Proračun Era­smu­sa do 2020. oko 16,4 mi­li­jar­de eura

Obra­zo­va­nje Po­god­nos­ti pro­gra­ma Erasmus u pro­tek­lih je 30 go­di­na is­ko­ris­ti­lo ukup­no pet mi­li­ju­na mla­dih Eu­rop­lja­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Program Erasmus ko­ji je omo­gu­ćio više od pet mi­li­ju­na mla­dih da odu na raz­mje­nu u ino­zem­s­tvo, sla­vi 30. ob­ljet­ni­cu i is­ti­če se kao europ­ski “us­pjeh” u Uni­ji po­lju­lja­noj na­kon iz­gla­sa­va­nja Brexi­ta. Europ­ski program po­ja­vio se 15. lip­nja 1987., a na­zvan je u čast Eraz­ma Ro­ter­dam­skog, jed­nog od ve­li­kih hu­ma­nis­ta re­ne­san­se. Is­pr­va je program bio osmiš­ljen sa­mo za stu­den­te i omo­gu­ća­vao im da pro­ve­du go­di­nu stu­di­ja u ino­zem­s­tvu. U me­đu­vre­me- nu, pro­ši­rio se s 11 na 33 zem­lje i kao program Erasmus+ uklju­čio je sred­njo­škol­ce. U pro­tek­la tri de­set­lje­ća po­god­nos­ti Era­smu­sa is­ko­ris­ti­lo je ukup­no pet mi­li­ju­na ko­ris­ni­ka. Ob­ljet­ni­ca će se uz Pa­riz pros­la­vi­ti i 26. si­ječ­nja u Bruxel­le­su, pri­je ni­za dru­gih do­ga­đa­nja ti­je­kom go­di­ne. Erasmus je obi­lje­žen i fil­mom. Us­pješ­ni­ca “Špa­njol­ski apart­man” Ce­dri­ca Kla­pis­c­ha iz 2002. pri­ka­zu­je mla­dog Fran­cu­za na stu­di­ju u Bar­ce­lo­ni. Na eu­rop­skoj ra­zi­ni Špa­njol­ska os­ta­je glav­no odre­di­šte za stra­ne stu­den­te i pr­va zem­lja po bro­ju uče­ni­ka pos­la­nih europ­skim part­ne­ri­ma. “Ni­ski tro­ško­vi ži­vo­ta i li­je­po vri­je­me” objaš­nja­va­ju taj us­pjeh, po glas­no­go­vor­ni­ku Era­smu­sa Lu­ca­su Che­va­li­eru. Stu­di­ja objav­lje­na 2014. pro­cje­nju­je da je više od mi­li­jun be­ba ro­đe­no ot­kad je po­kre­nut Erasmus u ve­za­ma pa­ro­va spo­je­nih ti­je­kom stu­dij­skih bo­ra­va­ka. Europ­ski part­ne­ri “u ovom tre­nut­ku po­nov­no pre­go­va­ra­ju o bu­du­ćem pro­gra­mu Erasmus+. Zbog po­ja­ča­nog in­te­re­sa mla­dih i pro­ra­čun­skih ogra­ni­če­nja program je do­ve­den u pi­ta­nje i zbog per­s­pek­ti­ve iz­la­ska Ve­li­ke Bri­ta­ni­je iz EUa. Za di­rek­to­ra stu­dent­skih pos­lo­va u Oxfor­du De­na Mo­orea, ugled­na us­ta­no­va “na­mje­ra­va os­ta­ti koz­mo­po­lit­ska za­jed­ni­ca i re­zul­tat bri­tan­skog re­fe­ren­du­ma to ne­će pro­mi­je­ni­ti. Na­ši stu­den­ti iz či­ta­vog svi­je­ta jed­na­ko će sr­dač­no bi­ti ugoš­će­ni kao što su uvi­jek bi­li”. Proračun Era­smu­sa do 2020. ra­ču­na na 16,4 mi­li­jar­da eura.

PD

Brexit ne­će utje­ca­ti na Erasmus

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.