Hr­vat­ska od 2013. iz fon­do­va EU po­vuk­la 19% nov­ca

Rast u HGK pro­ci­je­nju­ju da će u 2016. go­di­ni Hr­vat­ska po­vu­ći 850 mil. ku­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Od ukup­no 10,676 mi­li­jar­di eura, ko­li­ko je Hr­vat­skoj na ras­po­la­ga­nju od 2014.-2020. go­di­ne iz europ­skih fon­do­va, u tri i pol go­di­ne od pris­tu­pa­nja Eu­rop­skoj uni­ji po­vu­če­no je 19 pos­to sred­sta­va, od­nos­no ne­što ma­nje od dvi­je mi­li­jar­de eura.

“Ia­ko je Hr­vat­ska do­sad pov­la­či­la iz EU fon­do­va nez­nat­no više od ono­ga ko­li­ko je upla­ći­va­la, pro­cje­nju­je­mo da će u 2016. go­di­ni taj iz­nos bi­ti go­to­vo dvos­tru­ko ve­ći od proš­lo­go­diš­njeg”, iz­ja­vio je po­moć­nik di­rek­to­ri­ce Sek­to­ra za me­đu­na­rod­ne pos­lo­ve i EU HGK Sa­ša Bu­ko­vac.

Pre­ma po­da­ci­ma Mi­nis­tar­stva fi­nan­ci­ja, u 2014. go­di­ni Hr­vat­ska je iz pro­ra­ču­na EU po­vuk­la 584 mi­li­ju­na eura, u 2015. 556 mi­li­ju­na eura, dok bi u 2016. taj broj mo­gao iz­no­si­ti oko 850 mi­li­ju­na eura. Raz­lo­zi do­sa­daš­nje­ga sla­bi­jeg pov­la­če­nja sred­sta­va iz EU fon­do­va uglav­nom su ne­urav­no­te­že­nost ve­li­kog bro­ja pro­jek­t­nih pri­jed­lo­ga i ma­njak osob­lja u nad­lež­nim ti­je­li­ma te učes­ta­le iz­mje­ne na­tje­čaj­ne do­ku­men­ta­ci­je, ka­žu u Ko­mo­ri.

“Važ­no je ut­vr­di­ti kon­kret­na po­dru­čja za ko­ja pos­to­ji jas­no iz­ra­že­na po­tre­ba za su­fi­nan­ci­ra­njem te, u skla­du s ti­me, i ras­pi­si­va­ti po­zi­ve ko­ji će bi­ti pra­vo­vre­me­no naj­av­lje­ni”, na­po­mi­nje Bu­ko­vac. Ovo­go­diš­nja bo­lja is­ko­ri­šte­nost EU sred­sta­va pri­mar­no je po­s­lje­di­ca ras­ta bro­ja objav­lje­nih na­tje­ča­ja ove go­di­ne, ja­čih ad­mi­nis­tra­tiv­ni ka­pa­ci­te­ta u Sus­ta­vu uprav­lja­nja i kon­tro­le EU fon­do­vi­ma, bo­lje in­for­mi­ra­nos­ti, ali i otvo­re­nos­ti fi­nan­cij­skog sek­to­ra za pru­ža­nje pot­po­re pri­ja­vi­te­lji­ma. HGK je od 2003. go­di­ne su­dje­lo­va­la u 176 europ­skih pro­je­ka­ta ukup­ne vri­jed­nos­ti 120 mi­li­ju­na eura. “Oče­ku­je­mo da će ko­ri­šte­nje EU fon­do­va u RH u no­voj go­di­ni bi­lje­ži­ti do­dat­ni rast”, na­gla­ša­va Bu­ko­vac.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.