Sof­tver za ame­rič­ke gla­sač­ke stro­je­ve nas­tao je u Be­ogra­du

Iz­bo­ri Pro­gra­me­ri iz po­druž­ni­ce ka­nad­ske tvrt­ke osmiš­lja­va­ju sus­ta­ve za elek­tron­sko gla­sa­nje

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Do­mi­ni­on Vo­ting Sys­tems po­druž­ni­cu u Be­ogra­du otvo­rio je 2005. go­di­ne i za­poš­lja­va pe­se­de­etak pro­gra­me­ra

Ba­rack Obama, Hil­lary Clin­ton i Do­nald Trump, kao i mi­li­ju­ni dru­gih ame­rič­ki bi­ra­ča, te sta­nov­ni­ci Fi­li­pi­na i Mon­go­li­je, gla­sa­li na stro­je­vi­ma či­ji je sof­tver na­pi­san u Sr­bi­ji. Pro­gra­me­ri iz be­ograd­skog ogran­ka ka­nad­ske kom­pa­ni­je Do­mi­ni­on Vo­ting Sys­tems osmiš­lja­va­ju is­klju­či­vo sus­ta­ve za elek­tron­sko gla­sa­nje ko­ji se ko­ris­te naj­vi­še u Ame­ri­ci, Azi­ji i Ka­na­di, piše Po­li­ti­ka.

Ti strojevi za gla­sa­nje pri­lič­no su po­uz­da­ni i br­zi, ka­da su pri­je šest go­di­na na Fi­li­pi­ni­ma or­ga­ni­zi­ra­ni pr­vi elek­tron­ski iz­bo­ri na svim ra­zi­na­ma vlas­ti, za­hva­lju­ju­ći ovim tim stro­je­vi­ma pr­vi nes­luž­be­ni re­zul­ta­ti bi­li su poz­na­ti već 30 mi­nu­ta na­kon za­tva­ra­nja bi­rač­kih mjes­ta.

Ci­je­na ra­da kao u To­ron­tu

Us­to, pri­la­go­đe­ni su oso­ba­ma s po­seb­nim po­tre­ba­ma, npr. sla­bo­vid­ne oso­be mo­gu iz­a­bra­ti op­ci­ju gla­sa­nja iz­go­va­ra­ju­ći ime po­li­tič­ke stran­ke ili kan­di­da­ta ko­jeg bi­ra­ju.

Tre­nut­no se u svijetu ko­ris­ti oko 150.000 sto­je­va za gla­sa­nje sa sof­tve­rom iz Be­ogra­da, ko­ji je u upo­tre­bi u 50 posto ze­ma­lja u ko­ji­ma bi­ra­či gla­sa­ju elek­tron­ski. Do­mi­ni­ono­vo naj­ve­će tr­ži­šte je ame­rič­ko, a za gla­sa­nja pri­la­go­đe­ni su zakonima sva­ke dr­ža­ve. Svi ure­đa­ji pro­la­ze stro­ge kon­tro­le, funk­ci­onal­ne i si­gur­nos­ne.

Go­ran Obra­do­vić, di­plo­mi­ra­ni in­že­njer elek­tro­teh­ni­ke, je­dan je od os­ni­va­ča kom­pa­ni­je Do­mi­ni­on Vo­ting Sys­tems či­je je sje­di­šte u To­ron­tu. Tvrt­ka je os­no­va­na pri­je 12 go­di­na, a 2005. go­di-

STROJEVI ZA GLA­SA­NJE PRI­LA­GO­ĐE­NI SU ZAKONIMA SVA­KE AME­RIČ­KE SA­VEZ­NE DR­ŽA­VE

ne Obra­do­vić je otvo­rio pred­stav­niš­tvo u Be­ogra­du. U ci­je­loj kom­pa­ni­ji ra­di oko 250 pro­gra­me­ra, a u Be­ogra­du je njih pe­de­se­tak. Pre­ma Obra­do­vi­će­vim ri­je­či­ma, u po­s­ljed­njih de­set go­di­na uvje­ti pos­lo­va­nja u Sr­bi­ji zna­čaj­no su se pro­mi­je­ni­li. “Da­nas ni­je jef­ti­ni­je ima­ti tvrt­ku u Be­ogra­du ne­go u To­ron­tu, jer da bis­te za­dr­ža­li do­brog pro­gra­me­ra mo­ra­te ga do­bro pla­ti­ti, a te­ško je pro­na­ći struč­nja­ka ka­kav je na­ma po­tre­ban. Jed­no vri­je­me smo za­poš­lja­va­li tek di­plo­mi­ra­ne stu­den­te ETFa, Pri­rod­no­ma­te­ma­tič­kog fa­kul­te­ta ili Fa­kul­te­ta or­ga­ni­za­cij­skih na­uka i to je bio pun po­go­dak. Sve svo­je obve­ze pre­ma dr­ža­vi i za­po- sle­ni­ma re­dov­no iz­mi­ru­je­mo, ni­smo do­bi­li ni­kak­ve zna­čaj­ni­je po­ti­ca­ja za ino­va­ci­je, ali i bez to­ga os­tva­ru­je­mo za­vid­ne re­zul­ta­te”, re­kao je za Po­li­ti­ku Obra­do­vić, ko­ji je ma­gis­tri­rao na Sve­uči­li­štu u To­ron­tu.

Apli­ka­ci­ja za gra­đe­vi­na­re

Sof­tver za gla­sač­ke stro­je­ve ni­je je­di­ni sr­p­ski IT pro­izvod ko­ji bi­lje­ži svjet­ski us­pjeh. Tim be­ograd­skih pro­gra­me­ra osmis­lio apli­ka­ci­ju Bu­il­d­con, ko­ju ko­ris­ti 200 gra­đe­vin­skih kom­pa­ni­ja di­ljem svi­je­ta. Cilj te web apli­ka­ci­je (pos­to­ji i ver­zi­ja za mo­bil­ne ure­đa­je) je po­bolj­ša­nje ko­mu­ni­ka­ci­je iz­me­đu čla­no­va ti­ma ko­ji ra­di na pro­jek­tu i bo­lja or­ga­ni­za­ci­ja pos­la na gra­di­li­štu. Sva­ki ar­hi­tekt, šef gra­di­li­šta, inves­ti­tor ili iz­vo­đač ra­do­va u sva­kom tre­nut­ku mo­že vi­dje­ti ka­ko na­pre­du­ju ra­do­vi, je li rok ili pro­ra­čun pro­bi­jen i ka­ko to mo­že bi­ti spri­je­če­no.

Apli­ka­ci­ja je nas­ta­ja­la de­se­tak mje­se­ci, na njoj je ra­di­lo osam pro­gra­me­ra i na­gra­đe­na je na re­gi­onal­nom saj­mu ino­va­ci­ja i inves­ti­ci­ja Bel­gra­de Ven­tu­re Fo­rum.

FOTOLIA

U Sr­bi­ji bi od­mah mo­glo po­če­ti ra­di­ti 30.000 pro­gra­me­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.