Do­bav­lja­ča stru­jom u Slo­ve­ni­ji pro­mi­je­ni­lo go­to­vo 18.000 tvrt­ki

Šted­nja Više od 76.000 po­tro­ša­ča iz­a­bra­lo bo­lju po­nu­du

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Upu­će­ni po­tro­ša­či tra­že jef­ti­ni­ja rje­še­nja, a ku­ćans­tva na stru­ji mo­gu ušte­dje­ti do 100 eura go­diš­nje

Pre­ma po­da­ci­ma dr­žav­ne agen­ci­je za energiju, u Slo­ve­ni­ji je la­ni do­bav­lja­ča elek­trič­ne ener­gi­je za­mi­je­ni­lo više od 58.669 ku­ćans­ta­va i 17.862 po­du­ze­ća, što je ukup­no 76.531 za­mje­na, naj­vi­še ot­kad je 2007. go­di­ne to omo­gu­će­no li­be­ra­li­za­ci­jom ener­get­skog tr­ži­šta. “Po­tro­ša­či su sve bo­lje upoz­na­ti s po­nu­đe­nim uvje­ti­ma i tra­že jef­ti­ni­ja rje­še­nja”, re­kao je za list Dnev­nik Mar­tin Nov­šak, di­rek­tor Gen ener­gi­je. Nov­šak do­da­je da se u Slo­ve­ni­ji zbog ve­li­ke do­sa­daš­nje po­nu­de dis­tri­bu­te­ra tr­ži­šte sada kon­so­li­di­ra, pa se ma­nji po­nu­đa­či elek­trič­ne stru­je kon­cen­tri­ra­ju u sku­pi­ne, ka­ko bi bi­li kon­ku­rent­ni­ji.

U Slo­ve­ni­ji tre­nut­no pos­to­ji 21 poduzeće ko­je nudi električnu stru­ju kućanstvima i po­du­ze­ći­ma, a od stra­ne konkurencije prisutni su i Hr­vat­ska elek­tro­pri­vre­da (HEP), te njemački RWE ko­ji je na tr­ži­šte Slo­ve­ni­je do­šao tek pri­je dvi­je go­di­ne.

Ubr­za­no spa­ja­nje tvrt­ki

Ia­ko su raz­li­ke u ci­je­ni po ki­lo­va­tu ko­je elek­tro­dis­tri­bu­te­ri nu­de re­la­tiv­no ma­le, ku­ćans­tva ima­ju pri­li­ku pre­ko raz­li­či­tih pa­ke­ta ko­ji se nu­de, a raz­li­ku­ju se pre­ma tra­ja­nju ugo­vo­ra, ot­kaz­nim ro­ko­vi­ma i slič­no, na go­diš­njoj ra­zi­ni ušte­dje­ti do 100 eura oda­bi­rom naj­bo­lje po­nu­de kod no­vog do­bav­lja­ča, na­vo­de or­ga­ni­za­ci­je za za­šti­tu po­tro­ša­ča.

Od je­se­ni 2015. go­di­ne po­či­nje kon­so­li­da­ci­je i in­te- gra­ci­ja na slo­ven­skom tr­ži­štu elek­trič­ne ener­gi­je. Pri­je više od go­di­ne, u lis­to­pa­du 2015., spa­ja­njem Elek­tre Ce­lja i Elek­tre Go­renj­ska nas­ta­la je kom­pa­ni­ja ECE ko­ja je sada pos­ta­la dru­gi naj­ve­ći do­bav­ljač elek­trič­ne ener­gi­je u zem­lji.

Sre­di­nom pro­sin­ca proš­le go­di­ne, na­kon go­to­vo dvi­je go­di­ne, završio je proces spajanja najvećih trgovaca električnom energijom u Slo­ve­ni­ji, u ko­jem su se udru­ži­le kom­pa­ni­je GenI i Elektro energija, tvrtka kćer Elek­tre Ljub­lja­na. Za­jed­no će uprav­lja­ti s ukup­no oko 40 pos­to tr­žiš­nog udje­la u ma­lo­pro­da­ji elek­trič­ne en­r­gi­je, što ih či­ni naj­z­na­čaj­ni­jim tr­gov­cem. Na­ve­de­no spa­ja­nje Mar­tin Nov­šak poz­drav­lja jer sma­tra da je to do­bro za slo­ven­sko tr­ži­šte električnom energijom kao i za kup­ce, a spo­je­na kom­pa­ni­ja pos­tat će još kon­ku­rent­ni­ja. Ukup­no će za­pos­li­ti oko 310 oso­ba, 70 iz Elektro ener­gi­je i 240 iz tvrt­ke Gen-I.

