Po­zi­tiv­na bi­lan­ca

Li­je­ko­va iz­ve­ze­no 50% više, a 60% oja­čao je i iz­voz u SAD

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JADRANKA DOZAN jadranka.dozan@pos­lov­ni.hr

Raz­mjer­no vi­sok rast bi­lje­ži se i u iz­vo­zu u odre­di­šta is­e­lja­va­nja iz Hr­vat­ske - Ir­sku 68% i Šved­sku 79%

Far­ma­ce­ut­ska in­dus­tri­ja u pr­vih je de­set mje­se­ci 2016. po­ve­ća­la vri­jed­nost iz­ve­ze­ne ro­be za čak 50 pos­to. U od­no­su na go­di­nu pri­je to zna­či po­ve­ća­nje za čak 1,7 mi­li­jar­di, na više od 5,1 mi­li­jar­du ku­na.

Me­đu dje­lat­nos­ti­ma ko­je su da­le naj­ve­ći do­pri­nos po­ve­ća­nju iz­vo­za bi­li su i pro­izvod­nja go­to­vih me­tal­nih pro­izvo­da s ras­tom za oko 960 mi­li­ju­na ku­na ili 20 pos­to, pre­hram­be­ni pro­izvo­di s po­ve­ća­njem za 900 mi­li­ju­na ili 15 pos­to, te elek­trič­na opre­ma ko­je je iz­ve­ze­no 18 pos­to ili oko 800 mi­li­ju­na ku­na više ne­go u is­tom raz­dob­lju pret­hod­ne go­di­ne. Ka­ko su ne­ke od iz­voz­no zna­čaj­nih dje­lat­nos­ti la­ni za­bi­lje­ži­le osje­tan pad, ukup­no je do kra­ja lis­to­pa­da iz­voz po­ve­ćan za 2,3 mi­li­jar­de ku­na, na 74,7 mi­li­jar­di. U me­đu­go­diš­njim us­po­red­ba­ma naj­vi­še je pa­la vri­jed­nost iz­vo­za naf­t­nih pro­izvo­da; os­tva­re­nih če­ti­ri mi­li­jar­de ku­na čak je 1,4 mi­li­jar­de ku­na ma­nje ne­go go­di­nu pri­je. A dok se u tom sek­to­ru sma­nje­nje naj­češ­će pri­pi­su­je utje­ca­ju ci­je­na, kod iz­vo­za tzv. os­ta­lih pri­je­voz­nih sred­sta­va pa­do­vi i sko­ko­vi dio su uobi­ča­je­nih os­ci­la­ci­ja ve­za­nih po­naj­pri­je uz is­po­ru­ke bro­do­va. To je i objaš­nje­nje zbog če­ga je u toj dje­lat­nos­ti do kra­ja lis­to­pa­da za­bi­lje­žen pad za čak mi­li­jar­du ku­na od­nos­no za više od 34 pos­to.

Us­po­red­no s ras­tom iz­vo­za od 3,2 pos­to, raz­mjer­no ni­sku di­na­mi­ku ras­ta u 10 lanj­skih mje­se­ci imao je i rob­ni uvoz ko­ji je po­ve­ćan 3,1 pos­to, na 121,4 mi­li­jar­de ku­na. U eur­skom su is­ka­zu, zbog utje­ca­ja te­ča­ja, pos­tot­na po­ve­ća­nja bi­la ne­što ve­ća, 4,3 pos­to (iz­voz) i 4,2 pos­to (uvoz). No, ka­ko je ‘ba­za’ na stra­ni uvo­za da­le­ko ve­ća, u ap­so­lut­nim iz­no­si­ma vri­jed­nost uvo­za po­ras­la je znat­no više ne­go iz­vo­za (3,7 pre­ma 2,3 mi­li­jar­de) pa je i de­fi­cit vanj­sko­tr­go­vin­ske raz­mje­ne po­ve­ćan, i to za 1,4 mi­li­jar­de ku­na. Ipak, va­lja pri­mi­je­ti­ti da je u lis­to­pa­du za­bi­lje­že­na naj­ve­ća po­kri­ve­nost uvo­za iz­vo­zom, čak 69,5 pos­to.

Pro­ma­tra­no ge­ograf­ski, uz već tra­di­ci­onal­no naj­z­na­čaj­ni­je vanj­sko­tr­go­vin­ske part­ne­re Hr­vat­ske, a to su po­naj­pri­je čla­ni­ce EU, ana­li­ti­ča­ri HGK is­ti­ču ka­ko su se la­ni sto­pa­ma ras­ta iz­vo­za is­tak­nu­le ne­ke uda­lje­ni­je des­ti­na­ci­je, po­put SADa, Sa­udij­ske Ara­bi­je, Ka­ta­ra, Re­pu­bli­ke Ko­re­je. “To po­ka­zu­je da se iz­voz­ni­ci ni­su kon­cen­tri­ra­li sa­mo na za­jed­nič­ko tr­ži­šte EU, is­ti­ču. Tako je, pri­mje­ri­ce, vri­jed­nost iz­vo­za u SAD po­ras­la čak 60 pos­to, na 2,6 mi­li­jar­di ku­na, a u zem­lje OPECa više od 27 pos­to, na dvi­je mi­li­jar­de. Pri­bliž­no to­li­ki pos­tot­ni rast bi­lje­ži se i pre­ma Tur­skoj, dok je iz­voz u zem­lje CEFTE bla­go sma­njen. Za­nim­lji­vo je pri­mi­je­ti­ti i da se raz­mjer­no vi­sok pos­tot­ni rast bi­lje­ži i u iz­vo­zu u ne­ke od europ­ske zem­lje ko­je su čes­ta odre­di­šta is­e­lja­va­nja iz Hr­vat­ske pri­mje­ri­ce, u Ir­sku 68%, a u Šved­sku 79%.

NEL PAVLETIĆ/PIXSELL

Vri­jed­nost uvo­za po­ras­la je znat­no više ne­go iz­vo­za – 3,7 pre­ma 2,3 mi­li­jar­de ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.