STRANAČKA TR­GO­VI­NA S DVI­JE VELIKE KOM­PA­NI­JE MO­GLA BI NAS PRESKUPO STA­JA­TI

Bez par­do­na Kom­pro­mis Ako je toč­na in­for­ma­ci­ja da je do­no­še­nje Pla­na o gos­po­da­re­nju ot­pa­dom bio uvjet da Most po­dr­ži pro­da­ju Hr­vat­ske elek­tro­pri­vre­de ka­ko bi se ku­pi­la Ina on­da je po­li­ti­ka ovaj put uve­za­la u jed­nu pri­ču pre­vi­še opas­nih i po­ten­ci­jal­no skup

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

IMA JOŠ NA­DE DA ĆE­MO ČU­TI ŠTO ĆE TO S NACIONALNOM NAFTNOM KOMPANIJOM BI­TI KA­DA PO­NOV­NO BU­DE NA­ŠA

Ko­li­ko ži­vot bez kom­pro­mi­sa ni­je mo­guć toliko onaj s pre­vi­še kom­pro­mi­sa ni­je do­bar za ni­ko­ga. Ubr­zo bi se to mo­glo po­ka­za­ti u hr­vat­skoj gos­po­dar­skoj stvar­nos­ti uko­li­ko su toč­ne in­for­ma­ci­je ka­ko je do­no­še­nje Pla­na o gos­po­da­re­nju ot­pa­dom bio uvjet da Most po­dr­ži pro­da­ju Hr­vat­ske elek­tro­pri­vre­de ka­ko bi se ku­pi­la Ina. Ako je ta­ko ne­što toč­no on­da je po­li­ti­ka ovaj put uve­za­la u jed­nu pri­ču pre­vi­še opas­nih i po­ten­ci­jal­no sku­pih rad­nji – onih ko­je su pre­ve­lik i oz­bi­ljan za­lo­gaj i za moć­ni­je dr­ža­ve da bi se na ta­kav na­čin uve­zi­va­le sa­mo iz kom­pro­mi­sa.

Šte­ta je što u upra­vo zbog tak­ve pri­če je­dan dru­gi plan, onaj ak­cij­ski za re­za­nje pa­ra­fi­ska­li­nih na­me­ta gos­po­dar­stvu od­la­zi u dru­gi red. Ali ako kre­ne­mo od po­čet­ka on­da bi fo­kus pr­vo tre­bao bi­ti na ide­ji pro­da­je HEPa ko­ja sam po se­bi i ni­je lo­ša.

Od­lu­ke bez stru­ke

Pro­da­ja pa­ke­ta od 25 posto di­oni­ca do­ma­ćeg pro­izvo­đa­ča i dis­tri­bu­te­ra elek­trič­ne ener­gi­je bi­la bi od­li­čan po­ti­caj tr­ži­štu ka­pi­ta­la, dr­ža­vi bi pris­kr­bi­la ve­li­ku ko­li­či­nu nov­ca, a sa­mom HEPu, što priz­na­ju i pred­stav­ni­ci dr­ža­ve, kva­li­tet­ni­je uprav­lja­nje.

Mo­že se sa­da po­zi­va­ti na ar­gu­me­net da je i ci­je­la pri­ča s Inom po­če­la na is­ti na­čin ili vje­ro­va­ti pri­jet­nja­ma po­ma­lo dje­ti­njas­tih sin­di­ka­lis­ta ka­ko će Hr­vat­sku za­vi­ti u mrak, ali mo­ra se priz­na­ti ka­ko ar­gu­men­ti stra­ne ko­ja je za pro­da­ju (u ne­dos­tat­ku bo­ljih od stra­ne pro­tiv­ni­ka) dr­že vo­du, svi osim jed­nog, a taj je Ina. Na­ime, ako se sla­že­mo da HEP jed­nim di­je­lom tre­ba pri­va­ti­zi­ra­ti i ako oko to­ga pos­tig­ne­mo druš­tve­ni konsenzus on­da bi da­le­ko važ­ni­je pi­ta­nje bilo ku­da za­ra­đe­ni no­vac usmjeriti. Na to po­li­ti­ka nudi sa­mo je­dan od­go­vor – Ina. Mo­žda bi tu tre­ba­lo zas­ta­ti i pro­mis­li­ti. Mo­žda bi u to­me i mi­nis­tar Sla­ven Do­bro­vić, u ovom tre­nut­ku toliko op­či­njen Pla­nom o gos­po­da­re­nju ot­pa­dom ko­ji je nje­go­va osob­na po­bje­da, tre­bao re­ći svo­je miš­lje­nje.

