Ko­tor proš­le go­di­ne po­sje­ti­lo mi­li­jun tu­ris­ta

Naj­vi­še iz­let­ni­ka doš­lo je iz Ve­li­ke Bri­ta­ni­je

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ko­tor je proš­le go­di­ne po­sje­ti­lo oko mi­li­jun tu­ris­ta, pri­op­ćio je Mir­za Kr­cić, di­rek­tor Tu­ris­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je Ko­to­ra. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, i po­če­tak no­ve go­di­ne je obe­ća­va­ju­ći. “U pr­vih osam da­na broj iz­let­ni­ka i onih ko­ji svoj bo­ra­vak pri­jav­lju­ju u na­šem ure­du ve­ći je u od­no­su na is­to raz­dob­lje proš­le go­di­ne za ne­ko­li­ko sto­ti­na. To nas ra­du­je, kao i či­nje­ni­ca da se po­ve­ća­va broj pri­vat­nih iz­najm­lji­va­ča smje­šta­ja na po­dru­čju na­še op­ći­ne”, objaš­nja­va Kr­cić.

Ko­tor­ski Sta­ri grad proš­le go­di­ne je or­ga­ni­zi­ra­no po­sje­ti­lo 385 ti­su­ća gos­ti­ju. Rim­ske mo­za­ike je vi­dje­lo 40 ti­su­ća gos­ti­ju, a grad­ske be­de­me 120 ti­su­ća tu­ris­ta. Za­bi­lje­že­no je po­la mi­li­ju­na put­ni­ka, za­tim 200 ti­su­ća čla­no­va po­sa­de kru­ze­ra, a is­to to­li­ko je Ko­tor po­sje­ti­lo i onih ko­ji su bi­li smje­šte­ni na bu­dvan­skoj ri­vi­je­ri i u Du­brov­ni­ku. U Ko­to­ru je bo­ra­vi­lo 90 ti­su­ća gos­ti­ju ko­ji su os­tva­ri­li 400 ti­su­ća no­će­nja.

Na in­fo toč­ka­ma za pri­ja­vu bo­rav­ka stra­na­ca proš­le go­di­ne je pri­jav­lje­no više od 58 ti­su­ća tu­ris­ta, me­đu ko­ji­ma je naj­vi­še dr­žav­lja­na Ru­si­je i Sr­bi­je. Naj­ve­ći broj iz­let­ni­ka za­bi­lje­že­no je iz Ve­li­ke Bri­ta­ni­je, i to 25 pos­to, Fran­cu­ske 14 pos­to, SADa 12 pos­to, Ru­si­je 12 pos­to, Tur­ske de­vet pos­to i Nje­mač­ke osam pos­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.