Hr­vat­ski Uber za dos­ta­vu u pr­voj go­di­ni do pr­vog mi­li­ju­na

Lo­co­dels Na­kon Za­gre­ba i Dže­de u Sa­udij­skoj Ara­bi­ji, u si­ječ­nju se ši­ri na Beč i Bra­tis­la­vu

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BERNARD IVEZIĆ

Do­ma­ći po­du­zet­nik u go­di­nu da­na stvo­rio star­tup ko­ji ra­di na dva kon­ti­nen­ta, za­poš­lja­va 15 lju­di u če­ti­ri dr­ža­ve i u ovoj go­di­ni priprema se za još br­ži rast

Dok hr­vat­ski po­li­ti­ča­ri mu­ku mu­če što će s Ube­rom, do­ma­ći po­du­zet­nik Ste­vi­ca Ku­har­ski is­ti je pos­lov­ni mo­del pri­mi­je­nio na dos­ta­vu pa­ke­ta i stvo­rio je­dan od naj­br­že­ras­tu­ćih hr­vat­skih star­tu­pa. Lo­co­dels je po­čeo s ra­dom u Za­gre­bu kra­jem sr­p­nja 2015. go­di­ne, i to skrom­no, da bi la­ni, u pr­voj go­di­ni pos­lo­va­nja, ge­ne­ri­rao pro­met od mi­li­jun ku­na. Nas­ta­vi li ras­ti tim tem­pom Lo­co­dels će u 2017. go­di­ni svoj pro­met opet mje­ri­ti mi­li­jun­skim iz­no­som, ali ovog pu­ta u euri­ma.

Po­ten­ci­jal Bli­skog Is­to­ka

Ste­vi­ca Ku­har­ski, ko­ji je do­sad pro­dao svoj sof­tver­ski biz­nis IT4U, na­pra­vio dva star­tu­pa Hab­bit­se i ro­bo­ta­ko­si­li­cu Ala­mo, ka­že da nje­gov no­vi star­tup Lo­co­dels već sa­da ima ne­ko­li­ko tvrt­ki kće­ri u ino­zem­s­tvu te da je plan za ovu go­di­nu br­zo ši­re­nje u EU te MENA re­gi­ju ko­ja obu­hva­ća Bli­ski Is­tok i Sje­ver­nu Afri­ku.

“Do lipnja je plan za Lo­co­dels otvo­ri­ti do­dat­nih osam gra­do­va u EU i de­set u MENA re­gi­ji, a za­sad se ra­di o gra­do­vi­ma ko­ji su na šest do osam sa­ti vož­nje od Za­gre­ba, kad go­vo­ri- mo o EU, te gra­do­vi­ma unu­tar Sa­udij­ske Ara­bi­je i Uje­di­nje­nih Arap­skih Emi­ra­ta”, iz­ja­vio je za Pos­lov­ni dnev­nik Ku­har­ski.

Na­vo­di da je Lo­co­dels u 2016. go­di­ni bio ak­ti­van u Hr­vat­skoj i Sa­udij­skoj Ara­bi­ji. Na do­ma­ćem te­re­nu, Za­gre­bu, la­ni je os­tva­rio 400 ti­su­ća ku­na pro­me­ta, a os­ta­lo ma­hom u naj­ve­ćoj sa­udij­skoj lu­ci i 3,5 mi­li­jun­skom sre­di­štu na oba­li Cr­ve­nog mo­ra, gra­du Dže­di, ko­ja je ujed­no naj­važ­ni­ji pro­met­ni čvor do obliž­nje Me­ke.

Pr­va inves­ti­ci­ja

“Br­zo ras­te­mo od trav­nja, a naj­vi­še ci­je­ni­mo što su nas pre­poz­na­li vo­de­ći igra­či u po­je­di­nim seg­men­ti­ma tr­ži­šta od ko­jih ne­ki na­šu br­zu dos­ta­vu ko­mu­ni­ci­ra­ju kao ‘Pre­mi­um’, a ne­ki kao ‘Lo­co­dels’ dos­ta­vu što nam je po­t­vr­da da smo na do­brom pu­tu”, ka­že Ku­har­ski.

Hr­vat­ski Uber za dos­ta­vu u go­di­nu da­na na­ras­tao je na 15 za­pos­le­nih. Se­dam ih ra­di u Hr­vat­skoj, če­ti­ri u Sa­udij­skoj Ara­bi­ji, dva u Bra­tis­la­vi i dva u Be­ču. O pr­voj, sje­men­skoj inves­ti­ci­ji, ko­ju je Lo­co­dels do­bio la­ni, Ku­har­ski za­sad ma­lo go­vo­ri. Ka­že tek da je ri­ječ o, za hr­vat­ske poj­mo­ve, ve­li­kom iz­no­su, da su ula­ga­či is­klju­či­vo stran­ci te da je me­đu nji­ma i je­dan ta­ko­zva­ni ‘su­per an­gel’.

“La­ni smo ti­je­kom je­se­ni osigurali investiciju ko­ja nam je po­treb­na za ši­re­nje ko­je pla­ni­ra­mo do lipnja ove go­di­ne, a iz­nos inves­ti­ci­je i va­lu­aci­ju u ovom tre­nut­ku ne ko­mu­ni­ci­ra­mo. No, te broj­ke su osjet­no ve­će ne­go kod velike ve­ći­ne re­gi­onal­nih star­tu­pa”, ka­že Ku­har­ski.

Po­jaš­nja­va da in­te­res za ši­re­nje u MENA re­gi­ju do­la­zi od su­os­ni­va­ča i vo­di­te­lja Lo­co­del­sa za to po­dru­čje, Ya­ze­eda W. Kawt­he­ra. Ri­ječ je o me­na­dže­ru za ra­zvoj ma­log i sred­njeg po­du­zet­niš­tva u gra­du Ema­aru u UAEu za ko­jeg Ku­har­ski ka­že da ga je upoz­nao u SA­Du pri­je dvi­je go­di­ne na In­ter­na­ti­onal Vi­si­tors Le­ader­ship Pro­gra­mu.

Po­dr­ška tvrt­ka­ma

Ku­har­ski na­vo­di da se na Lo­co­dels, kao po­nu­đa­či us­lu­ga, u pra­vi­lu re­gis­tri­ra­ju dos­tav­lja­či re­gis­tri­ra­ni kao po­du­zet­ni­ci u Hr­vat­skoj za pri­je­voz ro­be i lju­di, i po­sje­du­ju sve po­treb­ne dozvole. “Fi­zič­ke oso­be se mo­gu re­gis­tri­ra­ti, ali vi­di­mo da ni­su do­volj­no br­zi u pre­uzi­ma­nju na­rudž­bi”, ka­že Ku­har­ski.

Lo­co­dels se već priprema za dru­gu run­du inves­ti­ci­je. “Do ta­da će­mo već bi­ti pri­sut­ni u dva­na­es­tak gra­do­va”, za­klju­ču­je Ku­har­ski.

PROŠ­LE SMO JE­SE­NI OSIGURALI INVESTICIJU POTREBNU ZA 1. FA­ZU ŠIRENJA, PLANIRANU DO LIPNJA

FOTOLIA

U Za­gre­bu je la­ni Lo­co­dels ge­ne­ri­rao pro­met od 400 ti­su­ća ku­na

Ste­vi­ca Ku­har­ski

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.