Pre­ma ri­je­či­ma An­dre­ja Ri­bi­ča, pred­sed­ni­ka upra­ve Elek­tre Ljub­lja­na, spa­ja­nje dvi­je tvrt­ke či­ja će se ime­na ko­ris­ti­ti još tri go­di­ne, za kup­ce ne­će do­ni­je­ti ni­kak­ve bit­ne pro­mje­ne, a no­vost su sa­mo

U SLO­VE­NI­JI DJELUJE 21 PODUZEĆE KO­JE NUDI ELEKTRIČNU ENERGIJU KUĆANSTVIMA I TVRT­KA­MA, A OD STRA­NE KONKURENCIJE PRISUTNI SU HEP I NJEMAČKI RWE

U PRO­SIN­CU 2016., NA­KON GO­TO­VO DVI­JE

GO­DI­NE, ZAVRŠIO JE PROCES SPAJANJA NAJVEĆIH TRGOVACA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, KOM­PA­NI­JA GEN-I I ELEKTRO ENERGIJA

za­jed­nič­ki mar­ke­ting i ku­po­pro­daj­ne dje­lat­nos­ti. Na tri­šte elek­trič­ne ener­gi­je u stu­de­no­me proš­le go­di­ne ušao je i Te­le­kom Slo­ve­ni­je. “Vje­ru­je­mo da je na­ša po­nu­da iz­u­zet­no kon­ku­rent­na i sto­ga priv­lač­na na­šim kli­jen­ti­ma. To se vi­di i iz oda­zi­va ko­ji je u mje­sec i pol pre­ma­šio na­ša oče­ki­va­nja“, ka­žu u Te­le­ko­mu Slo­ve­ni­je, do­da­ju­ći da do­ba­vu elek­trič­ne ener­gi­je za­sad nu­de sa­mo kućanstvima, ali je pla­ni­ra­ju ove go­di­ne po­nu­di­ti i po­du­ze­ći­ma. Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma Dnev­ni­ka, Te­le­kom Slo­ve­ni­je stru­ju ku­pu­je u Pe­tro­lu. Me­đu­tim, na upit lis­ta od­go­va­ra­ju da su za­sad u do­go­vor o tr­go­vi­ni i ops­kr­bu uš­li sa sa­mo jed­nim part­ne­rom. “Ako se u bu­duć­nos­ti tren­do­vi ras­ta u ovom po­dru­čju nas­ta­ve, pro­ši­rit će­mo broj part­ne­ra”, rek­li su u Te­le­ko­mu Slo­ve­ni­je.

HSE ula­zi u ma­lo­pro­da­ju

Čak i Hol­ding Slo­ven­ske elek­trar­ne (HSE), ko­ji električnu energiju pro­da­je sa­mo pos­lov­nom sek­to­ru, ima ve­li­ke pla­no­ve, na­vo­di list.

Di­rek­tor HSEa Go­razd Sku­bin ne­dav­no je iz­ja­vio da je me­đu ino­va­ci­ja­ma u kom­pa­ni­ji i ver­ti­kal­na in­te­gra­ci­ja ili do­da­va­nja pro­izvo­da za ko­nač­nu pro­da­ju, a bu­du­ći da HSE za­sad pro­da­je električnu energiju sa­mo u ve­le­pro­da­ji, lo­gi­čan je put do pro­da­je kraj­njim kup­ci­ma. To vje­ro­jat­no zna­či ula­zak u ma­lo­pro­da­ju stru­je slo­ven­skim kućanstvima. De­ta­lji će se zna­ti na­kon što HSE usvo­ji plan pos­lo­va­nja za 2017. go­di­nu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.