Ri­ječ po­du­zet­ni­ka

Sto­pa an­ket­ne ne­za­pos­le­nos­ti je pre­ma po­da­ci­ma Dr­žav­nog za­vo­da za sta­tis­ti­ku u tre­ćem tro­mje­se­čju u Hr­vat­skoj ni­ža za oko pet pos­tot­nih bo­do­va?

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Tre­ba raz­li­ko­va­ti pad ne­za­pos­le­nos­ti i rast za­pos­le­nos­ti. Pr­vens­tve­no bi­smo se tre­ba­li usmjeriti na rast za­pos­le­nos­ti ko­ja je sa­svim ne­što dru­go – pad ne­za­pos­le­nos­ti ne zna­či i is­to­vre­me­ni rast za­poš­lja­va­nja. U pr­vom re­du, ov­dje je ri­ječ o sta­tis­tič­koj pro­mje­ni i ko­rek­ci­ji ko­ja ne odra­ža­va trend otva­ra­nja no­vih rad­nih mjes­ta.

Što je, po va­ma, ipak do­ve­lo do raz­li­ke od go­to­vo pet posto?

Re­kao bih da je jed­nim di­je­lom za to zas­lu­žan i trend is­e­lje­nja rad­ne sna­ge u ino­zem­s­tvo. Na umu tre­ba ima­ti i či­nje­ni­cu da su po­da­ci pod­lož­ni stal­nim pro­mje­na­ma na Za­vo­du za za­poš­lja­va­nje, kao što su ulas­ci ili bri­sa­nja te os­ta­le va­ri­ja­ci­je u evi­den­ci­ja­ma.

Ko­ji su pre­du­vje­ti nuž­ni da bi se pos­ti­gao rast za­pos­le­nos­ti, a ti­me i gos­po­dar­ske kon­ku­rent­nos­ti?

Sva­ka­ko, ras­te­re­će­nje gos­po­dar­stve­ni­ka od pa­ra­fi­skal­nih na­me­ta. Kod nas je vr­lo te­ško pos­lo­va­ti zbog obve­za i da­va­nja ko­ji se pred po­du­zet­ni­ke pos­tav­lja­ju. Iako tre­nut­na Vla­da po­du­zi­ma odre­đe­ne re­for­me i ko­ra­ke u smje­ru pos­ti­za­nja po­ti­caj­ni­je po­du­zet­nič­ke oko­li­ne, pro­mje­ne bi ipak tre­ba­le bi­ti bit­no dras­tič­ni­je i br­že. Kad kre­ne­te re­ali­zi­ra­ti vlas­ti­tu po­du­zet­nič­ku ideju, od vas se oče­ku­je toliko to­ga una­pri­jed pri­prem­lje­nog da vam se ni­ti ne da­je pri­li­ka da se sna­đe­te u mo­ru no­vih obve­za. Što se me­ne ti­če, pre­po­ru­ka bi bi­la da bi se no­vi po­du­zet­nik u pr­ve dvi­je go­di­ne pos­lo­va­nja tre­bao os­lo­bo­di­ti ve­ći­ne po­rez­nih obve­za ka­ko bi što sta­bil­ni­je stao na no­ge. Dr­ža­va bi ti­me po­du­zet­ni­ci­ma po­ru­či­la da su dobrodošli te da će im se omo­gu­ći­ti lak­še i kva­li­tet­ni­je pos­lo­va­nje.

Sa­ša Jur­ko­vić, Po­sao.hr

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.