Bri­tan­ci gra­de 17 gra­di­ća da ras­te­re­te ur­ba­ni ka­os

Nes­ta­ši­ca kva­dra­ta Zbog manj­ka stam­be­nog pros­to­ra u gra­do­vi­ma i vi­so­kih ci­je­na ne­kret­ni­na, Vla­da pla­ni­ra di­ljem En­gle­ske stvo­ri­ti 200.000 sta­no­va u vrt­nim za­jed­ni­ca­ma, kao u 19. sto­lje­ću

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja bi za ko­ju go­di­nu mo­gla do­bi­ti 17 no­vih gra­di­ća, uglav­nom u pus­ti­jim en­gle­skim pre­dje­li­ma. Ne za­to jer bi zem­lju na­pa­li imi­gran­ti ko­je bi se u njih na­se­li­lo, već zbog po­tre­ba za sta­no­va­njem sa­daš­njih sta­nov­ni­ka, ko­ji osje­ća­ju kro­nič­nu nes­ta­ši­cu stam­be­nog pros­to­ra i su­oče­ni su s as­tro­nom­skim ci­je­na­ma ne­kret­ni­na. Mi­nis­tar stam­be­nog pla­ni­ra­nja Ga­vin Barwell obja­vio je plan o for­mi­ra­nju tzv. no­vih “vrt­nih” za­jed­ni­ca od Cum­bri­je na sje­ve­ru do Cor­nwal­la na ju­gu, u ko­ji­ma bi se gra­di­lo do 200.000 no­vih sta­no­va, od ku­ći­ca do ma­njih zgra­da, a što je za­pra­vo, pod­sje­ća­ju me­di­ji, sa­mo oživ­lja­va­nje sta­ri­jeg pla­na o mi­li­jun no­vih sta­no­va do 2020., u En­gle­skoj ko­ja s 53 mi­li­ju­na ima gus­to­ću na­se­lje­nos­ti od 377 sta­nov­ni­ka po kva­drat­nom ki­lo­me­tru. No, ide­ja se­že i u 19. sto­lje­će, kad su i iz- gra­đe­ni “sa­mo­do­volj­ni gra­di­ći okru­že­ni li­va­da­ma”, kak­vi su oči­to i sad pos­lu­ži­li kao mo­del.

“Dr­ža­va će lo­kal­nim vlas­ti­ma ko­je bi htje­le gra­di­ti tak­ve za­jed­ni­ce do­di­je­li­ti po 7,4 mi­li­ju­na fun­ti i olak­ša­ti pro­pi­se ur­ba­nog pla­ni­ra­nja, ka­ko bi se u no­va na­se­lja mo­gli na­se­li­ti oni ko­ji si u ve­li­kim gra­do­vi­ma ne mo­gu ku­pi­ti stan”, ka­že Barwell. Gra­đe­vin­ski po­du­zet­ni­ci to poz­drav­lja­ju, bu­du­ći da su se čes­to ža­li­li na pre­kru­te za­ko­ne o grad­nji i ma­njak dos­tup­no­ga zem­lji­šta, a što ih je one­mo­gu­ća­va­lo u grad­nji blo­ko­va bli­zu ve­li­kih gra­do­va, jer su ih u to­me spri­je­ča­va­le i lo­kal­ne vlas­ti. Oda­bra­ne su i pr­ve tri lo­ka­ci­je “vrt­nih za­jed­ni­ca” ko­je bi pri­mi­le sva­ka po 10.000 sta­nov­ni­ka. To su lo­ka­ci­je u bli­zi­ni Ayle­sburyja, Ta­un­to­na i Har­lowa. One u Ba­il­rig­gu, Long Mar­sto­nu, Wel­bor­neu i Cul­mu ima­le bi od 1500 do 10.000 lju­di.

REUTERS

U no­vim gra­di­ći­ma ži­vje­lo bi od 1500 do 10.000 sta­nov­ni­ka, zgra­de bi okru­ži­va­lo ze­le­ni­lo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.