­dos­ta­ja­lo, od manj­ka ka­pi­ta­la, kal­ku­li­ra­nja s upra­va­ma, do ide­ja tran­sfor­ma­ci­je u agro­ban­ku, do­ni­je­li su mu po­pri­lič­no štete. Ono što mu tre­ba, sad kad os­tva­ru­je zdrav rast i bez če­ga ne­će mo­ći sta­ja­ti uz bok kon­ku­ren­ci­ji u pri­vat­nom vlas­niš­tvu, je priprema no­ve do­ka­pi­ta­li­za­ci­je, a ko­ju je dr­ža­va iona­ko obe­ća­la Eu­rop­skoj ko­mi­si­ji za sre­di­nu 2018.

OD DE­VET SIS­TEM­SKI VAŽ­NIH BANAKA U HR­VAT­SKOJ TRA­ŽI SE DO­DAT­NI KAPITAL

DALIBOR URUKALOVIĆ/PIXSELL

To­mis­lav Vu­ić, pred­sjed­nik Upra­ve Hr­vat­ske poštanske ban­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.