Bri­tan­ski far­me­ri že­le za­pos­li­ti rad­ni­ke iz BiH

Rad­na sna­ga Na­ci­onal­ni sin­di­ka­ta far­me­ra po­zi­va vla­du da uve­de pri­vre­me­ne rad­ne vi­ze za stra­ne rad­ni­ke iz ze­ma­lja iz­van Europ­ske uni­je, kao što su Bos­na i Her­ce­go­vi­na i Ukra­ji­na

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja je na re­fe­ren­du­mu proš­le go­di­ne od­lu­či­la na­pus­ti­ti Eu­rop­sku uni­ju, a imi­gra­cij­ska po­li­ti­ka bit će, ka­ko se naj­av­lju­je, sre­diš­nja te­ma pre­go­vo­ra iz­me­đu Lon­do­na i Bruxel­le­sa.

Mno­ge in­dus­tri­je u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji ovi­se o stra­noj rad­noj sna­zi, od gra­đe­vi­nar­sta pre­ko po­ljo­pri­vre­de, sve do us­lu­ga čiš­će­nja. Me­đu kom­pa­ni­ja­ma ko­je se ba­ve tak­vim dje­lat­nos­ti­ma već je zav­la­da­la pa­ni­ka, a naj­glas­ni­je su one ko­je se ba­ve po­ljo­pri­vre­dom, jav­lja Fak­tor.

Bri­tan­ski Na­ci­onal­ni sin­di­kat far­me­ra (NFU) pro­veo je is­tra­ži­va­nje me­đu svo­jim čla­no­vi­ma, od ko­jih se 47 pos­to iz­jas­ni­lo da im je i sada, dok je Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja još uvi­jek čla­ni­ca EUa, pro­blem pro­na­ći do­volj­no rad­ni­ka za se­zo­nu ko­ja tra­je od lip­nja do ruj­na. Bri­tan­ski poljoprivredni sek­tor ovisan je o 80.000 se­zo­na­ca, ko­li­ko ih u prosjeku dođe iz ze­ma­lja istočne Eu­ro­pe.

“Sva­ku na­šu slav­nu ja­go­du iz Wim­ble­do­na ubrao je rad­nik iz istočne Eu­ro­pe. Ako ne že­li­mo da na­še ja­go- de pro­pa­da­ju ne­uba­ne po­tre­ban nam je no­vi viz­ni sus­tav”, re­kao je za He­rald John Har­d­man, di­rek­tor kom­pa­ni­je HOPs La­bo­ur So­lu­ti­ons, jed­ne od najvećih ko­ja se ba­vi pro­na­la­skom tak­ve rad­ne sna­ge.

I dok naj­vi­še rad­ni­ka u Ve­li­ku Bri­ta­ni­ju do­la­zi iz Polj­ske, Bu­gar­ske i Ru­munj­ske, far­me­ri su pred­lo­ži­li vla­di da ola­ba­vi viz­ni sus­tav i za rad­ni­ke iz ze­ma­lja ko­je ni­su čla­ni­ce EUa.

“In­dus­tri­ja po­zi­va vla­du da uve­de pri­vre­me­ne rad­ne vi­ze za stra­ne rad­ni­ke iz ze­ma­lja iz­van EUa, kao što su Ukra­ji­na i Bos­na i Her­ce­go­vi­na”, pri­op­ćio je Na­ci­onal­ni sin­di­kat far­me­ra Ve­li­ke Bri­ta­ni­je.

BRI­TAN­SKI POLJOPRIVREDNI SEK­TOR POT­PU­NO JE OVISAN O 80.000 SEZONSKIH

RAD­NI­KA, KO­LI­KO IH U PROSJEKU DOĐE IZ ZE­MA­LJA ISTOČNE EU­RO­PE

PD

Ja­go­de u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji be­ru uglav­nom rad­ni­ci iz ze­ma­lja istočne Eu­ro­pe

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.