Eko-pe­to­ljet­ka u Ki­ni otva­ra čak 13 mi­li­ju­na rad­nih mjes­ta

Ob­nov­lji­vi iz­vo­ri Cilj je do 2020. udio fo­sil­nih go­ri­va sma­nji­ti i ‘očis­ti­ti’ oko­liš

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - SERGEJ NOVOSEL VUČKOVIĆ

Do 2020. Ki­na će u ra­zvoj ener­gi­je vje­tra, sun­ca, vo­de i nuk­le­ar­ke ulo­ži­ti 361 mi­li­jar­du do­la­ra ka­ko bi sma­nji­la ovis­nost o ug­lje­nu

Kad Ki­na, naj­m­no­go­ljud­ni­ja zem­lja svi­je­ta, kre­ne u pri­pre­mu stra­te­ških pla­no­va, to u pra­vi­lu zna­či da će oni pre­ma­ši­va­ti sto­ti­ne mi­li­jar­di (do­la­ra) i, još važ­ni­je, da će bi­ti re­ali­zi­ra­ni, za na­še poj­mo­ve, ne­vje­ro­jat­no br­zo. Ne­dav­no je tako naj­av­lje­no da će dr­žav­ne vlas­ti u ra­zvoj tu­riz­ma do 2020. ulo­ži­ti 290 mi­li­jar­di do­la­ra, a sad je svi­je­tu ba­če­na ru­ka­vi­ca u li­ce obja­vom da će do is­te go­di­ne dr­ža­va upum­pa­ti 2,5 bi­li­ju­na ju­ana, tj. 361 mi­li­jar­du do­la­ra, u ra­zvoj ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je. Na­mje­ra je vla­di­ne ener­get­ske agen­ci­je da u ma­nje od “pe­to­ljet­ke” tako po­mak­ne fo­kus s pr­lja­ve ener­gi­je ug­lje- na ka čis­ti­jim go­ri­vi­ma, po­put ener­gi­je vje­tra i one iz fo­to­na­pon­skih će­li­ja pu­tem so­lar­nih plo­ča. Uz bo­lji­tak za oko­liš, bit će i do­bi­tak za gos­po­dar­stvo, jer se oče­ku­je da će otvoriti čak 13 mi­li­ju­na no­vih rad­nih mjes­ta. Na­ci­onal­na ener­get­ska agen­ci­ja (NEA), pre­no­si Reuters, iz­ra­ču­na­la je da će iz vje­tra, sun­ca, hi­dro­elek­tra­na, ali i nuk­le­ar­ki, do­tad po­te­ći oko 50 pos­to sa­daš­nje i buduće pro­izvod­nje elek­trič­ne ener­gi­je. Ova ula­ga­nje su znak da Pe­king i da­lje nas­to­ji sma­nji­ti upo­tre­bu fo­sil­nih go­ri­va, ko­ja su, ia­ko mo­tor gos­po­dar­skog na­pret­ka u po­s­ljed­njih 10 go­di­na, ipak i za­ga­di­la ta­moš­nje gra­do­ve, gdje su gra­đa­ni prak­tič­ki i za­bo­ra­vi­li kad su zad­nji put udah­nu­li svje­ži, čis­ti zrak. “Sva­ke go­di­ne iz­dvo­jit će se oko 72 mi­li­jar­de do­la­ra za ra­zvoj elek­tra­na svih vr­sta. Oko je­dan bi­li­jun ju­ana ići će kroz pet go­di­na na solarnu energiju, ka­ko bi se nje­na upo­tre­ba upe­te­ros­tru­či­la”, objaš­nja­va­ju u NEAi. No­vac će bi­ti za oko 1000 so­lar­nih elek­tra­na, što će Ki­nu de­fi­ni­tiv­no uč­vr­sti­ti kao vo­de­ćeg ge­ne­ra­to­ra sun­če­ve ener­gi­je u svi­je­tu.

“Oko 700 mi­li­jar­di ju­ana do­bit će vje­tro­par­ko­vi, 500 hi­dro­lek­tra­ne, a os­ta­tak ide na ge­oter­mal­ne iz­vo­re”, pi­šu iz Na­ci­onal­nog od­bo­ra za ra­zvoj i re­for­me. “Vla­da će mo­žda po­ve­ća­ti iz­no­se jer će u sek­to­ru bi­ti sve više pri­li­ka čim pad­nu ci­je­ne”, kaže za Reuters ana­li­ti­čar Ste­ven Han.

REUTERS

Ug­ljen je do­mi­nan­tan iz­vor ener­gi­je i po­kre­tač gos­po­dar­stva Ki­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.