Di­že mi­ni­mal­ne pla­će da umi­ri na­rod

Po­ku­šaj Vlas­ti Ve­ne­zu­ele mis­le za­šti­ti­ti rad­ni­ke u zem­lji go­le­me in­fla­ci­je, opor­ba je pro­tiv

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ve­ne­zu­ela, juž­no­ame­rič­ka dr­ža­va ko­ja gr­ca u in­fla­ci­ji od 1600 pos­to, a do ere jef­ti­ni­je naf­te go­to­vo je cva­la zbog pri­ho­da od iz­vo­za, po­ve­ćat će za 50 pos­to mi­ni­mal­ne pla­će i mi­ro­vi­ne. Pred­sjed­nik Ni­co­las Ma­du­ro tvr­di da će taj po­tez za­šti­ti­ti rad­na mjes­ta i pri­ho­de, no opo­nen­ti, a nema ih ma­lo, ka­žu da će se kri­za sa­mo do­dat­no raz­buk­ta­ti.

“Di­že­mo mi­ni­ma­lac na 40.000 bo­li­va­ra (oko 60 do­la­ra), pre­ma služ­be­nom te­ča­ni­ku a po­ve­ća­nje će obu­hva­ti­ti jav­ne slu­žeb, voj­sku i umi­rov­lje­ni­ke”, gla­si vla­di­na po­ru­ka. Na cr­nom tr­ži­štu de­vi­za po­ve­ća­nje, pak, is­pa­da ma­nje, sa­mo 12 do­la­ra. Ma­du­ro je svoj čin od­mah oprav­dao kao bri­gu za rad­ni­ke i obra­nu “u uvje­ti­ma eko­nom­skog ra­ta i ma­fi­ja­ških na­pa­da”, stav­lja­ju­ći pod te­pih sve­pri­sut­nu nes­ta­ši­cu hra­ne, lji­eko­va i dru­gih os­nov­nih po­trep­šti­na, po ko­je sta­nov­ni­ci po­vre­me­no hr­le u Ko­lum­bi­ju, kad im se gra­ni­ce, ne čes­to, otvo­re.Kri­ti­ča­ri iz opor­be po­sve su si­gur­ni da se eko­nom­ska ka­tas­tro­fa, čak i s ni­skim ci­je­na­ma naf­te, ne bi do­go­di­la da je Ma­du­ro po­ka­zao više spo­sob­nos­ti u svom tro­go­diš­njem vo­đe­nju dr­ža­ve, na­kon što je 2013. nas­li­je­dio Hu­ga Cha­ve­za. No, umjes­to da se pri­mi pos­la, on, ka­žu oni, a pi­še Reuters, op­tu­žu­je eli­tu da sa­bo­ti­ra gos­po­dar­stvo zbog dnev­ne po­li­ti­ke. Dr­že i da bi po­ve­ća­nje mi­ni­mal­ca mo­glo uga­si­ti broj­ne ma­le tvrt­ke, ko­je već du­go je­dva pre­živ­lja­va­ju.

Bo­li­var je go­to­vo bez­vri­je­dan

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.