Do­bro za od­vjet­ni­ke, lo­še za jav­ne bi­ljež­ni­ke

‘Da­lić­ki­na gi­ljo­ti­na’ Sli­je­di li na­pre­dak na ljes­tvi­ci Do­ing bu­si­ness?

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MARIJA BRNIĆ

Dje­lat­nost jav­nih bi­ljež­ni­ka uz iz­mje­ne u za­ko­nu se na­mje­ra­va do­dat­no pri­tis­nu­ti i sma­nje­njem jav­no­bi­ljež­nič­ke ta­ri­fe

Mje­re tzv. “re­gu­la­tor­ne gi­ljo­ti­ne” mi­nis­tri­ce gos­po­dar­stva Mar­ti­ne Dalić, ko­je je Vla­da ovih da­na pri­hva­ti­la, pre­ma pro­cje­na­ma eko­no­mis­ta, pri­do­bit će po­zi­tiv­ne ocje­ne po­treb­ne za na­pre­dak na ljes­tvi­ci Do­ing bu­si­ness Svjet­ske ban­ke. U pa­ke­tu od 104 re­for­me obje­di­nje­no je više po­dru­čja, a naj­vi­še re­ak­ci­ja, ne­ga­tiv­nih, iz­a­zva­lo je po­jed­nos­tav­lje­nje tro­ško­va obve­ze za­šti­te na ra­du, ko­ju su “na­pa­li” opor­be­nja­ci i sin­di­ka­ti, pro­pit­ku­ju­ći kva­li­te­tu ko­ju će se sma­nje­njem obve­za tvrt­ka­ma osi­gu­ra­ti za rad­ni­ke. Po­hva­le iz gos­po­dar­stva sti­žu na dio pa­ke­ta ko­ji pre­dvi­đa dalj­nje olak­ša­nje pro­ce­du­ra po­kre­ta­nja obr­ta ili tvrt­ki elek­tro­nič­kim pu­tem, bez obve­ze ko­ri­šte­nja us­lu­ga jav­nih bi­ljež­ni­ka. Upra­vo dje­lat­nost jav­nih bi­ljež­ni­ka re­for­m­skim iz­mje­na­ma ko­je će se pri­pre­ma­ti ove go­di­ne na­mje­ra­va se do­dat­no pri­tis­nu­ti i sma­nje­njem jav­no­bi­ljež­nič­ke ta­ri­fi, ko­ju se naj­av­lju­je re­vi­di­ra­ti u ok­vi­ru sko­rih iz­mje­na za­ko­na o jav­no­bi­ljež­niš­tvu, a pri­mje­nji­va­le bi se od po­čet­ka idu­će go­di­ne. Iz sek­to­ra jav­nih bi­ljež­ni­ka za­sad nema jav­nih re­ak­ci­ja, no nes­luž­be­no se ču­je ka­ko im se otva­ra pros­tor kom­pen­za­ci­je po­ten­ci­jal­nih ma­njih pri­ho­da no­vim po­rez­nim pra­vi­li­ma u tr­go­vi­ni ne­kret­ni­na­ma, u ko­ji­ma oni umjes­to po­rez­nih upra­va ve­ri­fi­ci­ra­ju ku­po­pro­da­ju ne­kret­ni­na i ar­hi­vi­ra­ju ugo­vo­re, što će i na­pla­ći­va­ti.

Sek­tor tr­go­vi­ne ne­kret­ni­na­ma i da­lje iš­če­ku­je ni­ža pla­ća­nja is­pi­ta za agen­te, ko­ja su za njih bez us­pje­ha iz Vla­de već više pu­ta tra­ži­li od Hr­vat­ske gos­po­dar­ske ko­mo­re. Ministrica Dalić da­la je za­da­tak da se ovaj put tro­šak is­pi­ta sma­nji do kon­ca ožuj­ka. Me­đu os­ta­lim, agen­ci­ja­ma za ne­kret­ni­ne olak­šat će se i os­lo­ba­đa­njem obve­ze da dos­tav­lja­ju iz­vat­ke iz re­gis­ta­ra i dru­ge do­ku­men­ta­ci­je ko­je jav­ne ins­ti­tu­ci­je već po­sje­du­ju. Mo­gu­će ma­nje tro­ško­ve obvez­nih struč­nih is­pi­ta i čla­na­ri­na u stru­kov­nim ko­mo­ra­ma,

