NE BO­JI­MO SE TRUM­PA, IMAT ĆE­MO NO­VI PO­GON U MEK­SI­KU

Toyo­ta ‘vo­zi po svom’ Naj­ve­ći svjet­ski pro­izvo­đač auto­mo­bi­la hra­bar u na­mje­ri

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - SERGEJ NOVOSEL VUČKOVIĆ

Tvrt­ku ne di­ra­ju pri­jet­nje no­vog pred­sjed­ni­ka SAD-a da će uves­ti ca­ri­ne za one ko­ji bi gra­di­li iz­van Ame­ri­ke

Ja­pan­ska vla­da oče­ki­va­no je sta­la u obra­nu “svo­jeg” pro­izvo­đa­ča auto­mo­bi­la Toyo­te, naj­ve­ćeg u svi­je­ta, a ko­jeg je no­vo­iza­bra­ni ame­rič­ki pred­sjed­nik Do­nald Trump ovih da­na “špo­tao” zbog naj­a­ve da će gra­di­ti no­vu tvor­ni­cu naj­tra­že­ni­jeg mo­de­la Co­rol­la u Mek­si­ku. Trump je, pod­sje­ti­mo, u du­hu svo­je “re­ame­ri­ka­ni­za­ci­je” i zah­tje­va za po­vrat­kom in­dus­tri­je u SAD Toyo­ti za­pri­je­tio da će joj “za­bi­be­ri­ti” vi­so­ke ca­ri­ne od­lu­či li, umjes­to u Ame­ri­ci, po­gon po­di­ći u Mek­si­ku, gdje već proizvodi mo­del Ta­co­ma u Ba­ji, a čak 10 tvor­ni­ca ima i u SA­Du.

“Toyo­ta je va­žan kor­po­ra­tiv­ni gra­đa­nin SA­Da, ko­ji do­pri­no­si ame­rič­koj za­pos­le­nos­ti”, ta­ko su se iz­ra­zi­li ja­pan­ski dr­žav­ni taj­nik Yo­shi­hi­de Su­ga i mi­nis­tar tr­go­vi­ne Hi­ro­shi­ge Se­ko, alu­di­ra­ju­ći da je Trum­po­vo ‘ne­ma šan­se’ opas­no za pos­lo­va­nje kom­pa­ni­ja ko­je za­poš­lja­va­ju i ti­su­će Ame­ri­ka­na­ca. To su i Ni­ssan i Hon­da, či­je su di­oni­ce na­kon Trum­po­va twe­eta iz­gu­bi­le po 2 posto. Za raz­li­ku od ame­rič­kog For­da, ko­jeg je ta­ko­đer oši­nuo pred­sjed­ni­kov bi­jes, zbog če­ga je odus­tao od no­ve tvor­ni­ce u Mek­si­ku, iz Toyo­te su po­ru­či­li da su sprem­ni i su­ra­đi­va­ti s no­vom vla­dom ka­ko bi se pos­ti­gao naj­bo­lji in­te­res i pro­izvo­đa­če i za po­tro­ša­če. Pri­tom će pri­če­ka­ti Trum­po­vu ina­ugu­ra­ci­ju 20. si­ječ­nja. “Raz­mo­tri­mo će­mo sve kad vi­di­mo mje­re no­ve ad­mi­nis­tra­ci­je, no od Mek­si­ka ne odus­ta­je­mo”, ka­zao je šef Upra­ve Toyo­te Akio Toyo­da. A pla­no­vi go­vo­re da bi no­vi po­gon u Gu­ana­ju­atu, od jed­ne mi­li­jar­de do­la­ra, mo­gao od 2019. go­diš­nje pro­izves­ti do 200.000 Co­rol­la, dvos­tru­ko vi­še ne­go se u Ba­ji sad iz­ra­di ka­mi­one­ta. Gu­ana­ju­ato bi zbog jef­ti­ni­je rad­ne sna­ge za­mi­je­nio Toyo­ti­no pos­tro­je­nje u Ka­na­di. U slu­ča­ju os­tva­re­nja Trum­po­vih pri­jet­nji ca­ri­na­ma od 20 i 35%, ko­je zbog ugo­vo­ra o slo­bod­noj tr­go­vi­ni iz­me­đu SA­Da, Ka­na­de i Mek­si­ka (NAFTA), sad ne pos­to­je, Toyo­ti­na ope­ra­tiv­na do­bit mo­gla bi pas­ti za 6 posto, što i ni­je pu­no, kažu ana­li­ti­ča­ri.

REUTERS

Toyo­ta bi u no­voj tvor­ni­ci pro­izvo­di­la i 200.000 vo­zi­la go­diš­nje, dvos­tru­ko vi­še ne­go sad

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.