To je pi­ta­nje u ko­jem ne bi tre­ba­lo bi­ti kom­pro­mi­sa jer jed­nom ka­da se HEP pri­va­ti­zi­ra, a no­vac potroši ne­ma na­trag. U Pla­nu o gos­po­da­re­nju ot­pa­dom ima sa­svim do­volj­no mjes­ta za ko­pro­mi­se i on ne bi smio bi­ti ne­kom­pro­mi­san ili po­lu­ga za do­bi­va­nje ne­čeg dru­gom. Jer sa­da i jest os­nov­ni pro­blem što dva part­ne­ra bez kva­li­tet­ne jav­ne ras­pa­ve, bez stru­ke i struč­nja­ka, dvi­je velike eko­nom­ske od­lu­ke do­no­se po na­če­lu “ja te­bi­pa ti me­ni”. To ni­je do­bro.

U po­za­di­ni te dvi­je velike od­lu­ke ti­nja i ona naj­o­pas­ni­ja, a to je kup­nja Ine bez jas­nog i raz­ra­đe­nog pla­na što s njom. Sre­ća je što se ni­šta od spo­me­nu­tog ne­će do­go­di­ti pre­ko no­ći pa još ima na­de da ču­je­mo što će to s nacionalnom naftnom kompanijom bi­ti ka­da po­nov­no bu­de na­ša.

Gub­lje­nje vre­me­na

Šte­ta će bi­ti ako ova Vla­da na kra­ju iz­gu­bi vri­je­me i kre­di­bi­li­tet u kom­pro­mi­si­ma oko go­re na­ve­de­nih pi­ta­nja, a ona po­ma­lo za­bo­rav­lje­na pad­nu iz­van fo­ku­sa jav­nos­ti.

Na­ime, u ovom tre­nut­ku kre­nu­la je po­rez­na re­for­ma, za­sad je­di­na jas­na i sve­obu­hvat­na i ko­li­ko se jed­ni­ma svi­đa­la, a dru­gi­ma ne do­no­si pro­mje­ne ko­je će druš­tvo vr­lo br­zo osje­ti­ti.

Kre­će i naj­av­lje­ni ak­cij­ski plan re­za­nja pa­ra­fi­skal­nih na­me­ta ko­ji je bez dalj­nje­ga za sva­ku po­hva­lu. To su do­bre vi­jes­ti jer ako ma­lo pa­ž­lji­vi­je po­gle­da­mo u nji­ma i ni­je bilo pre­vi­še kom­pro­mi­sa. Iz­gle­da­ju struč­no odra­đe­ne, a ni­su se, ba­rem po­rez­na re­for­ma, svi­dje­le svi­ma. Na sli­čan na­čin tre­ba pro­ves­ti i Inu i HEP bez kom­pro­mi­sa ko­ji će ne­gi­ra­ti oči­gle­da­no sa­mo da bi svi bi­li za­do­volj­ni.

POSTIGNE LI SE KONSENZUS DA SE HEP PRI­VA­TI­ZI­RA, VAŽ­NO JE PI­TA­NJE KA­MO USMJERITI NO­VAC, DOK PO­LI­TI­KA NUDI SA­MO JE­DAN OD­GO­VOR – INA VLA­DI­MIR NIŠEVIĆ vla­di­mir.ni­se­vic@pos­lov­ni.hr

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.