Vi­adukt i He­ring 14 mil. eura jef­ti­ni­ji, a most gra­de dru­gi

Pris­tra­nost Sa­ša De­li­pa­gić, za­mje­nik mi­nis­tra pro­me­ta i ve­za BiH, pro­zi­va SDA za dis­kri­mi­na­ci­ju hr­vat­skog gra­đe­vin­skog kon­zor­ci­ja

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Za­mje­nik mi­nis­tra pro­me­ta i ve­za BiH Sa­ša Da­li­pa­gić (HDZ BiH) iz­ra­zio je sum­nju da za­hva­lju­ju­ći zlo­po­ra­ba­ma duž­nos­ni­ka Stran­ke de­mo­krat­ske ak­ci­je (SDA) u jav­noj kom­pa­ni­ji Autoceste Fe­de­ra­ci­je BiH hr­vat­sko­bo­san­sko­her­ce­go­vač­ki kon­zor­cij ko­ji či­ne Vi­adukt iz Za­gre­ba i He­ring iz Ši­ro­kog Bri­je­ga ni­je iz­a­bran za iz­vo­đa­ča ra­do­va na naj­ve­ćem mos­tu na Ko­ri­do­ru Vc kod Po­či­te­lja, pre­ko ri­je­ke Ne­re­tve, iako je kon­zor­cij od su­par­ni­ka bio jef­ti­ni­ji za čak 14 mi­li­ju­na eura.

U pri­op­će­nju dos­tav­lje­nom me­di­ji­ma na­kon me­đu­sob­nih op­tuž­bi čel­ni­ka boš­njač­kih stra­na­ka Stran­ke de­mo­krat­ske ak­ci­je (SDA) i Sa­ve­za za bo­lju bu­duć­nost (SBB) na­ve­de­no je vi­še pri­mje­ra dis­kri­mi­na­ci­je ve­ćin­skih hr­vat­skih po­dru­čja na ko­ji­ma se ne gra­di au­to­ces­ta. Is­tak­nu­ta je pod­di­oni­ca autoceste na Ko­ri­do­ru Vc iz­me­đu Zvi­ro­vi­ća i Po­či­te­lja na ju­gu zem­lje ko­ja obu­hva­ća i iz­grad­nju mos­ta kod Po­či­te­lja pre­ko ri­je­ke Ne­re­tve. Sa­ša Da­li­pa­gić pro­gla­sio je biv­šeg di­rek­to­ra Au­to­ces­ta FBiH Ja­smi­na Bu­ču iz­rav­no od­go­vor­nim za skla­pa­nje sum­nji­vih ugo­vo­ra i da­va­nja pred­nos­ti sa­ra­jev­skom Eu­ro­asfal­tu i aus­trij­skom Stra­ba­gu.

“Po­vje­rens­tvo za iz­bor iz­vo­đa­ča u JP Autoceste BiH za­vr­ši­lo je na­tje­čaj­nu pro­ce­du­ru, na te­me­lju ko­je je za dva LOTa te di­oni­ce di­rek­tor Bu­čo oda­brao kon­zor­cij tvrt­ki Eu­ro­asfalt i Stra­bag, či­ja po­nu­da je za dva LOTa na­tje­ča­ja skup­lja za 14 mi­li­ju­na eura od po­nu­de kon­zor­ci­ja hr­vat­skih tvrt­ki He­ring i Vi­adukt“, na­veo je u pri­op­će­nju za­mje­nik mi­nis­tra Da­li­pa­gić, jav­lja agen­ci­ja Fe­na.

Do­dao je ka­ko je Europ­ska inves­ti­cij­ska ban­ka (EIB), ko­ja je ra­ni­je odo­bri­la za­jam od 100 mil. eura za tu pod­di­oni­cu, pos­la­la svoj tim za re­vi­zi­ju ugo­vo­ra sum­nja­ju­ći u ne­pra­vil­nos­ti pri­li­kom iz­bo­ra iz­vo­đa­ča te je za­us­tav­lje­no pot­pi­si­va­nje ugo­vo­ra s Eu­ro­asfal­tom i Stra­ba­gom.

Za­mje­nik dr­žav­nog mi­nis­tra pro­me­ta i ve­za BiH upo­zo­rio je da je do­sad u Fe­de­ra­ci­ji BiH iz­gra­đe­no 94 kilometra autoceste, od če­ga je sa­mo 10 km na po­dru­čju Her­ce­go­vi­ne, što po nje­mu jas­no po­ka­zu­je da ni­je vo­đe­no ra­ču­na o regionalnoj rav­no­mjer­nos­ti pri izgradnji. “Pi­tam za­što je ta­ko, sme­ta li mo­žda ne­ko­me to što bi iz­grad­njom juž­nih di­oni­ca Ko­ri­do­ra Vc, Mos­tar s Eu­ro­pom bio po­ve­zan pre­ko hr­vat­ske autoceste Dal­ma­ti­ne?“, na­vo­di se u pri­op­će­nju za­mje­ni­ka mi­nis­tra Da­li­pa­gi­ća.

U FBIH IZGRAĐENA SU 94 KILOMETRA AUTOCESTE, OD ČE­GA JE SA­MO 10 KI­LO­ME­TA­RA U HERCEGOVINI, ŠTO JE PROTIVNO REGIONALNOJ RAVNOPRAVNOSTI PRI IZGRADNJI

PD

Most kod Po­či­te­lja gra­dit će kon­cor­cij ko­jeg či­ne sa­ra­jev­ski Eu­ro­asfalt i aus­trij­ski Stra­bag

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.