Jol­ly na­di­grao ste­čaj­nu bi­ro­kra­ci­ju i spa­sio tvrt­ku

Ma­ne­var Sto­ja­no­vić pri­pa­ja tvrt­ku ko­ja je ba­če­na u ste­čaj una­toč imo­vi­ni vri­jed­ni­joj od du­ga

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SUZANA VAROŠANEC suzana.va­ro­sa­nec@pos­lov­ni.hr

Slu­čaj Jo­si­pa Sto­ja­no­vi­ća i tr­go­vač­kog lan­ca Jol­ly je­dins­tven je u hr­vat­skoj ste­čaj­noj prak­si

Jo­sip Sto­ja­no­vić, tre­nut­no biv­ši di­rek­tor ši­ben­ske tvrt­ke Jol­lyJBS ko­ja je ne­dav­no sple­tom okol­nos­ti na neo­bi­čan na­čin za­vr­ši­la u ste­ča­ju umjes­to u pred­ste­ča­ju, ujed­no i nje­zin 100%tni vlas­nik, ni­je us­pio sru­ši­ti od­lu­ku za­dar­skog Tr­go­vač­kog su­da o otva­ra­nju tog ste­ča­ja. VTS je nje­go­vu žal­bu od­ba­cio, no či­ni se da ti­me ni­su pos­lov­no ugro­že­ni ni on, ni dje­lat­nost tvrt­ke.

Ra­di se o je­dis­tve­nom slu­ča­ju u ko­jem, pri­mje­ri­ce, dr­ža­va nema ku­ne potraživanja, ta­ko­đer ni rad­ni­ci, a prak­tič­ni nema ni za­tez­nih ka­ma­ta ko­je su u dru­gim ste­ča­je­vi­ma u pra­vi­lu naj­ve­ća stav­ka, što zna­či da su obve­ze pre­ma fi­nan­cij­skom sek­to­ru re­dov­no pod­mi­ri­va­ne.

Is­to tako su­de­ći po iz­vješ­ću ko­je je za ste­čaj­ni sud i po­tre­be pred­sto­je­ćog ro­či­šta sa­či­ni­la ste­čaj­na upra­vi­te­lji­ca An­ki­ca Če­nić, Jol­lyJBS ima do­volj­no imo­vi­ne u od­no­su na obve­ze.

To go­vo­ri u pri­log nas­tav­ka pos­lo­va­nja tvrt­ke, ali ne sa­mos­tal­no, već pri­pa­ja­njem dru­goj Sto­ja­no­vi­će­noj tvrt­ki, Jol­lyEko u ko­joj su od re­di­ne proš­le go­di­ne pri­jav­lje­ni rad­ni­ci.

Po­sri­je­di je, dak­le, spe­ci­fič­nost ko­jom Jol­lyJBS odu­da­ra od ste­čaj­ne prak­se jer sve vo­di k to­me da će Sto­ja­no­vi­će­va tvrtka is­pla­ti­ti vje­rov­ni­ke i za­dr­ža­ti su­bjekt u svo­jim ru­ka­ma, či­me se otva­ra više pi­ta­nja od to­ga ka­ko je tvrtka za­vr­ši­la u ste­ča­ju do to­ga ka­ko će se pri­pa­ja­njem opet na­ći u Gru­pi Jol­ly u ko­joj ina­če ra­di oko 450 rad­ni­ka i, ka­ko Sto­ja­no­vić tvr­di, svi ured­no pri­ma­ju pla­će.

Po­t­vr­đu­je se, na­ime, da su re­al­ni iz­gle­di da će se na pri­pa­ja­nju te­me­lji­ti ste­čaj­ni plan ko­ji u kon­kret­nom slu­ča­ju pre­ma iz­vješ­ću ste­čaj­ne upra­vi­te­lji­ce tra­ži naj­ve­ći ste­čaj­ni vje­rov­nik – to je split­ski tr­go­vač­ki la­nac Tom­my, ujed­no raz­luč­ni i fi­du­ci­jar­ni vje­rov­nik, ko­ji i kao član pri­vre­me­nog Od­bo­ra vje­rov­ni­ka dik­ti­ra si­tu­aci­ju.

Ta­kav ras­plet re­zul­tat je Sto­ja­no­vi­će­vih po­te­za na res­truk­tu­ri­ra­nju du­ga, kon­kret­ni­je ri­ječ je o ot­ku­pu traž­bi­na na če­mu se ra­di­lo još u fa­zi dok je bio va­že­ći za­hjev tvrt­ke za pro­vo­đe­nje pred­ste­ča­ja.

“Otkupili smo potraživanja od banaka – Tom­my od NLBa i Ja­dran­ske ban­ke u sa­na­ci­ji, a Ho­tel Olym­pia od RBA, tako da tvrtka Jol­lyJBS više nema kredita, što zna­či da se nas­tav­lja dje­lat­nost tako da se Jol­lyJBS pri­po­ji tvrt­ki Jol­lyEko”, objaš­nja­va Sto­ja­no­vić.

