Strast pre­ma pu­to­va­nji­ma i ski­ja­nju pre­ras­la u po­sao

Žu­ti ma­čak Put­nič­ka agen­ci­ja od 1994. ra­zvi­la se u us­pješ­nu tvrt­ku s 20-ak za­pos­le­nih

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MARTA DUIĆ

što pom­no bi­ra­ju us­lu­ge i pro­izvo­de i le­ži nji­hov us­pjeh, is­ti­če An­to­ni­ja Ko­la­rić, di­rek­to­ri­ca mar­ke­tin­ga agen­ci­je Žu­ti ma­čak. Osim to­ga, ula­žu u edu­ka­ci­ja za­pos­le­ni­ka pri­je i ti­je­kom sva­ke se­zo­ne.

Ubr­zo na­kon ši­re­nja po­nu­de zim­skih spor­to­va, ot­kri­li su i ki­te sur­fing te su 2002. otvo­ri­li pr­vi cen­tar na Bo­lu.

“Na­rav­no bi­li smo svjes­ni da ne mo­že­mo bez pro­fe­si­onal­nog ti­ma pa smo us­mje­ri­li na­še na­po­re u edu­ci­ra­nje ka­dra baš kao kod na­ših uči­te­lja ski­ja­nja. U to vri­je­me ima­li smo tre­ći web­si­te o tom spor­tu na svi­je­tu. To mo­gu za­hva­li­ti struč­noj eki­pi s ko­jom sam bio okru­žen od sa­mog po­čet­ka, a ka­ko smo ras­li tako je do- la­zio sve ve­ći broj tu­ris­ta ko­ji da­nas či­ni 90 pos­to stra­na­ca”, po­hva­lio se Vr­do­ljak. Tvr­di ka­ko je ono što im je omo­gu­ći­lo op­s­ta­nak na tr­ži­štu sve ove go­di­ne raz­no­li­kost po­nu­de jer agen­ci­ja je kon­ci­pi­ra­na tako da u sva­kom tre­nut­ku i u sva­ko go­diš­nje do­ba ima­ju što za po­nu­di­ti kli­jen­ti­ma. U 2015. u od­no­su na 2014. ima­li su po­rast pri­ho­da 24,16 pos­to i po­rast za­pos­le­nih 14,28 pos­to.

“Kad smo po­če­li ra­di­ti s dje­com, na­kon ško­le ski­ja­nja, kli­za­li­šte i ško­la kli­za­nja su bi­li lo­gi­čan sli­jed na­še us­lu­ge. Tako već pe­tu go­di­nu ti­je­kom adven­ta or­ga­ni­zi­ra­mo edu­ka­tiv­no-za­bav­ni program na kli­za­li­štu Žu­tog mač­ka ko­ji je is­pr­va bio na lo­ka­ci­ji is­pred Gre­en Gold Cen­tra, a po­s­ljed­nje tri go­di­ne je is­pred Are­na Cen­tra”, kaže di­rek­to­ri­ca mar­ke­tin­ga An­to­ni­ja Ko­la­rić.

Pri­la­god­ba tr­ži­štu

U Žu­tom mač­ku raz­miš­lja­ju o ši­re­nju pos­lo­va­nja, no i da­lje im je, ka­žu, naj­bit­ni­je da za­do­vo­lje po­tre­be kli­je­na­ta i da se pri­la­go­de tr­ži­štu.

“Naj­ve­ći us­pjeh je što smo još ži­vi us­pr­kos svim tr­žiš­nim pro­mje­na­ma, bi­ro­kra­ci­ji i iz­a­zo­vi­ma. Vje­ru­je­mo da je na­šem us­pješ­nom pos­lo­va­nju uve­li­ke pri­do­ni­je­la na­ša flek­si­bil­nost, pri­la­god­lji­vost i či­nje­ni­ca da zna­mo pre­poz­na­ti i is­ko­ris­ti­ti šan­su ka­da na nju na­iđe­mo˝, za­klju­ču­je Chris­ti­an Vr­do­ljak.

PD

Edu­ka­tiv­no-za­bav­ni program na kli­za­li­štu Žu­tog mač­ka is­pred Are­na Cen­tra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.