Z. Sa­vić

HGK i to za 30 pos­to, poz­drav­lja­ju i u sek­to­ru pos­lov­nih us­lu­ga; re­vi­zo­ri­ma, po­rez­nim sa­vjet­ni­ci­ma i od­vjet­ni­ci­ma. Taj je pos­lov­ni seg­ment bio iz­lo­žen broj­nim kri­ti­ka­ma iz Bruxel­le­sa, pa upra­vo u nje­mu sli­je­di ve­lik broj ko­rek­ci­ja, ko­je bi se uglav­nom tre­ba­le usu­gla­si­ti i pro­vo­di­ti u dru­gom di­je­lu go­di­ne. Me­đu os­ta­lim, pla­ni­ra se uki­nu­ti mi­ni­mal­nu fik­s­nu ta­ri­fu za iz­van­sud­ske od­vjet­nič­ke us­lu­ge prav­nog sa­vje­to­va­nja, či­ja je ra­zi­na pos­tav­lje­na na 250 ku­na po sa­tu, što po europ­skim di­rek­ti­va­ma na­ru­ša­va tr­žiš­no na­tje­ca­nje. Od­vjet­ni­ci će do­bi­ti i mo­guć­nost rek­la­mi­ra­nja, što do­sad ni­su ima­li, no o to­me se naj­pri­je mo­ra iz­jas­ni­ti Hr­vat­ska od­vjet­nič­ka ko­mo­ra, ko­ja ima skup­šti­nu u sr­p­nju ove go­di­ne. Kroz re­for­m­ske mje­re pro­vest će se me­đu os­ta­lim i otva­ra­nje mo­guć­nos­ti pre­ko­gra­nič­nog pru­ža­nja us­lu­ga re­vi­zi­je na po­vre­me­noj i pri­vre­me­noj os­no­vi, uki­da­nje uvje­ta za pos­lo­va­nje re­vi­zo­ra pre­ma ko­je­mu se ve­ći­na čla­no­va upra­ve mo­ra ak­tiv­no slu­ži­ti hr­vat­skim je­zi­kom, a re­vi­zo­ri­ma ne­će mo­ći za­bra­nji­va­no os­ni­va­nje više re­vi­zor­skih ure­da.

Više li­be­ra­li­za­ci­je sli­je­di i za pos­lo­va­nje auto­ško­la, za ko­ja se pre­dvi­đa uki­da­nje do- sa­daš­nje prak­se ogra­ni­če­nja bro­ja no­vo­os­no­va­nih auto­ško­la po po­je­di­noj žu­pa­ni­ji ovis­no o pro­cje­ni dr­ža­ve, pa će ih za­in­te­re­si­ra­ni za tu pru­ža­nje te us­lu­ge ubu­du­će mo­ći slo­bod­no os­ni­va­ti uko­li­ko is­pu­nja­va­nju uvje­te kva­li­te­te.

Ubla­žit će se i ne­ka dru­ga kru­ta pra­vi­la za pos­lo­va­nje auto­ško­la, pri­mje­ri­ce fik­s­na re­gu­la­ci­ja mi­ni­mal­ne ci­je­ne nas­tav­nog sa­ta, te pro­pi­si­va­nje sta­ros­ti auto­bu­sa kao uvje­ta da bu­de ko­ri­šten za po­ha­đa­nje vož­nje. Po­zi­tiv­ne naj­a­ve sti­žu i onli­ne tr­go­vi­ni i elek­tro­nič­kom pos­lo­va­nju ko­je bi Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja usko­ro tre­ba­lo os­lo­bo­di­ti obve­ze fi­ska­li­za­ci­je.

Iz stru­kov­nih gos­po­dar­skih ins­ti­tu­ci­ja poz­drav­lja­ju naj­av­lje­ne re­for­m­ske mje­re, no ne skri­va­ju ne­za­do­volj­stvo što ni­su bi­li kon­zul­ti­ra­ni u pri­pre­mi pri­jed­lo­ga, to više što se za po­je­di­ne mje­re tek pre­dvi­đa otva­ra­nje raz­go­vo­ra sa sek­tor­skim ins­ti­tu­ci­ja­ma. Ana­li­ti­čar HGK Zvo­ni­mir Sa­vić sta­va je ka­ko će se Da­lić­ki­nim ak­cij­skim pla­nom sma­nje­nja ad­mi­nis­tra­tiv­nih tro­ško­va kre­nu­ti pre­ma sus­tav­nom ad­mi­nis­tra­tiv­nom i fi­nan­cij­skom ras­te­re­će­nju gos­po­dar­stva, kao i po­di­za­nju per­cep­ci­je kao inves­ti­cij­ske des­ti­na­ci­je.

PATRIK MACEK/ PIXSELL

Pot­pred­sjed­ni­ca Vla­de Mar­ti­na Dalić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.