No­ve me­te Ma­ke­do­ni­ja, BiH, Sr­bi­ja...

Ci­lja­ju na ti­tu­lu naj­ve­će te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ske kom­pa­ni­je u Ja­dran­skoj re­gi­ji

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

To zna­či da HT, ko­ji na pre­uzi­ma­nju u Cr­noj Go­ri ra­di već go­di­nu da­na, is­pi­tu­je te­ren i za ši­re­nje u Ma­ke­do­ni­ju gdje je Ma­ke­don­ski te­le­kom ta­ko­đer u ve­čin­skom vlas­niš­tvu Magyar Te­le­ko­ma. Po­s­ljed­njih de­se­tak go­di­na Magyar Te­le­kom bio je uz­da­ni­ca DTa u re­gi­ji, ali se sada zbog na­go­mi­la­nih obve­za ori­jen­ti­ra na do­ma­će tr­ži­šte i kon­so­li­da­ci­ju bi­lan­ce.

Iz­vo­ri bli­ski HTu o to­me ni­su že­lje­li go­vo­ri­ti. No, is­ti­ču da je ja­san cilj HTa da bu­de naj­ve­ća te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ska kom­pa­ni­ja u Ja­dran­skoj re­gi­ji.

HT zbog to­ga i da­lje s ve­li­kom po­zor­noš­ću gle­da što će se do­go­di­ti u Slo­ve­ni­ji, gdje je ta­moš­nja vla­da sto­pi­ra­la već za­po­čet pro­ces pri­va­ti­za­ci­je Te­le­ko­ma Slo­ve­ni­je, a u ko­jem je upra­vo HT bio glav­ni ku­pac. Za­tim, HT is­pi­tu­je pos­to­ji li re­al­na mo­guć­nost da nas­li­je­đe­ni ma­njin­ski udio u HTu Mos­tar kroz pri­va­ti­za­ci­ju, na­po­kon po­ve­ća i ti­me poč­ne gra­di­ti snaž­ni­ju pri­sut­nost u BiH. HT se već na­tje­cao i za kup­nju Po­šte i te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja Ko­so­va, da bi se za­tim po­vu­kao iz tog na­tje­ča­ja, a Vla­da pro­da­la svoj udio fon­do­vi­ma.

U no­voj po­dje­li sna­ga iz­me­đu Magyar Te­le­ko­ma i HTa os­ta­je mo­guć­nost i da upra­vo naj­ve­ći ope­ra­ter u Hr­vat­skoj pos­ta­ne kom­pa­ni­ja pre­ko ko­je će DT ići u no­ve na­tje­ča­je za pri­va­ti­za­ci­ju Te­le­ko­ma Sr­bi­je.

“Naš je cilj da di­oni­ča­ri­ma, a tu tre­ba na­gla­si­ti da HT ni­je sa­mo u vlas­niš­tvu DTa, već da je go­to­vo po­lo­vi­ca kom­pa­ni­je u vlas­niš­tvu ma­lih i ins­ti­tu­ci­onal­nih inves­ti­to­ra ko­ji svo­jim udje­li­ma tr­gu­ju na Za­gre­bač­koj bur­zi, da že­li da­lje svi­ma nji­ma do­no­si­ti više, dak­le stal­no ra­di­ti na po­ve­ća­nju vri­jed­nos­ti kom­pa­ni­je”, kaže naš iz­vor.

I dok u HTu vi­de ve­li­ku pri­li­ku u ja­ča­nju biz­ni­sa s mo­bil­nom te­le­fo­ni­jom i in­ter­ne­tom u Cr­noj Go­ri, te si­ner­gi­je u na­ba­vi i pris­tu­pu tr­ži­štu, si­gur­no je da će naj­ve­ći hr­vat­ski te­le­kom ope­ra­ter u re­gi­ji igra­ti i u dru­gim in­dus­trij­skim ver­ti­ka­la­ma. Pri­je sve­ga to zna­či da će je­dan od pr­vih do­bit­ni­ka kup­nje Cr­no­gor­skog te­le­ko­ma bi­ti nje­gov in­for­ma­tič­ki div Com­bis.

Re­gi­onal­no ši­re­nje otva­ra mo­guć­nost i da se HT pre­tvo­ri u me­đu­na­rod­nog igra­ča u ener­ge­ti­ci, kroz pro­da­ju stru­je, a po­ten­ci­jal­no i pli­na, da svo­ju lo­kal­nu, hr­vat­sku mre­žu pu­ni­oni­ca elek­trič­nih auto­mo­bi­la in­ter­na­ci­ona­li­zi­ra, da u re­gi­ju is­ko­ra­či me­dij­ski, za­tim kroz clo­ud us­lu­ge, te da poč­ne i po re­gi­ji ra­di­ti pro­jek­te pa­met­nih gra­do­va. Ni o ovo­me u iz­vo­ri bli­ski HTu za­sad ne že­le pre­ciz­ni­je go­vo­ri­ti, ali sa smi­je­škom na­vo­de da je toč­no da ima­ju više pos­lov­nih ver­ti­ka­la.

Cr­no­gor­ski Te­le­kom tr­žiš­ni je li­der u fik­s­nim te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja­ma s udje­lom od 93,56 pos­to. U mo­bil­nim je dru­gi s 32,7 pos­to udje­la, iza Te­le­no­ra. HT že­li to iz­mi­je­ni­ti. Ima 588 za­pos­le­nih i 2015. je za­klju­čio s 98,6 mil. eura pri­ho­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.