U iz­bor­noj go­di­ni Nje­mač­koj se smi­je­ši i naj­ve­ći rast u 5 go­di­na

Svi­je­tla per­s­pek­ti­va Una­toč sla­bi­jem kra­ju 2016., pre­dvi­đa se dalj­nji rast od 1,8 posto

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - SERGEJ NOVOSEL VUČKOVIĆ

Iako su in­dus­trij­ske na­rudž­be po­ne­što pa­le, po­ka­za­te­lji su da će u 1. kvar­ta­lu 2017. rast bi­ti 0,5%, če­mu do­pri­no­si i re­kord­na za­pos­le­nost

Go­di­na, ko­ja je za Nje­mač­ku i iz­bor­na, naj­ja­čem eu­rop­skom gos­po­dar­stvu nudi i svi­je­tlu per­s­pek­ti­vu, s po­ras­tom ras­ta od 0,5 posto u pr­vom kvar­ta­lu. Una­toč pa­du na­rudž­bi u in­dus­tri­ji u stu­de­nom, 2,5 posto ve­ćem od oče­ki­va­no­ga, ova pre­dvi­đa­nja Com­mer­z­ban­ke, nas­lo­nje­na na re­zul­ta­te Mi­nis­tar­stva gos­po­dar­stva, po­ka­zu­ju da će se Nje­mač­ka opo­ra­vi­ti od krat­kog eko­nom­skog us­po­ra­va­nja, ko­ji se oči­to­vao u naj­ve­ćem pa­du in­dus­tri­je od stu­de­no­ga 2014. go­di­ne.

“Iako su do­ma­će na­rudž­be u stu­de­nom la­ni pa­le 2,8, a ino­zem­ne, 2,3 posto, do­bar lis­to­pad i slab­lje­nje eura, po­ve­za­no s ja­ča­njem do­la­ra pret­kraj go­di­ne, pomoći će da rast u po­s­ljed­njem kvar­ta­lu 2016. bu­de 0,5 posto, s pro­jek­ci­jom da će to­li­ki bi­ti i po­čet­kom 2017.”, re­ći će eko­no­mist Mar­co Wag­ner. Ana­li­ti­čar Ban­k­ha­usa Lam­pe Alexan­der Kru­eger sla­že se da je, sve u sve­mu, in­dus­tri­ja po­no­vo na do­brom pu­tu da bu­de jak eko­nom­ski sti­mu­lans. Vla­da, ta­ko­đer, pre­dvi­đa da će rast u 2016., kad se sve­de bi­lan­ca, iz­no­si­ti 1,8 posto, naj­vi­še u po­s­ljed­njih pet go­di­na. Ra­ni­je su prog­no­ze go­vo­ri­le i o 2,5 pos­to­nom ras­tu iz­vo­za u 2017., na re­kord­nih 1230 mi­li­jar­di eura. Reuters piše da su visoka za­pos­le­nost i si­gur­nost rad­nog mjes­ta, kao i rast re­al­nih nadnica, utje­ca­li na povećanu do­ma­ću po­troš­nju, pro­sje­čan Ni­je­mac si je mo­gao pri­ušti­ti vi­še ne­go kra­jem 2015. Na nje­mač­kom je tr­ži­štu, pri­mje­ri­ce, la­ni pro­da­no naj­vi­še vo­zi­la od 2009. S tim će se op­ti­miz­mom, una­toč sad već znat­no iz­ra­že­nom si­gur­nos­nom ri­zi­ku zbog te­ro­ris­tič­kih pri­jet­nji, za­ci­je­lo “igra­ti” i kan­ce­lar­ka An­ge­la Mer­kel, ko­ja u ruj­nu ide po svoj če­t­vr­ti man­dat. Njoj će se, oče­ku­je se, su­prot­sta­vi­ti vi­ce­kan­ce­lar i mi­nis­tar gos­po­dar­stva Sig­mar Ga­bri­el, ko­ji je u raz­go­vo­ru za Der Spi­egel u su­bo­tu is­tak­nuo ka­ko je nje­mač­ko in­zis­ti­ra­nje na šted­nji u euro­zo­ni vi­še ne­go ikad po­di­je­lio Eu­ro­pu. “Ras­pad EU vi­še ni­je ta­ko ne­za­mis­liv. Jed­nom sam pi­tao kan­ce­lar­ku što bi za Nje­mač­ku i Eu­ro­pu bilo štet­ni­je: da Fran­cu­skoj do­pus­ti­mo za po­la posto ve­ći de­fi­cit, ili da Ma­ri­ne Le Pen kao ek­s­trem­na des­ni­čar­ka pos­ta­ne pred­sjed­ni­ca te zem­lje. Ona mi do dan da­nas ni­je od­go­vo­ri­la”, is­po­vi­je­dio se Ga­bri­el. Nje­go­va stran­ka, poz­na­to je, vi­še je us­mje­re­na na rast inves­ti­ci­ja, na­su­prot Mer­ke­li­či­nim kr­š­ćan­skim de­mo­kra­ti­ma ko­ji na­gla­sak stav­lja­ju na fi­skal­nu dis­ci­pli­nu kao te­melj na­pret­ka.

VISOKA ZA­POS­LE­NOST I SI­GUR­NOST RAD­NOG MJES­TA, KAO I RAST RE­AL­NIH NADNICA, UTJE­CA­LI SU NA POVEĆANU DO­MA­ĆU PO­TROŠ­NJU

REUTERS

Pro­sječ­ni Ni­je­mac mo­gao si je kra­jem 2016. pri­ušti­ti i vi­še uži­ta­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.