Sa­udij­ci se okre­ću pro­izvod­nji unos­ni­jih va­ri­jan­ti naf­te

Lig­ht i Ex­tra Lig­ht Naj­ve­ći svjet­ski iz­voz­nik cr­no­ga zla­ta ra­di kon­ku­rent­nos­ti stav­lja u mi­ro­va­nje po­lja s ‘te­škom’ naf­tom

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Sa­udij­ska Ara­bi­ja kao naj­ve­ći svjet­ski iz­voz­nik naf­te nas­to­ji os­ta­ti kon­ku­rent­na s SADom i afrič­kim iz­voz­ni­ci­ma tako da će se, na­vo­di Blo­om­berg, pre­us­mje­ri­ti na proizvodnju dru­gih sor­ti, a sve i zbog do­go­vo­ra OPECa o sma­nje­nju pro­izvod­nje si­ro­ve naf­te na pret­kriz­ne ra­zi­ne 2008. go­di­ne.

Za­tvo­rit će se ili sta­vi­ti u mi­ro­va­nje po­lja iz ko­jih se cr­pe ti­po­vi naf­te Arab Me­di­um i Arab He­avy i oja­ča­ti se pro­izvod­nja Arab Lig­h­ta i Ex­tra Lig­h­ta, ko­ji su i pro­fi­ta­bil­ni­ji i slič­ni­ji naf­ti do­bi­ve­noj u dru­gim di­je­lo­vi­ma svi­je­ta. Na taj na­čin sa­udij­ski naf­ta­ši vje­ru­ju ka­ko će, u si­tu­aci­ji kad je odre­đe­na ma­nja pro­izvod­nja, i da­lje bi­ti prisutni u Azi­ji, iona­ko naj­ve­ćem svjet­skom naf­t­nom tr­ži­štu, na ko­jem se “tu­ku” s Ame­ri­kan­ci­ma i Afri­kan­ci­ma.

Kom­pa­ni­ja Sa­udi Aram­co obja­vi­la je da će azij­skim kup­ci­ma is­po­ru­či­va­ti 10 pos­to ma­nje ugo­vo­re­nih ko­li­či­na, no to je i da­lje ma­nji rez od onog ko­ji pred­sto­ji SADu i Eu­ro­pi, što zna­či da se sa­udij­ski naf­ta­ši ne odri­ču Azi­je kao naj­važ­ni­jeg na­ru­či­oca i po­tro­ša­ča.

“Ve­li­ke ra­fi­ne­ri­je i neo­vis­ni ki­ne­ski pre­ra­đi­va­či će po­ku­ša­ti ku­po­va­ti naf­tu ko­ja je jef­ti­ni­ja, lak­še va­ri­jan­te po­put Lig­h­ta i Ex­tra Lig­h­ta, a Sa­udij­ci će zna­ti to is­ko­ris­ti­ti”, mis­li ana­li­ti­čar iz tvrt­ke Ener­gy As­pec­ts. Azij­sko­pa­ci­fič­ka re­gi­ja ko­ris­tit će ove go­di­ne dnev­no, pro­cje­nju­je se, 33,87 mi­li­ju­na ba­re­la, što je više od tre­ći­ne svjet­ske po­troš­nje, suk­la­don Me­đu­na­rod­noj ener­get­skoj agen­ci­ji. To je bla­gi po­rast u od­no­su na 2016., što go­vo­ri u pri­log Sa­udij­ci­ma.

Na svjet­skim su tr­ži­šti­ma ci­je­ne naf­te proš­lo­ga tjed­na bla­go po­ras­le, što se za­hva­lju­je vi­jes­ti­ma o sma­nje­nju pro­izvod­nje ne­kih od najvećih svjet­skih pro­izvo­đa­ča po­čev od No­ve go­di­ne. Na lon­don­skom je tr­ži­štu ci­je­na ba­re­la po­ras­la 0,5%, na 57,10 do­la­ra, dok je na ame­rič­kom ba­rel bio 53,99 do­la­ra.

REUTERS

Mi­nis­tar ener­ge­ti­ke Kha­lid al-Fa­lih

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.