Edu­ka­cij­ska po­ma­ga­la za sli­je­pe i sla­bo­vid­ne

Do­bra ide­ja Ri­ječ­ki star­tup Bra­il­le Ridd­les dje­ci omo­gu­ća­va lak­še uče­nje Bra­il­le­ovog pi­sma

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE - MARTA DUIĆ

Za­hva­lju­ju­ći nji­ho­vim ide­ja­ma sli­je­pa i sla­bo­vid­na dje­ca sav­la­da­va­ju i pre­poz­na­va­nje obje­ka­ta iz oko­li­ne

Su­sret sa sli­je­pim i sla­bo­vid­nim oso­ba­ma, kao i upoz­na­va­nje s nji­ho­vim sva­kod­nev­nim po­te­ško­ća­ma, bio je klju­čan za nas­ta­nak ri­ječ­kog star­tu­pa ori­jen­ti­ra­nog na edu­ka­ci­ju sli­je­pe i sla­bo­vid­ne dje­ce, na­zva­nog Bra­il­le Ridd­les. Na­ime, osam ko­le­ga sa sve­uči­li­šta u Ri­je­ci, Za­gre­bu i Du­bli­nu uoči­lo je da se oso­be s pro­ble­mi­ma ošte­će­nja vida u ne­ma­lom bro­ju ži­vot­nih si­tu­aci­ja su­oča­va­ju s ogra­ni­če­nim pri­li­ka­ma za ra­zvoj što ujed­no uve­li­ke utje­če i na nji­ho­vu br­žu in­te­gra­ci­ju u druš­tvo.

Sto­ga su osmis­li­li, a ne­du­go na­kon i iz­ra­di­li, li­ni­ju pris­tu­pač­nih edu­ka­cij­skih po­ma­ga­la za sli­je­pe i sla­bo­vid­ne oso­be.

Re­ali­za­ci­ju im je olak­šao ula­zak u pro­gram Star­tup gra­da Ri­je­ke gdje su u raz­dob­lju šes­to­mje­seč­ne in­ku­ba­ci­je pri­sus­tvo­va­li mnoš­tvu ra­di­oni­ca, ima­li pri­li­ke os­lo­ni­ti se na po­moć men­to­ra te u ko­nač­ni­ci, za­hva­lju­ju­ći su­rad­nji s doc. Sve­nom Ma­ri­či­ćem, pri­mje­nom adi­tiv­nih teh­no­lo­gi­ja ideju i pre­tvo­ri­ti u opip­lji­ve pro­izvo­de.

“Pred­nost pro­izvo­da je što dje­ci omo­gu­ća­va da na za­nim­ljiv i za­ba­van na­čin poč­nu s uče­njem Bra­il­le­ovog pi­sma, a ti­me i ra­zvo­jem vlas­ti­tih kog­ni­tiv­nih te in­te­lek­tu­al­nih spo­sob­nos­ti, a što će kao kraj­nji cilj ima­ti i po­bolj­ša­nje kva­li­te­te nji­ho­vih ži­vo­ta”, za Pos­lov­ni dnev­nik po­jas­nio je To­ma Ba­bić, je­dan od čla­no­va ti­ma Bra­il­le Ridd­les.

Is­tak­nuo je i da za­hva­lju­ju­ći nji­ho­vim ide­ja­ma dje­ca uz uče­nje Bra­il­le­ovog pi­sma is­to­vre­me­no sav­la­da­va­ju i pre­poz­na­va­nje obje­ka­ta iz oko­li­ne što uve­li­ke pri­do­no­si shva­ća­nju pros­tor­ne ori­jen­ta­ci­je. “Na­ši pla­no­vi za bu­duć­nost uklju­ču­ju ši­re­nje spek­tra tre­nut­nih po­ma­ga­la iz­ra­dom sla­ga­li­ca s raz­li­či­tim mo­ti­vi­ma, te dalj­nje una­p­rje­đe­nje i pro­ši­re­nje di­zaj­na ka­ko bi oni pos­ta­li pri­la­go­đe­ni raz­li­či­tim uz­ras­ti­ma. Ta­ko­đer, pla­ni­ra­mo i ra­zvoj na­ših po­ma­ga­la u smje­ru no­vih pro­izvo­da”, do­dao je Ba­bić.

Ka­že i da su kao je­dan od ci­lje­va pos­ta­vi­li pri­kup­lja­nje do­na­ci­ja i inves­ti­ci­ja ka­ko bi pla­no­ve mo­gli pre­to­či­ti u stvar­nost, a to je sli­je­poj i sla­bo­vid­noj dje­ci stvo­ri­ti kva­li­tet­ni­je pri­li­ke za ra­zvoj nji­ho­vih spo­sob­nos­ti. Uz To­mu Ba­bi­ća, tim Bra­il­le Ridd­les či­ne Dino Ala­gić, Ma­ja Bu­ljan, Da­rio Dže­pi­na, An­te Gu­gić, Lo­vro Ivan­ko­vić, Mar­ti­na Sed­lić i Jo­sip Šo­re.

FOTOLIA

Pla­no­vi ri­ječ­kih stu­de­na­ta uklju­ču­ju ši­re­nje spek­tra tre­nut­nih po­ma­ga­la iz­ra­dom sla­ga­li­ca s raz­li­či­tim mo­ti­vi­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.