Šan­se da za 10 go­di­na uve­de­mo euro su nam 10%

Pro­jek­ci­je du­ga Pre­ma EK, za ma­nje od de­set­lje­ća u euro­zo­ni sa­mo ako pad­ne Ma­as­tric­ht

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JADRANKA DOZAN jadranka.dozan@pos­lov­ni.hr

U POGLEDU RAZINE DU­GA RH JE NAJOSJETLJIVIJA NA NEPREDVIDIVE DEVIJACIJE MAKROEKONOMSKIH UVJETA

Ana­li­ti­ča­ri Eu­rop­ske ko­mi­si­je iz­ni­je­li su pro­jek­ci­je za Hr­vat­sku u naj­no­vi­jem iz­da­nju Mo­ni­to­ra odr­ži­vos­ti du­ga

Pri­ča o po­želj­nos­ti što br­žeg uvo­đe­nja eura u Hr­vat­skoj se otvo­ri sva­ko ma­lo, a to je na­vod­no bi­la i te­ma o ko­joj su na po­čet­ku ove go­di­ne raz­go­va­ra­li (i na­vod­no se slo­ži­li) pred­sjed­nik Vla­de An­drej Plen­ko­vić i gu­ver­ner HNBa Bo­ris Vuj­čić.

Pi­ta­nje uvo­đe­nja eura, da­ka­ko, ni­je tek u do­me­ni že­lja, to je zah­tje­van pro­ces s jas­no pro­pi­sa­nim ko­ra­ci­ma (ERM II) i kri­te­ri­ji­ma (dug, in­fla­ci­ja, te­čaj). Ne do­go­di li se na ra­zi­ni Eu­rop­ske uni­je i ECBa znat­no omek­ša­va­nje pos­to­je­ćih pra­vi­la i tzv. Ma­as­tric­h­t­skih kri­te­ri­ja, vje­ro­jat­nost da će Hr­vat­ska za de­set go­di­na is­pu­nja­va­ti uvje­te za ula­zak u euro­zo­nu iz­no­si 10 pos­to. Na ta­kav za­klju­čak upu­ću­ju, na­ime, pro­jek­ci­je ko­je su ana­li­ti­ča­ri Eu­rop­ske ko­mi­si­je iz­ni­je­li za Hr­vat­sku u naj­no­vi­jem iz­da­nju Mo­ni­to­ra odr­ži­vos­ti du­ga.

U os­nov­nom sce­na­ri­ju, bez pro­mje­na fi­skal­ne po­li­ti­ke, Ko­mi­si­ja za Hr­vat­sku pre­dvi­đa da bi se udjel jav­nog du­ga u BDPu na­kon lanj­skog pa­da na 85 pos­to ove go­di­ne mo­gao sma­nji­ti na 84,3, uz do­dat­no spu­šta­nje na 82 pos­to do­go­di­ne, no na­kon to­ga pre­dvi­đa se po­nov­no bla­go uz­laz­na pu­ta­nja. U 2027. od­nos­no na kra­ju pro­jek­cij­skog ho­ri­zon­ta udjel jav­nog du­ga se pro­cje­nju­je na 87,8 pos­to BDPa, ali bu­de li vlast u tom raz­dob­lju ulo­ži­la do­dat­ne fi­skal­ne na­po­re s ci­ljem po­bolj­ša­nja struk­tur­nog sal­da pro­ra­ču­na, dug bi mo­gao i za­dr­ža­ti si­laz­nu pu­ta­nju; ana­li­ti­ča­ri EK u tom ga slu­ča­ju 2027. vi­de na 82,8 pos­to BDPa. Me­đu­tim, Hr­vat­ska je pre­ma ta­ko­zva­nim sto­has­tič­kim pro­jek­ci­ja­ma ra­zvo­ja jav­nog du­ga apos­tro­fi­ra­na kao čla­ni­ca EU ko­ja je u pogledu razine du­ga najosjetljivija na nepredvidive devijacije makroekonomskih uvjeta, ka­ko one po­volj­ne ta­ko i ne­po­volj­ne. Ta­ko u slu­ča­ju po­volj­ni­jih okol­nos­ti za sto­pe gos­po­da­skog ras­ta i ser­vi­si­ra­nje du­ga pro­jek­ci­je EK su­ge­ri­ra­ju 10pos­tot­nu vje­ro­jat­nost da bi se ra­zi­na hr­vat­skog jav­nog du­ga 2027. spus­ti­la čak do 65 pos­to BDPa, što je, do­du­še, i da­lje iz­nad tzv. ma­as­tric­h­t­skog pra­ga (60 pos­to BDPa). Na­su­prot to­me, s jed­na­kom, 10pos­tot­nom vje­ro­jat­noš­ću u slu­ča­ju ne­po­volj­nih po­re­me­ća­ja ili šo­ko­va omjer du­ga za de­set go­di­na nam pro­ji­ci­ra­ju na čak 111 pos­to BDPa.

Kod ve­ći­ne os­ta­lih ze­ma­lja EU taj je ras­pon znat­no uži, što odra­ža­va i ma­nju ne­iz­vjes­nost i ra­nji­vos­ti u smis­lu odr­ži­vos­ti du­ga.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.