Za pro­jekt SMART do­bi­li EU va­učer od HGK

Ino­va­ci­je Kom­pa­ni­ja Pen­ta iz Pu­le se od os­nut­ka 1990. go­di­ne ra­zvi­la u jed­nog od vo­de­ćih in­te­gra­to­ra ra­ču­nal­nih sus­ta­va

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Tvrtka Pen­ta iz Pu­le tre­nut­no ra­zvi­ja sus­tav na­pla­te par­ki­ra­nja SMART Par­king, ko­jim bi se sma­nji­le pro­met­ne gu­žve, ali i olak­ša­lo vo­za­či­ma obav­lja­nje sva­kod­nev­nih obve­za, i to tako da im se omo­gu­ći re­zer­va­ci­ja par­kir­nog mjes­ta u cen­tru gra­da.

“Vo­za­či će svo­je par­kir­no mjes­to re­zer­vi­ra­ti mo­bil­nom apli­ka­ci­jom, pu­tem ko­je će ima­ti uvid u sta­tus par­kir­nih mjes­ta na že­lje­nom par­ki­ra­li­štu. Pri­tom ko­ris­te­ći una­pri­je­đe­ne obli­ke pla­ća­nja, pu- tem gle­da­nja ogla­sa ili is­pu­nja­va­njem an­ke­ta te prin­ci­pom pla­ća­nja par­kin­ga po mi­nu­ti”, objas­nio je di­rek­tor tvrt­ke Pen­ta Mla­den Pa­mić, do­da­ju­ći da bi ovaj pro­jekt pri­do­no­sio ušte­da­ma pri po­troš­nji go­ri­va te skra­tio vri­je­me tra­že­nja par­kin­ga. Is­ti­če i da bi se tako sma­nji­la po­troš­nja fo­sil­nih go­ri­va, što bi pri­do­ni­je­lo sma­nje­nju one­čiš­će­nja i oču­va­nju oko­li­ša. Za na­ve­de­ni je pro­jekt ŽK Pu­la la­ni tvrt­ki uru­či­la HGK va­učer Moj EU pro­jekt u vri­jed­nos­ti od de­set ti­su- ća ku­na za pri­pre­mu pro­jek­t­ne do­ku­men­ta­ci­je na EU na­tje­čaj “Po­ve­ća­nje ra­zvo­ja no­vih pro­izvo­da i us­lu­ga ko­ji pro­iz­la­ze iz ak­tiv­nos­ti is­tra­ži­va­nja i ra­zvo­ja”, u sklo­pu Eu­rop­skog fon­da za re­gi­onal­ni ra­zvoj.

“Za­do­volj­stvo nam je is­tak­nu­ti još jed­nu u ni­zu us­pješ­nih su­rad­nji s HGK. Za­hva­lju­je­mo na pomoći i pot­po­ri ko­ju nam je pru­ži­la”, is­tak­nuo je Pa­mić. Ovo ni­je pr­vi ino­va­tiv­ni pro­jekt tvrt­ke Pen­ta. Od svog os­nut­ka 1990. go­di­ne do da­nas, uz pra­će­nje ra­zvo­ja su­vre­me­ne teh­no­lo­gi­je, ova se in­for­ma­tič­ka tvrtka ra­zvi­la u jed­nog od vo­de­ćih in­te­gra­to­ra sus­ta­va, ko­ji pru­ža kva­li­tet­na i druš­tve­no ko­ris­na rje­še­nja na po­dru­čju auto­mat­ske iden­ti­fi­ka­ci­je po­put: sus­ta­va re­gis­tra­ci­je rad­nog vre­me­na, sus­ta­va za iz­ra­du, pro­da­ju i kon­tro­lu ka­ra­ta s nad­zo­rom kre­ta­nja vo­zi­la u jav­nom pri­je­vo­zu put­ni­ka, sus­ta­va za na­pla­tu i kon­tro­lu upo­tre­be jav­nih bi­ci­ka­la, sus­ta­va za kon­tro­lu pro­la­za te na­pla­te i kon­tro­le par­ki­ra­nja.

PD

Jas­na Jak­lin Ma­je­tić iz HGK i di­rek­tor Pen­te Mla­den Pa­mić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.