U pro­sin­cu je u ugos­ti­telj­skoj dje­lat­nos­ti iz­da­no 8,6 mil. ra­ču­na

Za­gre­bač­ki Advent Po­rast pri­ho­da ugos­ti­te­lja od 15 pos­to znat­no je ma­nji od ras­ta tu­ris­tič­kog pro­me­ta od 49 pos­to u no­će­nji­ma

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MARIJA CRNJAK marija.crnjak@pos­lov­ni.hr

Za­gre­bač­ki Advent Po­rast pri­ho­da ugos­ti­te­lja od 15 pos­to znat­no je ma­nji od ras­ta tu­ris­tič­kog pro­me­ta od 49 pos­to u no­će­nji­ma

Za iz­ra­čun ukup­ne po­troš­nje za vri­je­me za­gre­bač­kog Adven­ta za­du­žen je Ins­ti­tut za tu­ri­zam ko­ji će re­zul­ta­te ana­li­ze obja­vi­ti u ve­lja­či

Za­gre­bač­ki ugos­ti­te­lji za vri­je­me Adven­ta sa­mo u pro­sin­cu os­tva­ri­li su go­to­vo 15 pos­to ve­ći pri­hod ne­go go­di­nu ra­ni­je, no uz je­dva pet pos­to ve­ći broj iz­da­nih ra­ču­na, bi­lo zbog ve­ćih ci­je­na ili druk­či­jeg oda­bi­ra us­lu­ga. To je tek dio fi­nan­cij­skog re­zul­ta­ta Adven­ta ko­ji su do­brim di­je­lom utr­ži­le ku­ći­ce po grad­skim tr­go­vi­ma i uli­ca­ma, ko­ji ne uklju­ču­je pro­met u smje­štaj­nim ka­pa­ci­te­ti­ma, tr­go­vi­ni i os­ta­lim dje­lat­nos­ti­ma.

Za iz­ra­čun ukup­ne po­troš­nje za vri­je­me za­gre­bač­kog Adven­ta za­du­žen je pak Ins­ti­tut za tu­ri­zam ko­ji tak­vu ana­li­zu ra­di po pr­vi pu­ta, a re­zul­ta­ti bi tre­ba­li bi­ti poz­na­ti u ve­lja­či, doz­na­je Pos­lov­ni dnev­nik. Pre­ma po­da­ci­ma Po­rez­ne upra­ve Mi­nis­tar­stva fi­nan­ci­ja, u pro­sin­cu je u ugos­ti­telj­skoj dje­lat­nos­ti iz­da­no 8,6 milijuna fi­skal­nih ra­ču­na s ukup­nim iz­no­som od 347 milijuna ku­na, za raz­li­ku od 302 milijuna ku­na pri­ho­da u pro­sin­cu 2015. go­di­ne.

Bu­du­ći da je u go­di­ni ra­ni­je taj rast u Za­gre­bu iz­no­sio 19 pos­to, pri­hod ugos­ti­te­lja u vri­je­me adven­ta u dvi­je go­di­ne po­ras­tao je za sto­ti­njak milijuna ku­na. od­nos­no za 40 pos­to. Split je pak u pro­sin­cu 2016. u ugos­ti­telj­stvu imao par pos­to­ta­ka ma­nji pro­met ne­go u 2015 (42 mil. ku­na), dok je pri­hod du­bro­vač­kih ugos­ti­te­lja u Adven­tu po­ras­tao za oko 6 pos­to. Os­ta­je pi­ta­nje je li po­rast pri­ho­da po­pra­tio po­rast bro­ja ku­ći­ca u Za­gre­bu, s ob­zi­rom na to da iz Gra­da Za­gre­ba još uvi­jek ni­smo do­bi­li od­go­vor na upit ko­li­ko kva­dra­ta je Grad iz­naj­mio po­du­zet­ni­ci­ma ko­ji su na ras­po­la­ga­nju ima­li i ne­ko­li­ko no­vih lo­ka­ci­ja. Dio pri­ho­da pre­ma priz­na­nju ugos­ti­te­lja za ovog Adven­ta skre­sa­la je hlad­no­ća, a naj­bo­lje su ra­di­le lo­ka­ci­je u sa­mom sre­di­štu gra­da. Rast pri­ho­da ugos­ti­te­lja sva­ka­ko je ma­nji od po­ras­ta tu­ris­tič­kog pro­me­ta ko­ji je za ovog Adven­ta za­bi­lje­ži­la Tu­ris­tič­ka za­jed­ni­ca Gra­da Za­gre­ba. U raz­dob­lju od 25. stu­de­nog do 31. pro­sin­ca broj do­la-

za­ka je bio ve­ći za čak 40 pos­to (110 ti­su­ća), a broj no­će­nja za 49 pos­to (205,6 ti­su­ća) u od­no­su na is­to raz­dob­lje proš­le go­di­ne. Sta­tis­ti­ka je po­ka­za­la i zna­ča­jan rast bro­ja stra­nih tu­ris­ta, što po­ka­zu­je da je Advent ove go­di­ne zna­čaj­no nad­ma­šio lo­kal­ni zna­čaj, a to je or­ga­ni­za­to­ri­ma bi­lo ja­ko bit­no. Ujed­no, pro­sječ­na du­lji­na bo­rav­ka u Za­gre­bu u pro­sin­cu se po­pe­la na dva da­na. Na­ime, broj stra­nih tu­ris­ta (72 ti­su­će) u na­ve­de­nom raz­dob­lju znat­no je nad­ma­šio broj do­ma­ćih gos­ti­ju, uz po­rast od 49 pos­to. Od ukup­no os­tva­re­nih no­će­nja, stran­ci su os­tva­ri­li 144 ti­su­će, što je rast od čak 64 pos­to. Naj­vi­še do­la­za­ka je bi­lo iz Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne, Ita­li­je, Slo­ve­ni­je, Aus­tri­je, Ko­re­je, Sr­bi­je, Nje­mač­ke, SA­Da, azij­skih ze­ma­lja i Ve­li­ke Bri­ta­ni­je, a naj­vi­še no­će­nja iz Ita­li­je, Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne, Slo­ve­ni­je, Aus­tri­je, Nje­mač­ke, Ar­gen­ti­ne, SA­Da, Sr­bi­je, Ve­li­ke Bri­ta­ni­je i Ko­re­je.

GO­RAN STANZL/PIXSELL

Za­gre­bač­ki Advent ti­tu­lu naj­bo­ljeg europ­skog adven­ta osvo­jio je dru­gu go­di­nu za re­dom

Za Za­greb kao naj­bo­lju advent­sku des­ti­na­ci­ju na por­ta­lu Eu­ro­pe­an Best Des­ti­na­ti­ons gla­so­va­lo je 188.000 lju­di

M. LUKUNIĆ/PIX

Mar­ti­na Bi­enen­feld, di­rek­to­ri­ca Tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce Za­gre­ba

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.