Ni­jed­na tvor­ni­ca Bom­bar­di­era se ne­će ga­si­ti

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ka­nad­ski Bom­bar­di­er Tran­s­por­ta­ti­on, je­dan od ve­li­kih svjet­skih pro­izvo­đa­ča avi­ona i br­zih vla­ko­va, os­ta­vit će sve svo­je tvor­ni­ce u Nje­mač­koj, ia­ko su me­di­ji pro­va­li­li da raz­ma­tra za­tva­ra­nje ne­kih od njih i ot­pu­šta­nje oko 8500 rad­ni­ka, če­t­vr­ti­ne ukup­nog bro­ja njih u toj zem­lji.

Da se si­tu­aci­ja pre­okre­ne u ko­rist rad­ni­ka zas­lu­žan je nje­mač­ki vi­ce­kan­ce­lar i mi­nis­tar gos­po­dar­stva, SPDo­vac Sig­mar Ga­bri­el, ko­ji je od­luč­no ka­zao “ne­in” od­la­sku Bom­ba­ri­de­ra. “Ni­jed­na tvor­ni­ca u Nje­mač­koj se ne­će ga­si­ti”, od­lu­čan je bio Ga­bri­el, ko­men­ti­ra­ju­ći na­pi­se u Han­del­s­blat­tu. Oci­je­nio je da, s dru­ge stra­ne, tre­ba ras­prav­lja­ti o na­či­nu ka­ko se Bom­bar­di­ero­vi po­go­ni mo­gu i mo­ra­ju ubu­du­će ra­zvi­ja­ti, a ne do­no­si­ti ra­di­kal­ne mje­re ko­je ni­su do­bre za za­pos­le­nost. Pr­vi nje­mač­ki so­ci­jal­de­mo­krat i vje­ro­jat­ni kon­ku­rent svo­joj na­dre­đe­noj, kan­ce­lar­ki An­ge­li Mer­kel u je­sen­skoj utr­ci za pre­mi­jer­sko mjes­to, pri­do­bio je ovim po­te­zom nak­lo­nost trud­be­ni­ka ko­ji iz­ra­đu­ju su­per­br­ze vla­ko­ve ko­ji pro­me­tu­ju ne sa­mo nje­mač­kim već i ta­li­jan­skim, špa­njol­skim, fin­skim, ame­rič­kim, in­do­ne­zij­skim... pru­ga­ma nad i pod zem­ljom. Ne­ki od njih vo­ze i više od 300 km/h.

Bom­bar­di­er je u lis­to­pa­du proš­le go­di­ne oba­vio da bi u svom odje­lu pro­izvod­nje vla­ko­va mo­gao sre­za­ti 7500 rad­nih mjes­ta, ko­ja bi pla­ti­la ceh zbog pre­ko­mjer­nih trošŠ­trajk ko­va i pre­ko­ra­če­nih pro­ra­ču­na u sek­to­ru pro­izvod­nje zra­ko­plo­va. Bom­bar­di­ero­vi mo­de­li Dash 8 Q400, pri­mje­ri­ce, či­ne i dio flo­te hr­vat­skog zrač­nog pri­je­voz­ni­ka Cro­atia Air­li­nes.

U Nje­mač­koj su, na­vo­di Han­del­s­blatt, naj­u­gro­že­ni­je tvor­ni­ce vla­ko­va u Go­er­lit­zand Ba­ut­ze­nu, no Bom­bar­di­er Tran­s­por­ta­ti­ton od­bio je ot­kri­va­ti gdje je mis­lio ga­si­ti po­go­ne, tvr­de­ći da ko­nač­na od­lu­ka još uvi­jek ni­je do­ne­se­na.

RE­UTERS

Od­lu­čan Sig­mar Ga­bri­el

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.