Bi­hać bi ko­nač­no mo­gao do­bi­ti aero­drom

Pla­no­vi O zrač­noj lu­ci go­vo­ri se du­že od de­set go­di­na, a grad­nja će mo­žda po­če­ti ove go­di­ne

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Hu­se­in Ro­šić, pre­mi­jer Un­sko-san­skog kan­to­na, obe­ćao je gra­đa­ni­ma da će ipak bi­ti ne­što od iz­grad­nje aero­dro­ma. Fe­de­ral­ni pre­mi­jer Fa­dil No­va­lić bo­ra­vit će ovih da­na u Bi­ha­ću, naj­a­vio je Ro­šić, a jed­na od te­ma bit će i iz­grad­nja bi­hać­kog aero­dro­ma, pi­še Os­lo­bo­đe­nje.

Pri­je tač­no go­di­nu da­na grad­ski oci su pro­gla­si­li Ba­ki­ra Izet­be­go­vi­ća, čla­na Pred­sjed­niš­tva BiH, po­čas­nim gra­đa­ni­nom Bi­ha­ća ko­ji je ta­da tre­bao pos­ta­vi­ti te­melj­ni ka­men. Me­đu­tim, ka­ko ni­su sti­gla obe­ća­na sred­stva, čak je i biv­ši gra­do­na­čel­nik Em­džad Ga­li­ja­še­vić ta­da po­ru­čio Izet­be­go­vi­ću da, dok ne po­ša­lju no­vac, ne­će pris­tu­pi­ti te­melj­nom ka­me­nu.

No­vi gra­do­na­čel­nik Bi­ha­ća Šu­hret Faz­lić htio je da se re­vi­di­ra od­lu­ka o os­ni­va­nju aero­dro­ma, me­đu­tim, pre­mi­jer Ro­šić ga je od­go­vo­rio od to­ga jer bi iz­grad­nja aero­dro­ma ipak tre­ba­la po­če­ti ove go­di­ne.

“Ima­mo obe­ća­nja i od­lu­ke ko­je su pro­ši­re­ne na Pred­stav­nič­kom do­mu Par­la­men­ta Fe­de­ra­ci­je. Po­sje­tom No­va­li­ća že­li­mo ut­vr­di­ti di­na­mi­ku, da 2017. poč­ne­mo, a u 2018. i za­vr­ši­mo zna­ča­jan dio in­fras­truk­tu­re. Po­sje­tit će­mo i gra­do­na­čel­ni­ka Bi­ha­ća zbog ut­vr­đi­va­nja re­al­nih ok­vi­ra, te da to pres­ta­ne bi­ti sa­mo dek­le­ra­tiv­na pri­ča. Ovaj kan­ton sva­ka­ko zas­lu­žu­je je­dan aero­drom i to ve­ćih ka­pa­ci­te­ta ne­go što je to bilo za­miš­lje­no, pri­je sve­ga zbog tu­riz­ma kao na­še glav­ne gos­po­dar­ske gra­ne”, re­kao je Ro­šić. O aero­dro­mu u Bi­ha­ću go­vo­ri se već du­že od de­set go­di­na. Biv­ši pre­mi­jer USKa i biv­ši gra­do­na­čel­nik Bi­ha­ća Ham­di­ja Li­po­va­ča ta­da je odr­žao bi­la­te­ral­ni sas­ta­nak dr­žav­ni­ka o ovoj te­mi, gdje su ta­daš­nji pred­sjed­nik Hr­vat­ske Ivo Jo­si­po­vić i pred­sjed­nik BiH Ba­kir Izet­be­go­vić sta­ja­li iza obe­ća­nja o aero­dro­mu.

PD

Aero­drom je Bi­ha­ću va­žan zbog ra­zvo­ja tu­riz­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.