Sla­bi­ji rast re­al­nih pla­ća u Nje­mač­koj u proš­loj go­di­ni

Stu­di­ja WSI-ja No­mi­nal­ne su pla­će 19 mi­li­ju­na rad­ni­ka po­ras­le u pro­sje­ku 2,4%

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Re­al­ne pla­će rad­ni­ka u Nje­mač­koj obu­hva­će­nih ko­lek­tiv­nim ugo­vo­ri­ma po­ras­le su u 2016. sla­bi­je ne­go u dvi­je pret­hod­ne go­di­ne, pokazala je stu­di­ja, či­ji auto­ri to us­po­ra­va­nje pri­pi­su­ju snaž­ni­joj in­fla­ci­ji. No­mi­nal­ne su pla­će oko 19 mi­li­ju­na rad­ni­ka obu­hva­će­nih ko­lek­tiv­nim ugo­vo­ri­ma po­ras­le proš­le go­di­ne u pro­sje­ku 2,4 posto, po­ka­zu­je stu­di­ja Ins­ti­tu­ta za eko­nom­ska i druš­tve­na is­tra­ži­va­nja ( WSI). Sto­pa in­fla­ci­je do­seg­nu­la je 0,5 posto pa su pla­će re­al­no uve­ća­ne 1,9 posto, is­ti­ču auto­ri stu­di­je WSIja. To je sla­bi­ji rast ne­go u pret­hod­ne dvi­je go­di­ne ka­da su re­al­ne pla­će rad­ni­ka obu­hva­će­nih ko­lek­tiv­nim ugo­vo­ri­ma po­ras­le 2,4 posto (u 2015. ) od­nos­no 2,2 posto (u 2014.). Sla­bi­ji rast pla­ća mo­gao bi u pred­sto­je­ćem raz­dob­lju os­la­bi­ti do­ma­ću pot­po­ru gos­po­dar­skim ak­tiv­nos­ti­ma ko­je se u Nje­mač­koj sve vi­še os­la­nja­ju na do­ma­ću po­troš­nju. U vla­di pro­cje­nju­ju da je za­hva­lju­ju­ći snaž­nom uz­le­tu osob­ne po­troš­nje i po­ja­ča­noj jav­noj po­troš­nji gos­po­dar­stvo proš­le go­di­ne po­ras­lo 1,8 posto, naj­s­naž­ni­je u pet go­di­na. Za ovu go­di­nu pre­dvi­đa­ju sla­bi­ji rast, od 1,4 posto, zbog pri­gu­še­nog iz­vo­za i ma­nje rad­nih da­na. S ob­zi­rom na oče­ki­va­no ja­ča­nje in­fla­ci­je na 1,5 posto zbog vi­ših ci­je­na ener­gi­je, ku­pov­na bi moć mo­gla do­dat­no os­la­bi­ti. U tak­vom okru­že­nju po­ja­ča­ne in­fla­ci­je nje­mač­ki su eko­no­mis­ti po­ru­či­li Eu­rop­skoj sre­diš­njoj ban­ci (ECB) da po­dig­ne ključ­ne ka­mat­ne sto­pe u euro­zo­ni, pod­sje­ća­ju­ći na pro­cje­nu eu­rop­skog sta­tis­tič­kog ure­da da su u pro­sin­cu po­tro­šač­ke ci­je­ne u euro­zo­ni poNje­mač­ko ras­le 1,1 posto.

FOTOLIA

gos­po­dar­stvo la­ni ras­lo 1,8%

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.