HT pos­ta­je re­gi­onal­ni li­der, ra­zvi­jat će ICT i ener­ge­ti­ku

Me­ga­ak­vi­zi­ci­ja Za 123,5 mi­li­ju­na eura Hr­vat­ski te­le­kom ušao na tr­ži­šte C. Go­re

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - BERNARD IVEZIĆ bernard.ive­zic@pos­lov­ni.hr

Pr­vi učin­ci ak­vi­zi­ci­je u Cr­noj Go­ri, naj­ve­će ko­ju je HT na­pra­vio do­sad, bit će značajno ubr­za­nje ras­ta pri­ho­da u 2017.

Dok pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić tek pla­ni­ra od Ma­đa­ra ot­ku­pi­ti če­t­vr­ti­nu Ine, čel­nik Hr­vat­skog te­le­ko­ma Da­vor To­ma­ško­vić us­pio je za 123,5 mi­li­ju­na eura od naj­ve­ćeg ma­đar­skog ope­ra­te­ra Magyar Te­le­ko­ma pre­uze­ti ve­ćin­ski udio od 76,53 pos­to u Cr­no­gor­skom te­le­ko­mu.

Pr­va pri­ča mo­žda ima još ne­jas­nu po­li­tič­ku po­za­di­nu, ali dru­ga sto­ji na čvr­stoj eko­nom­skoj ra­ču­ni­ci. HT bi 2017. go­di­nu, kao re­zul­tat svo­je pr­ve ak­vi­zi­ci­je u Ja­dran­skoj re­gi­ji, tre­bao za­klju­či­ti s go­to­vo 100 mi­li­ju­na eura ve­ćim pri­ho- dom. Us­pi­je li za­klju­či­ti tran­sak­ci­ju do kra­ja si­ječ­nja, a iz­vo­ri bli­ski kom­pa­ni­ji uvje­ra­va­ju nas da je to vr­lo iz­vjes­no, to bi zna­či­lo, da će po pr­vi put od po­čet­ka kri­ze naj­ve­ći ope­ra­ter u Hr­vat­skoj pos­lov­nu go­di­nu po­ten­ci­jal­no za­klju­či­ti s dvoz­na­men­kas­tim ras­tom.

Pri­hod bi mu se vra­tio na ra­zi­nu od mi­li­jar­du eura i s kva­li­tet­nom per­s­pek­ti­vom dalj­njeg ras­ta. Me­đu­tim, ka­ko doz­na­je Pos­lov­ni dnev­nik, to je tek pr­va ste­pe­ni­ca u pot­pu­no no­voj bu­duć­nos­ti HTa.

Iz lo­kal­ne, kom­pa­ni­je ori­jen­ti­ra­ne is­klju­či­vo na hr­vat­sko tr­ži­šte, HT otva­ra no­vo po­glav­lje, pre­tvo­rit će se u re­gi­onal­nu kom­pa­ni­ju i ti- me kre­nu­ti pu­tem Agro­ko­ra, Atlan­ti­ca, Adri­sa, Ro­gli­ća, Po­drav­ke, M SAN gru­pe i dru­gih do­ma­ćih igra­ča ko­ji pri­ho­dov­no više ne ovi­se is­klju­či­vo o do­ma­ćem tr­ži­štu. De­ut­s­c­he te­le­kom je, ka­ko nes­luž­be­no doz­na­je­mo, Da­vo­ru To­ma­ško­vi­ću na­kon sa­mo dvi­je go­di­ne vod­stva do­pus­tio ono što Ivi­ci Mu­dri­ni­ću ni­je poš­lo za ru­kom ni na­kon 16 go­di­na vo­đe­nja HTa, i to u vri­je­me dok je kom­pa­ni­ja ras­po­la­ga­la i ve­ćim bu­dže­tom.

Na­ši iz­vo­ri tvr­de da je HT u oči­ma DTa sada na­s­ljed­nik Magyar Te­le­ko­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.