CI­JE­NA JAJA UZLETJELA I 50%, U KOREJI OČAJNI ZBOG NESTAŠICE

‘Be­zjaj­na na­ci­ja?’ Ko­ban soj pti­čje gri­pe de­set­ko­vao pe­ra­dar­ski fond u Azi­ji

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - SERGEJ NOVOSEL VUČKOVIĆ

Pa­ket od 10 jaja pro­da­je se od 10 ku­na, što je udar i na gra­đa­ne i na ugos­ti­te­lje, jer Ko­rej­ci kon­zu­mi­ra­ju jaja go­to­vo sva­kod­nev­no

Ba­uk pti­čje gri­pe na­dvio se nad Ko­re­jom, do­sad ne­poz­na­ti soj H5N6 go­to­vo je de­set­ko­vao ta­moš­nji pe­ra­dar­ski fond, 17 pos­to pi­li­ća i 28 pos­to pa­ta­ka mo­ra­lo je bi­ti uni­šte­no ra­di spre­ča­va­nja pan­de­mi­je, što je oko 31 mi­li­ju­na pti­ca, po če­mu je Ko­re­ja, sma­tra se, i naj­vi­še po­go­đe­na za­ra­zom. A bez to­li­ko pe­ra­di i ko­li­či­na jaja na tr­ži­štu znat­no se pro­ri­je­di­la.

Bez po­ha­nih pa­la­čin­ki

Zbog nestašice je i ci­je­na pa­ki­ra­nja od 10 ko­ma­da jaja as­tro­nom­ski sko­či­la, pre­ma Blo­om­ber­gu ko­ji na­vo­di iz­vo­re iz ki­ne­ske ma­lo­pro­da­je, ovih da­na pa­ki­ra­nje se pla­ća i 1551 ko­rej­ski won, što je ni de­set ku­na, sve do 13 ku­na. Za ilus­tra­ci­ju, jaja se zbog zi­me u hr­vat­skim tr­go­vi­na­ma mo­gu je­dva na­ći za 10, dok su ona “do­ma­ća” na tr­ž­ni­ca­ma i 15 i 20 ku­na. Ko­rej­ci su, ina­če, ve­li­ki ja­jo­jel­ci, pro­sječ­ni sta­nov­nik “sma­že” go­diš­nje oko 250 jaja, što ci­je­lih, ku­ha­nih, pe­če­nih i u raz­li­či­tim je­li­ma. In­dij­ci ih po­je­du pro­sječ­no 63, a pro­sjek, npr., EU je 230 jaja po sta­nov­ju, go­diš­nje. Po­skup­lje­nje, neg­dje i 50pos­tot­no, udar je i na ko­rej­sko ugos­ti­telj­stvo, po­go­to­vo ma­le za­lo­gaj­ni­ce ko­je sprav­lja­ju je­la od jaja. Jed­no su i ta­moš­nje po­ha­ne pa­la­čin­ke Pa­je­on, bo­ga­te upra­vo bje­lanj­kom i žu­tanj­kom, s mla­dim lu­kom i pre­li­ve­ne pi­vom, kak­vih ima po­svud po glav­nom gra­du Se­ulu.

“Skok ci­je­na jaja će nam ubi­ti po­sao, ve­ći­na je­la u mo­joj ulič­noj rad­nji sas­to­ji se upra­vo od njih pa­la­čin­ke, re­zan­ci... mo­gu ra­di­ti bez jaja”, kaže 44go­diš­nja Kim Kan­gock, dok nje­na vrš­nja­ki­nja Je­on Mi­nje­ong u du­ća­nu raz­gle­da­va kak­vo pa­ki­ra­nje ku­pi­ti jer si više, kaže, ne može pri­ušti­ti jaja kao do­sad. Za če­tve­ro­čla­nu obi­telj tre­ba joj ih čak 150 tjed­no.

Ka­ko će pre­ži­vje­ti?

Gra­đa­ni su za­bri­nu­ti i zbog na­do­la­ze­će lu­nar­ne no­ve go­di­ne 27. si­ječ­nja, pri­bo­ja­va­ju­ći se da bu­de “be­zjaj­na”. U po­je­di­nim za­lo­gaj­ni­ca­ma dnev­no ih se uz ovaj blag­dan po­tro­ši i 1800, baš na tra­di­ci­onal­ne pa­la­čin­ke, pa mno­gi stra­hu­ju da će bi­ti za­ki­nu­ti.

“Ovo je pr­vi put da se bo­ri­mo s vi­ru­som H5N6 ko­ji se iz­u­zet­no br­zo ši­ri i nje­gov utje­caj uoči lu­nar­ne no­ve go­di­ne ni­kad ni­je bio iz­ra­že­ni­ji. Ka­ko s tim po­troš­nja jaja ras­te, za oče­ki­va­ti je da će bi­ti no­vo­ga po­ras­ta ci­je­ne zbog po­traž­nje”, ocje­nju­je is­tra­ži­vač s Ko­rej­skog ins­ti­tu­ta za ru­ral­no gos­po­dar­stvo Ji Se­onu. On sma­tra da će se po­s­lje­di­ce kob­ne pti­čje gri­pe još više osje­ti­ti ti­je­kom pr­vo­ga po­lu­go­di­šta, kad će se su­mi­ra­ti ko­li­ko je stra­da­lo ne­si­li­ca. Ka­ko bi ubla­ži­la cje­nov­ni udar, vla­da u Se­ulu je uk­lo­ni­la ca­ri­ne na 98.600 to­na uve­ze­nih jaja i pro­izvo­de od jaja u pr­voj po­lo­vi­ni go­di­ne, iz SADa, Aus­tra­li­je i Špa­njol­ske.

REUTERS

Stra­hu­ju da će jaja još po­sku­pje­ti uoči lu­nar­ne no­ve go­di­ne 27. si­ječ­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.