POLJACI JE­DVA DIŠU JER SE VE­ĆI­NA VO­LI GRIJATI NA UG­LJEN

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - SERGEJ NOVOSEL VUČKOVIĆ sergej.novosel.vuc­ko­vic@pos­lov­ni.hr

Glav­ni grad je uveo bes­plat­ni pri­je­voz auto­bu­si­ma da bi sma­njio ko­li­či­nu smo­ga, no pro­blem su ku­ćans­tva ko­ja ko­ris­te jef­ti­na i lo­ša go­ri­va

Glav­ni grad Polj­ske Var­ša­va naj­za­ga­đe­ni­ji je od ve­li­kih gra­do­va u ci­je­lom svi­je­tu. Ia­ko se ju­čer s če­la nes­lav­ne lis­te spus­tio na dru­gu po­zi­ci­ju, pre­pus­tiv­ši pri­mat mon­gol­skom Ula­an Ba­ta­aru, polj­ska pri­jes­tol­ni­ca i da­lje je, su­de­ći po stra­ni­ci AirVi­su­al ko­ji mje­ri in­deks za­ga­đe­nos­ti zra­ka na os­no­vu kon­cen­tra­ci­je smo­ga i dru­gih ne­čis­tih čes­ti­ca, mjes­to u Eu­ro­pi u ko­jem se naj­te­že di­še.

S in­dek­som 231 nad­ma­đu­je i “tra­di­ci­onal­ne” za­ga­đi­va­če kao što su Pe­king, Cal­cut­ta, Dha­ka ili Šan­gaj, a puno iza nje je i naj­bli­ži europ­ski pra­ti­lac, če­ška Os­tra­va. Var­šav­ska grad­ska upra­va za­to je bi­la pri­si­lje­na u po­ne­dje­ljak uves­ti bes­plat­nu vož­nju grad­skim auto­bu­si­ma, ne bi li gra­đa­ne po­tak­nu­la da se na pu­tu do pos­la oka­ne osob­nih vo­zi­la, ko­ja su me­đu po­naj­ve­ćim fak­to­ri­ma ne­čis­to­ga zra­ka.

Ova se mje­ra na­do­ve­za­la, na­vo­de polj­ske no­vi­ne ko­je pre­no­si Blo­om­berg, na vi­ken­d­pre­po­ru­ku, ko­jom se dva mi­li­ju­na var­šav­lja­na po­ru­či­va­lo da ne iz­la­ze van iz do­mo­va, ako baš ne mo­ra­ju.

U če­mu je kva­ka

Na­rav­no da su broj­ni pre­po­ru­ku shva­ti­li kao za­bra­nu i svjes­no je kr­ši­li, ne že­le­ći kao ne­kad za ko­mu­nis­tič­kih po­li­cij­skih sa­ti bi­ti za­tvo­re­ni u če­ti­ri zi­da pa su se še­ta­li, vo­zi­li auto­mo­bi­le. Ci­je­lo vri­je­me su se, zbog ci­če zi­me, do­ma i do­bro gri­ja­li, ku­re­ći ug­ljen. I upra­vo je u tom fo­sil­nom go­ri­vu i kva­ka pre­ma ne­kim iz­ra­ču­ni­ma čak 53 pos­to emi­si­je štet­nih pli­no­va pro­iz­la­zi iz kuć­nih pe­ći, ko­je, pak, ve­ći­na “hra­ni” naj­jef­ti­ni­jim ma­te­ri­ja­li­ma, ug­lje­nom, a po­čes­to i sme­ćem.

“Ini­ci­ja­ti­va za bes­plat­nim pri­je­vo­zom ko­ji bi utje­cao na sma­nje­nje stva­ra­nja smo­ga je po­hval­na i ima obra­zov­nu važ­nost, no sum­njam da će ima­ti ima­lo ve­ći utje­caj”, ka­zao je Pi­otr Si­er­gi­ej uime Po­lish Smog Alar­ma, nev­la­di­ne udru­ge ko­ja pra­ti sta­nje kva­li­te­te zra­ka. Dok god, nas­tav­lja, u Polj­skoj ne pos­to­je nor­me ko­je bi pro­pi­si­va­le kak­ve pe­ći se smi­ju ko­ris­ti­ti za gri­ja­nje, “na­ša bor­ba pro­tiv one­čiš­će­nja zra­ka bit će ja­lo­va”. I Krys­tyna Ba­ran­ska iz In­s­pek­ci­je za za­šti­tu oko­li­ša u var­ša­vi u gri­ja­nje u ku­ćans­tvi­ma ko­ja ra­be ni­skok­va­li­tet­na go­ri­va, te auto­mo­bi­le, upi­re pr­stom kao u naj­ve­će do­pri­no­si­te­lje smo­gu. “Zbog ve­li­kog one­čiš­će­nja go­diš­nje se u Polj-

FOTOLIA

Polj­skom pri­jes­tol­ni­com ovih da­na je bes­plat­na vož­nja jav­nim pri­je­vo­zom zbog ne­čis­tog zra­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.