Ra­zvoj ru­ral­nih sre­di­na

Za IPARD po­tro­ši­li 1,2 ml­rd., a LAG-ovi­ma sti­že po­la ml­rd. ku­na

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MIROSLAV KUSKUNOVIĆ/VL

Agen­ci­ja za pla­ća­nje u po­ljo­pri­vre­di, ri­bar­stvu i ru­ral­nom ra­zvo­ju oda­bra­la je i obja­vi­la ko­nač­nu ljes­tvi­cu 54 LAGa (Lo­kal­ne Ak­cij­ske Gru­pe), ko­je će do 2020. go­di­ne dis­tri­bu­ira­ti dio nov­ca iz Pro­gra­ma ru­ral­nog ra­zvo­ja pre­ma po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma i ra­zvo­ju ru­ral­nih sre­di­na. Iako jav­nost ja­ko ma­lo zna o to­me što su to LAGo­vi i ka­ko oni u stvar­nos­ti funk­ci­oni­ra­ju, te na ko­ji će se na­čin dis­tri­bu­ira­ti no­vac pre­ma po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma i sta­nov­niš­tvu u ru­ral­ni sre­di­na­ma, za­hva­lju­ju­ći svo­jim iz­ra­đe­nim sta­te­gi­ja­ma ra­zvo­ja, ko­je su dos­ta­vi­li Agen­ci­ji za pla­ća­nje u po­ljo­pri­vre­di na ocje­nji­va­nje, iz­vr­še­no je bo­do­va­nje i od­bra­ni su naj­bo­lji.

Ta­ko će 54 LAGa do­bi­ti čak vi­še od 463 milijuna ku­na za za pro­ved­bu pod­mje­re 19.2. “Pro­ved­ba ope­ra­ci­ja unu­tar CLLD stra­te­gi­je” (pro­ved­ba lo­kal­ne ra­zvoj­ne stra­te­gi­je) , pod­mje­re 19.3. “Pri­pre­ma i pro­ved­ba ak­tiv­nos­ti su­rad­nje LAGa” i pod­mje­re 19.4. “Te­ku­ći tro­ško­vi i ani­ma­ci­ja« iz Pro­gra­ma rur­la­nog ra­zvo­ja 2014. – 2020”.

O ko­li­ko se ve­li­ki sred­stvi­ma ra­di do­volj­no je ilus­tri­ra­ti po­dat­kom da je kroz IPARD pro­gram ko­ji se pro­vo­dio od 2007. go­di­ne i tek je ne­dav­no za­vr­še­na fi­zič­ka is­pla­ta nov­ca ukup­no za 693 pro­jek­ta is­pla­će­no 1,16 mi­li­jar­di ku­na pot­po­re. Ne tre­ba re­ći sa ko­li­ko se je mu­ke i ko­li­ko ad­mi­nis­tra­ci­je, te po­treb­nih pa­pi­ra ovaj pred­pris­tup­ni fond te­ško pro­vo­dio svih ovih go­di­na.

Na­kon do­di­je­le pot­po­ra LAGovima os­ta­je pi­ta­nje ho­će li ova ogrom­na sred­stva bi­ti do­bro is­ko­ri­šte­na i utje­ca­ti na po­ve­ća­nje po­ljo­pri­vred­ne pro­izvod­nje, ja­ča­nja kon­ku­ret­nos­ti po­ljo­pri­vre­de i za­poš­lja­va­nje u ru­ral­nim sre­di­na­ma ili će se sred­stva ras­pr­ši­ti i od njih u ko­nač­ni­ci ne­će bi­ti kon­kret­nog efek­ta. U pro­sje­ku su LAGo­vi do­bi­li pot­po­ru ko­ja iz­no­sio ne­što vi­še od 6 milijuna ku­na, pa do čak 12,6 milijuna ku­na ko­li­ko su do­bi­li dva LAGa Mos­la­vi­na i Adri­on. Ivan Ću­pić, vo­di­telj jed­nog od naj­poz­na­ti­ji LAGov La­ura iz Bi­ogra­da na Mo­ru, ko­jem je odo­bre­na pot­po­ra od 11,5 milijuna ku­na, objaš­nja­va ka­ko će se te­me­ljem pot­po­re ko­ju su do­bi­li ras­pi­si­va­ti na­tje­ča­ji na lo­kal­noj ra­zi­ni te će se no­vac, od­nos­no, pot­po­re dis­tri­bu­ira­ti po mo­de­lu mje­ra ko­je su sa­da na sna­zi na na­ci­onal­noj ra­zi­ni kroz Pro­gra­ma za ru­ral­ni ra­zvoj. Ta­ko bi oni na svom po­dru­čju tre­ba­li ras­pi­sa­ti na­tje­ča­je za pot­po­re za pri­mje­ri­ce mla­de po­ljo­pri­vred­ni­ke, pri­je­nos zna­nja, ulaganje u po­ljo­pri­vred­nu i ne­po­ljo­pri­vred­nu dje­lat­nost, oču­va­nje eko­sus­ta­va i dr.

“Na­ša sta­te­gi­ja je objav­lje­na na na­šim stra­ni­ca­ma i vr­lo se la­ko mo­že vi­dje­ti na što će se no­vac tro­ši­ti i ko­ji će na­tjes­to­lje­ća, ča­ji bi­ti ras­pi­si­va­ni”, ka­zao je Ću­pić te objas­nio da će LAGo­vi do­bi­ti 25 pos­to od po­je­din­ča­no re­ali­zi­ra­nih pro­je­ka­ta. Osječ­k­ba­ranj­ski do­žu­pan Želj­ko Kra­lji­čak ka­že ka­ko su 4 LAGa sa po­dru­čaj Osječ­ko­ba­ranj­ske žu­pa­ni­je os­tva­ri­la pot­po­ru od 39 milijuna ku­na, a da je županija osi­gu­ra­la sred­stva za pred­fi­nan­ci­ra­nje od 500.000 ku­na.

LAGo­vi su udruge i nji­ho­va ulo­ga je važ­na za ra­zvoj ru­ral­nih sre­di­na, ka­že Kra­lji­čak ko­ji je uvje­ren da će se ova sred­stva u nje­go­voj žu­pa­ni­ji pa­met­no is­ko­ris­ti­ti.

LAGo­vi po­kri­va­ju 516 je­di­ni­ca lo­kal­ne sa­mo­upra­ve, te se u po­dru­čji­ma dje­lo­va­nja LAGo­va na­la­zi vi­še od 2,2 mil. sta­nov­ni­ka u ru­ral­nim pros­to­ri­ma, is­ti­ču u Agen­ci­ji za pla­ća­nje u po­ljo­pri­vre­di.

LAG-ovi po­kri­va­ju 516 je­di­ni­ca lo­kal­ne sa­mo­upra­ve

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.