Ra­ču­ni­ca da 25% HEP-a vri­je­di po­la Ine nema čvr­stih upo­ri­šta

Uz po­li­tič­ke opo­nen­te, i 'ci­vil­ni sek­tor' spre­ma se ja­če ak­ti­vi­ra­ti

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - JADRANKA DOZAN jadranka.dozan@pos­lov­ni.hr

I šef SDP-a Da­vor Ber­nar­dić je po­li­tič­ki lu­kra­tiv­nim oci­je­nio pri­gr­li­ti i gu­ra­ti ide­ju o re­fe­ren­du­mu o HEP-u

Naj­vi­ša ti­je­la HDZ-a Vla­di su da­la pu­nu pot­po­ru za ot­kup di­oni­ca Ine, a ka­ko je is­tak­nuo pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić, sla­žu se i da je prodaja 25 pos­to (mi­nus 1 di­oni­ca) HEP-a naj­pri­mje­re­ni­ji na­čin fi­nan­ci­ra­nja “vra­ća­nja Ine”. Na tom tra­gu bi­le su ovih da­na i izja­ve iz vr­ha Mosta, s tim da Bo­žo Pe­trov i nje­go­vi su­rad­ni­ci ne pro­pu­šta­ju na­gla­si­ti da to ipak ni­je i je­di­na op­ci­ja. Sve u sve­mu, ni na jed­no od bit­ni­jih pi­ta­nja u ve­zi s tim od­go­vo­ri se još ni pri­bliž­no ne na­zi­ru. Ali se mno­že upit­ni­ci i po­ten­ci­jal­ni kli­po­vi ko­ji će si­gur­no do­dat­no za­kom­pli­ci­ra­ti stva­ri, a u ko­nač­ni­ci mo­gu­će do­ves­ti u pi­ta­nje, dje­lo­mič­no ili pot­pu­no, i sam plan Vla­de.

Most i da­lje us­tra­ja­va na to­me da se ubu­du­će slu­ča­je­vi po­put Ine pre­ve­ni­ra­ju i in­ter­ven­ci­jom u Ustav, dok Plen­ko­vić to vi­di kao po­li­tič­ku ini­ci­ja­ti­vu “sim­bo­lič­nog ka­rak­te­ra”. U Us­ta­vu, kaže, i sad pos­to­ji za­šti­ta hr­vat­skih pri­rod­nih bo­gat­sta­va. No­vi šef SDPa je, pak, po­li­tič­ki lu­kra­tiv­nim oci­je­nio pri­gr­li­ti i gu­ra­ti ide­ju o re­fe­ren­du­mu oko pro­da­je di­je­la HEP-a jas­no po­ru­ču­ju­ći da je ta stran­ka pro­tiv. Na par­la­men­tar­noj sce­ni pre­mi­jer tako za IPO HEP-a tre­nut­no ima ne­dvo­smis­le­nu po­dr­šku sa­mo od HNS-a i Iva­na Vr­do­lja­ka ko­ji za­pra­vo ti­me bra­ni se­be. No, i on pri­tom ima za­dr­šku pre­ma dru­gom di­je­lu pla­na, da se no­vac od pro­da­je is­ko­ris­ti za re­ot­kup di­oni­ca Ine. Da ne bi bilo do­sad­no, na­vod­no i HDZo­va Iva­na Ma­le­tić sa­mo po­lo­vič­no po­dr­ža­va Vla- din plan, ali za raz­li­ku od Vr­do­lja­ka ona za­dr­šku nema pre­ma kupnji Ine već pre­ma pro­da­ji di­je­la HEP-a.

Ho­će li u pri­či o HEPu, po uzo­ru na HAC i mo­ne­ti­za­ci­ju ces­tar­skih du­go­va, stva­ri do­dat­no za­ko­pli­ci­ra­ti i ja­če ak­ti­vi­ra­nje “ci­vil­nog sek­to­ra”, tek će se vi­dje­ti, no naz­na­ke tak­ve ini­ci­ja­ti­ve već pos­to­je. Uza sve, ne bi tre­ba­lo iz­ne­na­di­ti da se i pre­mi­je­ro­va re­zo­lut­na iz­ja­va da se u slu­ča­ju Ine “ne­će jav­no obja­vi­ti od­lu­ka Ar­bi­traž­nog su­da jer je taj pro­ces bio ta­jan i to je još uvi­jek” is­ko­ris­ti za dalj­nja pro­ble­ma­ti­zi­ra­nja Vla­di­na mo­de­la ot­ku­pa. To pri­je što je nje­go­va fi­nan­cij­ska kons­truk­ci­ja i da­lje ve­oma kli­ma­va. Pre­mi­jer je, tvr­di, si­gu­ran da bi utr­žak od jav­ne po­nu­de 25 pos­to HEP-a bio do­vo­ljan za ot­kup Mo­lo­va udje­la u Ini, ali za­sad to ne može pot­kri­je­pi­ti kon­kret­ni­jim pro­cje­na­ma. Vri­jed­nos­no važ­na pi­ta­nja po­put prav­no­for­mal­nog sta­tu­sa hi­dro­elek­tra­na tj. hi­dro­teh­nič­kih obje­ka­ta, ili pak (ne)iz­dva­ja­nja vi­so­ko­na­pon­ske mre­že još ne­ma­ju pra­ve od­go­vo­re. Osim to­ga, pre­ma ana­li­zi du­go­traj­ne imo­vi­ne HEPa (gra­đe­vin­skih obje­ka­ta te opre­me i pos­tro­je­nja), još pri­je ne­ko­li­ko go­di­na pro­sječ­na je ot­pi­sa­nost bi­la na ra­zi­ni 64 pos­to, s tim da je kod gra­đe­vin­skih obje­ka­ta bi­la i bli­že 70 pos­to. To iz­i­sku­je ve­li­ka ula­ga­nja i ne po­go­du­je tre­nut­nom vred­no­va­nju. A za­sad nema naz­na­ka ima li, od­nos­no kak­ve adu­te Vla­da ima pre­ma Mo­lu u po­gle­du “ru­še­nja” ci­je­ne nje­go­va udje­la u Ini.

HR­VO­JE JELAVIĆ/PIXSELL

Oko sta­tu­sa vi­so­ko­na­pon­ske mre­že i hi­dro­elek­tra­na još nema pra­vih od­go­vo­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.