OTKUPILI SMO POTRAŽIVANJA OD BANAKA, TAKO DA TVRTKA JOL­LY-JBS VIŠE NEMA NIKAKVIH KREDITA, KAŽE STO­JA­NO­VIĆ

Upod­lo­zi je bio, doz­na­je­mo, po­ku­šaj res­truk­tu­ri­ra­nja tvrt­ke Jol­lyJBS kroz pos­tu­pak pred­ste­čaj­ne na­god­be još proš­log lje­ta, ka­da je Tr­go­vač­ki sud u Za­dru s pra­vom re­agi­rao na jed­nu manj­ka­vost u pri­lo­že­noj do­ku­men­ta­ci­ji ko­ja se ti­ca­la dva rad­na spo­ra. S ob­zi­rom da ni­su bi­la ured­no pri­jav­lje­na, ka­ko nam je Sto­ja­no­vić objas­nio, to je nak­nad­no ko­ri­gi­ra­no unu­tar za­kon­skog ro­ka od 60 da­na ko­ji za pred­ste­čaj pos­tav­lja Ste­čaj­ni za­kon. Na upit tre­ba li tvrtka po­no­vi­ti pred­ste­čaj­ni zah­tjev, Sto­ja­no­vić na­vo­di da im je na su­du re­če­no da to ni­je po­treb­no, već da sa­mo tre­ba upla­ti­ti pris­toj­bu od 5000 ku­na, zbog če­ga je Sto­ja­no­vić i oče­ki­vao da će us­pje­ti otva­ra­nje pred­ste­ča­ja, od­nos­no da ga ne­će spri­je­či­ti sam sud dok su u sa­moj za­vr­š­ni­ci bi­li pre­go­vo­ri s NLBom o ot­ku­pu traž­bi­ne uz di­skont.

“Na dan kad smo u Ljub­lja­ni do­go­vo­ri­li ot­kup traž­bi­ne u Hr­vat­skoj nas je do­če­ka­la od­lu­ka o otva­ra­nju ste­ča­ja”, objaš­nja­va Sto­ja­no­vić.

Doz­na­je­mo i da je ot­kup­ljen ukup­ni iz­nos ban­kar­skih traž­bi­na od oko 55 mi­li­ju­na ku­na, a ka­ko se či­ni ši­ben­ski po­du­zet­nik, ne­ka­daš­nji vlas­nik is­to­ime­nog tr­go­vač­kog lan­ca u Ši­ben­skok­nin­skoj žu­pa­ni­ji, ko­ji je pri­je de­set go­di­na pro­dan Kon­zu­mu, za­do­vo­ljan je i u po­gle­du pos­tig­nu­tog di­skon­ta.“Ni­kad ni­smo ima­li pro­ble­ma sa lik­vid­noš­ću, a na­ši rad­ni­ci ne mo­ra­ju stra­ho­va­ti za svo­ja rad­na mjes­ta; što­vi­še kre­će­mo i sa no­vim za­poš­lja­va­njem u no­vom ho­tel­skom objek­tu u Vo­di­ca­ma”, po­ru­ču­je.

Sto­ja­no­vić je vlas­nik 97,5% ta­moš­njeg ho­te­la Olym­pia, a ka­ko ta­mo pri­vo­di kra­ju ula­ga­nje od 175 mi­li­ju­na ku­na u pro­ši­re­nje ka­pa­ci­te­ta iz­gra­đen je no­vi ho­tel­ski objekt sa 150 smje­štaj­nih je­di­ni­ca, ina­če stan­dar­di­zi­ran na pet zvjez­di­ca, a ka­te­go­ri­zi­ran s če­ti­ri plus zbog na­mje­ne or­ga­ni­zi­ra­nja kon­gre­sa, ka­ni za­pos­li­ti još 50ak rad­ni­ka u stal­ni rad­ni od­nos. Pr­vi teh­nič­ki pri­jem je pre­dvi­đen za 15. tra­vanj, a otvo­re­nje sli­je­di u svib­nju tako da će pr­ve gos­te do­bi­ti 1. lip­nja. Vo­dič­ki ho­tel ra­di ci­je­lu go­di­nu, za­poš­lja­va stal­nih 86 dje­lat­ni­ka, sa se­zon­ci­ma ih je ukup­no oko 200. Os­tva­ru­je oko 45 mi­li­ju­na ku­na pri­ho­da, no sa no­vim objek­tom Sto­ja­no­vić pla­ni­ra 90ak mi­li­ju­na ku­na. Uz tvrt­ku Jol­lyEko, ko­ja ima le­pe­zu dje­lat­nos­ti od sa­kup­lja­nja ot­pa­da do pro­izvod­nje so­lar­ne ener­gi­je u pet elek­tra­na po 30kw) što se is­po­ru­ču­je HEPu, vri­jed­na je i zgrada ši­ben­ske robne kuće City Life, či­ji se pos­lov­ni pros­to­ri iz­najm­lju­ju, svo­je­dob­no pro­ci­je­nje­na na oko 14 mil. eura. No­ve pla­no­ve Sto­ja­no­vić ima i za tvrt­ku JOL­LY AUTOli­ne, vlas­ni­ka ov­la­šte­nih pro­daj­no­se­vis­nih cen­ta­ra u Du­go­po­lju i Za­dru za Mer­ce­desBenz i Smart.

“U pla­nu nam je ši­re­nje na Du­brov­nik”, kaže Sto­ja­no­vić do­da­ju­ći da je la­ni u Dal­ma­ci­ji pro­da­no oko 650 ovih vo­zi­la 430 no­vih i 225 rab­lje­nih, što zna­či da dr­že oko 35% do­ma­ćeg tr­ži­šta kad je ri­ječ o Mer­ce­de­su.

UZ TVRT­KU JOL­LY-EKO, KO­JA ZBRINJAVA OTPAD I PRO­IZVO­DI SOLARNU ENERGIJU, NAJVRJEDNIJA U PORTFELJU JE ZGRADA ŠI­BEN­SKE ROBNE KUĆE CITY LIFE

Jo­sip Sto­ja­no­vić

D. J./PIXSELL

Sto­ja­no­vić je vlas­nik 97,5% ho­te­la Olym­pia u Vo­di­ca­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.