Skup­lji te­ren­ski rad

Dnev­ni­ce IT struč­nja­ka na ra­du u ino­zem­s­tvu sko­či­le 50 do 300%

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - BERNARD IVEZIĆ bernard.ive­zic@pos­lov­ni.hr

Hr­vat­ski pro­izvo­đa­či sof­tve­ra odu­šev­lje­ni što će rad­ni­ke mo­ći pla­ća­ti više i po­zi­va­ju Vla­du da po­ve­ća i iz­no­se ino-dnev­ni­ca

Od 1. si­ječ­nja pro­gra­mer ko­ji iz Hr­vat­ske ode u Slo­ve­ni­ju ili Ma­đar­sku ins­ta­li­ra­ti sof­tver, ko­ji je ra­zvi­la i pro­da­la tvrtka za ko­ju ra­di, do­bit će upo­la ve­ću dnev­ni­cu ne­go la­ni. Pro­da li tvrtka za ko­ju ra­di sof­tver ili ne­ku dru­gu teh­no­lo­gi­ju u Aus­tri­ju, Ita­li­ju, Nje­mač­ku, Ni­zo­zem­sku ili Ve­li­ku Bri­ta­ni­ju dnev­ni­ca će mu bi­ti dvos­tru­ko ve­ća, a do­bi­je li za­da­tak oba­vi­ti ne­ki po­sao, služ­be­no u SADu, dnev­ni­ca će mu bi­ti go­to­vo tri pu­ta ve­ća ne­go u 2016. go­di­ni.

No­mi­nal­no, s po­čet­nih 250 ku­na za sve ino­dr­ža­ve, dnev­ni­ce u Slo­ve­ni­ju i Ma­đar­sku s 1. si­ječ­nja 2017. sko­či­le su na 378 ku­na (50 eura), u Aus­tri­ju i dru­ge slič­ne dr­ža­ve na 529 ku­na (70 eura), a u SAD na 685 ku­na (95 do­la­ra).

Udru­ga Hr­vat­skih ne­za­vis­nih iz­voz­ni­ka sof­tve­ra CISEx tvr­di da je Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja na­kon dva­de­set go­di­na iz­mi­je­ni­lo Pra­vil­nik o po­re­zu na do­ho­dak po ko­jem je sada fi­nan­cij­ski sve­jed­no pu­tu­je­te li u ino­zem­s­tvo na služ­be­no pu­to­va­nje, zna­či pos­lov­ni sas­ta­nak i po­sjet saj­mu, ili pak pu­tu­je­te li u ino­zem­s­tvo ra­di­ti na te­re­nu, zna­či ta­mo oba­vi­ti kon­zul­tant­ski po­sao, im­ple­men­ti­ra­ti kod ko­ris­ni­ka teh­no­lo­gi­ju, pro­gra­mi­ra­ti i ra­di­ti ra­zvoj. Inod­nev­ni­ce su sada is­te. Ta­ja­na Ba­ran­čić, pred­sjed­ni­ca CISExa kaže da joj je dra­go što je za­ko­no­da­vac pre­poz­nao da pos­to­ko­ris­ni­ci je pos­lo­dav­ci ko­ji že­le svo­jim rad­ni­ci­ma osi­gu­ra­ti bo­lje uvje­te ra­da.

“Ni­je ima­lo lo­gi­ke da za pos­lov­ni sas­ta­nak u SADu, ko­ji se knji­ži kao pos­lov­ni put, mak­si­mal­na neo­po­re­zi­va dnev­ni­ca rad­ni­ku iz­no­si 685 ku­na, a da pro­gra­me­ru ko­ji ide u SAD is­po­ru­či­ti kli­jen­tu sof­tver ko­ji smo ra­zvi­li u Hr­vat­skoj i on­da ga ta­mo pro­da­li, da se nje­mu može is­pla­ti­ti dnev­ni­ca od naj­vi­še 250 ku­na, jer se

OVO ĆE NAM ZNAČAJNO POMOĆI I OTVORITI PRILIKE ZA VIŠE IZ­VO­ZA Go­ran Ka­lanj Se­ren­ge­ti

nje­gov bo­ra­vak ta­mo knji­ži kao te­ren­ski rad”, kaže Ba­ran­čić.

Do­da­je da su po­s­ljed­nja dva de­set­lje­ća IT tvrt­ke sto­ga po­ku­ša­va­le rad­ni­ci­ma is­pla­ći­va­ti ve­će dnev­ni­ce za te­ren­ski rad. No, pro­blem je bio što je dr­ža­va sva­ki iz­nos iz­nad 250 ku­na tre­ti­ra­la kao pla­ću za­pos­le­ni­ka i on­da je oš­tri­je opo­re­zi­va­la pa su rad­ni­ci bi­li des­ti­mu­li­ra­ni ra­di­ti u ino­zem­s­tvu. Go­ran Ka­lanj, di­rek­tor Se­ren­ge­ti­ja, pre­ma De­lo­it­teu naj­br­že­ras­tu­će hr­vat­ske sof­tver­ske tvrt­ke, ko­ja je una­zad če­ti­ri go­di­ne ras­la 385 pos­to, is­ti­če da je odu­šev­ljen što svo­je za­pos­le­ni­ke sad može pla­ti­ti više. Se­ren­ge­ti os­tva­ru­je 60 pos­to pri­ho­da na tr­ži­štu za­pad­ne Eu­ro­pe. No, Ka­lanj na­vo­di da im je pri­je bilo te­ško mo­ti­vi­ra­ti za­pos­le­ni­ke da ra­de u ino­zem­s­tvu. “Mi za na­še ko­ris­ni­ke us­pos­tav­lja­mo uda­lje­ni R&D cen­tar ko­ji je usko in­te­gri­ran sa R&D cen­trom ko­ris­ni­ka i za­to će nam ova mje­ra u zna­čaj­noj mje­ri pomoći u bu­du­ćem ra­du, čak i oko to­ga da do­bi­je­mo više pos­la va­ni”, kaže Ka­lanj. Bru­no Ko­va­čić, di­rek­tor Axi­li­sa, za­gre­bač­ke br­zo­ras­tu­će sof­tver­ske tvrt­ke ko­ja ci­lja na tr­ži­šte SADa kaže da mu ovo otva­ra pros­tor za no­vu po­nu­du. “Do­sad ni­smo ra­di­li na te­re­nu, ali sada nam se otvo­ri­la i ta pri­li­ka, a uz dnev­ni­cu od 250 ku­na za SAD, to bilo ne­izve­di­vo”, kaže Ko­va­čić. I Ko­va­čić i Ba­ran­čić is­ti­ču da su ugod­no iz­ne­na­đe­ni ovim vla­di­nom po­te­zom te se na­da­ju no­vim mje­ra­ma. “Tre­ba re­vi­di­ra­ti i iz­no­se dnev­ni­ca za put­ne na­lo­ge, jer mis­lim da se ni to dva de­set­lje­ća ni­je mi­je­nja­lo, a tro­ško­vi u po­je­di­nim zem­lja­ma su ite­ka­ko na­ras­li. Za­to je ovo do­bar ko­rak, ali pre­os­ta­lo nam je još mno­go pos­la”, za­klju­ču­je Ta­tja­na Ba­ran­čić.

GO­RAN STANZL/ PIXSELL

Ta­ja­na Ba­ran­čić, pred­sjed­ni­ca CISEx-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.