Gol­d­man Sac­hs: Če­ka­mo po­te­ze Trum­pa

Prog­no­zi­ra da će po­rez­na re­for­ma, do­lar i pla­će us­mje­ri­ti di­onič­ko tr­ži­šte u 2017.

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Gol­d­man Sac­hs iden­ti­fi­ci­rao je ve­li­ku troj­ku, tri fak­to­ra ko­ja će obli­ko­va­ti obri­se di­onič­kog tr­ži­šta u ovoj go­di­ni. Svi­ma im je za­jed­nič­ko da ovi­se o bu­du­ćim po­li­ti­ka­ma Do­nal­da Trum­pa. Po­rez­na re­for­ma, sna­ga do­la­ra i br­zi­na ras­ta pla­ća odre­dit će smjer ame­rič­kog tr­ži­šta, sma­tra glav­ni stra­teg ban­ke za equ­ity u SADu Da­vid Kos­tin.

“Re­for­ma kor­po­ra­tiv­nog po­re­za glav­ni je iz­vor na­de”, is­tak­nuo je. Po­se­bi­ce to vri­je­di za sek­to­re op­te­re­će­ne vi­šim sto­pa­ma po­re­za, po­put ma­lo­pro­da­je, pro­izvod­nje ener­gi­je i po­troš­nih do­ba­ra, pre­no­si Blo­om­berg. Bu­du­ći da je ne­iz­vjes­no u ko­ji će se oblik pri­jed­lo­zi pre­to­či­ti po iz­la­sku iz Kon­gre­sa, Gol­d­man je raz­ma­trao ne­ko­li­ko sce­na­ri­ja i efekt na S&P 500 kom­pa­ni­ja. Sma­nje­nje po­re­za na 25 pos­to (s 35 pos­to), pri­mje­ri­ce, po­ve­ćao bi pro­fi­ta­bil­nost naj­ve­ćih kom­pa­ni­ja za 8 pos­to. Vri­jed­nost do­la­ra sko­či­la je od­mah na­kon iz­bo­ra na oče­ki­va­nji­ma ula­ga­ča da će Trum­po­vi po­te­zi os­na­ži­ti do­ma­će sto­pe ras­ta. Čak i po­što je do­lar pro­bio 14go­diš­nji re­kord proš­log tjed­na, Gol­d­man vje­ru­je da ima još pros­to­ra za rast ako no­va ad­mi­nis­tra­ci­ja bu­de po­ja­ča­no tro­ši­la jav­ni no­vac na in­fras­truk­tu­ru i pro­vo­di­la re­gu­la­tor­ne re­zo­ve. Oči­gle­dan plan jest kup­nja di­oni­ca kom­pa­ni­ja ko­je os­tva­ru­ju ve­ći­nu pri­ho­da u SADu.

Ko­nač­no, rast pla­ća ko­ji je za­mje­tan u po­s­ljed­nje vri­je­me ne­sum­nji­vo je do­bra vi­jest za pro­sječ­nog rad­ni­ka, no kom­pa­ni­ja­ma zna­či više tro­ško­ve rad­ne sna­ge. Pla­ća po sa­tu po­ras­la je naj­br­že od kra­ja re­ce­si­je oko 2,9 pos­to u pro­sje­ku i taj bi skok naj­vi­še mo­gao uda­ri­ti fast fo­od res­to­ra­ne i ma­lo­pro­daj­ne lan­ce.

RE­UTERS

Gol­d­man Sac­hs is­ti­če da je re­for­ma kor­po­ra­tiv­nog po­re­za glav­ni iz­vor na­de

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.