Ugo­vor Ja­na­fa i NIS-a vri­je­dan 250 mi­li­ju­na ku­na

Ja­ča­nje kom­pa­ni­je Ugo­vor s tvrt­kom ko­ja je u vlas­niš­tvu ru­skog Ga­z­prom­nef­ta re­zul­ti­rat će iz­van­red­nim pos­lov­nim pri­ho­di­ma

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ja­naf je sklo­pio no­vi ugo­vor s Naf­t­nom in­dus­tri­jom Sr­bi­je ukup­no vri­je­dan 250 mi­li­ju­na ku­na. Ugo­vor se od­no­si na no­ve pos­lo­ve pr­vens­tve­no ve­za­ne uz an­ga­žman skla­diš­nih ka­pa­ci­te­ta Ter­mi­na­la Si­sak te no­vih skla­diš­nih ka­pa­ci­te­ta Ter­mi­na­la Omi­šalj u ko­je je Ja­naf pla­si­rao ve­lik dio inves­ti­ci­ja u po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne. Ugo­vor s tvrt­kom ko­ja je u vlaDra­gan sniš­tvu ru­skog Ga­z­prom­nef­ta re­zul­ti­rat će iz­van­red­nim pos­lov­nim pri­ho­di­ma Ja­na­fa, od­nos­no po­ve­ća­njem do­bi­ti tvrt­ke i u 2017. Dr­žav­na tvrtka ne­dav­no je pot­pi­sa­la ugo­vo­re o su­rad­nji s no­vim part­ne­ri­ma Vi­to­lom i Uni­pe­tro­lom ukup­ne vri­jed­nos­ti 125 mil. ku­na. S no­vim ugo­vo­rom upra­va pre­dvo­đe­na Dra­ga­nom Ko­va­če­vi­ćem osi­gu­ra­la je ukup­no 375 mil. ku­na no­vih pri­ho­da u te­ku­ćoj go­di­ni, što je pod­lo­ga za oče­ki- va­nje no­vog re­kord­nog re­zul­ta­ta Ja­na­fa. Iz tvrt­ke saz­na­je­mo da se pre­go­va­ra i o no­vim su­rad­nja­ma, ali ti ugo­vo­ri još ni­su u fa­zi pot­pi­si­va­nja. Ko­va­če­vić je Ja­naf pre­uzeo 2012. na­kon što je tvrtka za­vr­ši­la fi­nan­cij­sku go­di­nu s pri­ho­di­ma od 444 mi­li­ju­na ku­na, a ne­to do­bit od sve­ga 61 mi­li­jun ku­na. S no­vim ugo­vo­ri­ma i ras­tom pri­ho­da za­bi­lje­že­nim u de­vet mje­se­ci 2016.go­di­ne Ja­naf bi la­ko mo­gao pre­ma­ši­ti gra­ni­cu od mi­li­jar­du ku­na ukup­nih pri­ho­da te ne­to do­bi­ti od 250 mil. ku­na. “Ja­naf je kom­pa­ni­ja ko­ja re­zul­ta­ti­ma po­ka­zu­je ka­ko se može kva­li­tet­no uprav­lja­ti dr­žav­nom imo­vi­nom i re­sur­si­ma. U pet go­di­na us­pje­li smo udvos­tru­či­ti pri­ho­de tvrt­ke i osi­gu­ra­ti tri pu­ta ve­ću do­bit. ”, iz­ja­vio je pred­sjed­nik Upra­ve Ja­na­fa Dra­gan Ko­va­če­vić.

IGOR KRALJ/PIXSELL

Ko­va­če­vić, Ja­naf

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.