Ruč­no os­li­ka­ne te­ni­si­ce no­se se i na vjen­ča­nji­ma

Do­bra ide­ja Per­so­na­li­zi­ra­na obu­ća pro­da­je se za 400 do 500 kn ovis­no o zah­tjev­nos­ti iz­ved­be

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE - ANA MARIJA FILIPOVIĆ GRČIĆ

Ljud­mi­la Mi­haj­lo­vić i Ma­ja Ži­rov­čić upra­vo pri­pre­ma­ju no­vu kam­pa­nju u za­gre­bač­kom Im­pact Hu­bu

Ljud­mi­la Mi­haj­lo­vić i Ma­ja Ži­rov­čić kre­ati­van su i po­du­zet­nič­ki du­et zas­lu­žan za nas­ta­nak per­so­na­li­zi­ra­nih ruč­no os­li­ka­nih plat­ne­nih te­ni­si­ca Shuz. Iza njih je već se­dam go­di­na us­pješ­nog pos­lo­va­nja, pri če­mu op­s­ta­nak na mod­nom tr­ži­štu, osjet­lji­vom na eko­nom­ska ko­le­ba­nja, ni­je za­ne­ma­ri­va či­nje­ni­ca. Di­zaj­ne­ri­ce smo za­tek­li u za­gre­bač­kom Im­pact Hu­bu gdje upra­vo pri­pre­ma­ju no­vu kam­pa­nju ko­ja će usko­ro za­ži­vje­ti i u jav­nos­ti i gdje su is­pri­ča­le ka­ko su na ide­ju Shu­za za­pra­vo doš­le spon­ta­no. S vre­me­nom su ho­bi za­hva­lju­ju­ći en­tu­zi­jaz­mu tran­sfor­mi­ra­le u sta­bil­nu po­du­zet­nič­ku pri­ču, a po­seb­no su po­nos­ne na po­kre­ta­nje tren­da no­še­nja te­ni­si­ca čak na svad­ba­ma, nas­tao na­kon što je ne­ko­li­ko mla­den­ki uš­lo u brak u nji­ho­vim Wed­ding shuz te­ni­si­ca­ma.

“Ne sa­mo da se mo­gu pri­la­go­di­ti bo­ji vjen­ča­ni­ce i per­so­na­li­zi­ra­ti do naj­sit­ni­jih de­ta­lja, već su i prak­tič­ne jer mla­den­ci u nji­ma mo­gu ple­sa­ti do ju­tra bez pro­ble­ma”, is­pri­ča­le su za Pos­lov­ni dnev­nik. Na­gla­si­le su da je upra­vo kva­li­tet­no ra­zu­mi­je­va­nje po­tre­ba tr­ži­šta u kom­bi­na­ci­ji s pre­poz­na­va­njem i ko­ri­šte­njem po­ten­ci­ja­la druš­tve­nih mre­ža po­put Fa­ce­bo­oka i Ins­ta­gra­ma re­zul­ti­ra­lo stva­ra­njem i po­zi­ci­oni­ra­njem bren­da Shuz. “Zbog in­te­rak­tiv­nos­ti me­di­ja ko­ji­ma se slu­ži­mo da bi pred­sta­vi­le na­še ra­do­ve po­vrat­nu in­for­ma­ci­ju od lju­di ko­ji­ma je naš rad za­nim­ljiv do­bi­va­mo tre­nu­tač­no, pa je od­mah vid­lji­vo i ko­ji su mo­de­li po­pu­lar­ni­ji kao i ko­ji za­do­vo­lja­va­ju ukus kraj­njih po­tro­ša­ča”, do­da­le su. Is­ti­ču i da je ve­li­ka pred­nost to što ve­ći dio nji­ho­vih ku­pa­ca či­ni žen­ska po­pu­la­ci­ja nji­ho­vih go­di­na, pa la­ko pre­poz­na­ju ak­tu­al­ne tren­do­ve, dok na iz­a­zo­ve konkurencije od­go­va­ra­ju, na­po­mi­nju, ne­is­cr­p­nom kre­ativ­noš­ću.

Za iz­ra­du jed­nog pa­ra te­ni­si­ca tre­ba ne­ko­li­ko sa­ti, za kom­pli­ci­ra­ni­je mo­de­le kom­bi­ni­ra­nih ma­te­ri­ja­la i više. Ci­je­ne pro­izvo­da kre­ću se od 400 do 500 ku­na, ovis­no o zah­tjev­nos­ti iz­ved­be. Ia­ko uži­va­ju u ono­me što ra­de, po­ža­li­le su se ipak na bi­ro­kra­ci­ju i te­ško­će odr­ža­va­nja fi­nan­cij­ske lik­vid­nos­ti. “Us­pjeh se vje­ro­jat­no ne­će od­mah odra­zi­ti na ban­kov­nom ra­ču­nu, ali tre­ba ima­ti strp­lje­nja. Uos­ta­lom, važ­no je i pos­tav­lja­nje os­tva­ri­vih ci­lje­va i kro­je­nje ak­tiv­nos­ti u tom smje­ru”, za­klju­či­le su Mi­haj­lo­vić i Ži­rov­čić.

PD

Te­ni­si­ce se mo­gu pri­la­go­di­ti bo­ji vjen­ča­ni­ce i prak­tič­ne su jer mla­den­ci u nji­ma mo­gu ple­sa­ti do ju­tra bez pro­ble­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.