HZZ po­bolj­šao ko­mu­ni­ka­ci­ju iz­me­đu pos­lo­dav­ca i rad­ni­ka ko­ji tra­že po­sao

Za­poš­lja­va­nje In­di­vi­du­ali­zi­ra­ni rad s ključ­nim pos­lo­dav­ci­ma ubr­za­va pro­na­la­že­nje kva­li­tet­ne rad­ne sna­ge

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - ANA MA­RI­JA FILIPOVIĆ GRČIĆ

Dvo­s­mjer­na ko­mu­ni­ka­ci­ja otva­ra mo­guć­nost prik­lad­nog do­dat­nog obra­zo­va­nja ne­za­pos­le­nih u skla­du s po­tre­ba­ma tr­ži­šta

Sa­vjet­nik za ključ­ne pos­lo­dav­ce no­vi je kon­cept ra­da Hr­vat­skog za­vo­da za za­poš­lja­va­nje (HZZa), pred­stav­ljen kra­jem proš­le go­di­ne, ko­ji bi u mje­se­ci­ma ko­ji do­la­ze tre­bao omo­gu­ći­ti kva­li­tet­ni­ju su­rad­nju pos­lo­da­va­ca i HZZa u pro­na­la­sku pri­mje­re­ne rad­ne sna­ge.

S ob­zi­rom na to da je di­je­lu jav­nos­ti no­va us­lu­ga HZZa još uvi­jek re­la­tiv­no ne­poz­na­ta, Za­vo­du smo se obra­ti­li s mol­bom da za Pos­lov­ni dnev­nik po­bli­že po­jas­ne što na­ve­de­ni mo­del zna­či u prak­si. Ukrat­ko, bo­lju ko­mu­ni­ka­ci­ju pos­lo- dav­ca i oso­ba u po­tra­zi za pos­lom. Za pos­lo­dav­ce ko­ji za­poš­lja­va­ju ve­li­ki broj rad­ni­ka i ima­ju ra­zvi­je­no pos­lo­va­nje na ši­rem te­ri­to­ri­ju Hr­vat­ske HZZ omo­gu­ća­va pro­vo­đe­nje struč­nog pos­tup­ka oda­bi­ra kan­di­da­ta za odre­đe­no rad­no mjes­to. Ra­di se o in­di­vi­du­ali­zi­ra­noj us­lu­zi sa­vjet­ni­ka pri za­poš­lja­va­nju ko­ji iz evi­den­ci­je ne­za­pos­le­nih iz­a­bi­re kan­di­da­te ko­ji naj­bo­lje za­do­vo­lja­va­ju uvje­te rad­nog mjes­ta te ih upu­ću­je pos­lo­dav­cu kao pre­po­ru­ku, ko­or­di­ni­ra­ju­ći po­dat­ke ne sa­mo na ra­zi­ni oda­bra­ne žu­pa­ni­je, već ci­je­le Hr­vat­ske.

Na pi­ta­nje što se on­da za­pra­vo pro­mi­je­ni­lo u od­no­su na pri­jaš­nji na­čin ra­da, HZZ u pr­vom re­du is­ti­če da se re­ali­za­ci­ja po­tre­ba za za­poš­lja­va­njem sa­da odvi­ja u naj­kra­ćem vre­me­nu jer pos­lo­da­vac dos­tav­lja kon­kret­ne po­tre­be za kom­pe­ten­ci­ja­ma rad­ni­ka, a Za­vod suk­lad­no otvo­re­nim rad­nim mjes­ti­ma na is­te od­go­va­ra efi­kas­ni­je. U ko­nač­ni­ci, te­me­lji­ti­ja i dvo­s­mjer­na ko­mu­ni­ka­ci­ja otva­ra mo­guć­nost prik­lad­nog do­dat­nog obra­zo­va­nja ne­za­pos­le­nih u skla­du s po­tre­ba­ma tr­ži­šta ra­da, što se mo­že­mo pro­ma­tra­ti kao je­dan od nuž­nih pre­du­vje­ta za sma­nje­nje ne­za­pos­le­nos­ti u Hr­vat­skoj. Kva­li­fi­ka­ci­je bu­du­ćih rad­ni­ka ima­ju važ­nu ulo­gu za rad­na mjes­ta, pa i rast i ra­zvoj po­du­ze­ća, za­klju­ču­ju iz HZZa.

Na­kon pro­ve­de­nog pi­lot pro­jek­ta proš­le go­di­ne, unu­tar ko­jeg je vi­še od 44 ti­su­će pos­lo­da­va­ca za­poš­lja­va­lo ne­za­pos­le­ne oso­be iz evi­den­ci­je Za­vo­da, po­vrat­ne in­for­ma­ci­je uka­zu­ju da in­di­vi­du­ali­zi­ra­ni rad s ključ­nim pos­lo­dav­ci­ma u te­ku­ćoj go­di­ni va­lja nas­ta­vi­ti, po­ru­ču­je HZZ, jer do­vo­di do zna­čaj­nog po­ve­ća­nja učin­ko­vi­tos­ti u za­do­vo­lja­va­nju po­tre­ba pos­lo­da­va­ca, ali i po­di­za­nje ra­zi­ne br­zi­ne i kva­li­te­te us­lu­ge ko­ju pru­ža sam Za­vod.

G. STANZL/PIX

Rav­na­telj Hr­vat­skog za­vo­da za za­poš­lja­va­nje An­te Lon­čar

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.