Glo­bal­no bi u ovoj go­di­ni mo­glo bi­ti bo­lje, oče­ku­je se rast ve­ći ne­go 2016.

Svjet­ska ban­ka Rast hr­vat­sko­ga gos­po­dar­stva u ovoj go­di­ni 2,5 pos­to, po­bolj­ša­na pro­cje­na u od­no­su na li­panj

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SERGEJ NOVOSEL VUČKOVIĆ sergej.novosel.vuc­ko­vic@pos­lov­ni.hr

Svjet­ska ban­ka Rast hr­vat­sko­ga gos­po­dar­stva u ovoj go­di­ni 2,5 pos­to

I s no­vim, ne­pre­dvi­di­vim pred­sjed­ni­kom ame­rič­ki rast bit će u 2017. ve­ći za 0,6 pos­to, a in­dij­ski će, pak, sko­či­ti na 7,6 pos­to

Svi­je­tu se u gos­po­dar­skom pogledu u 2017. pi­še go­to­vo pa ru­ži­čas­to (os­ta­vi­mo po stra­ni si­gur­nost i oko­liš) rast bru­to do­ma­ćeg pro­izvo­da na glo­bal­noj ra­zi­ni bit će 2,7 pos­to, što je pri­mjet­no bo­lji re­zul­tat od lanj­ski 2,3 pos­to, a po­zi­tiv­no pre­dvi­đa­nje do­la­zi iz Svjet­ske ban­ke (SB), ko­ja ga je iz­ni­je­la u svom re­dov­nom po­lu­go­diš­njem iz­vje­šta­ju o gos­po­dar­skim iz­gle­di­ma u svi­je­tu.

“Pred na­ma je ja­či gos­po­dar­ski uz­let, na­kon go­di­na ra­zo­ča­ra­va­ju­će­ga ras­ta i pra­vi je tre­nu­tak da is­ko­ris­ti­mo šan­su i po­ve­ća­mo ula­ga­nja u in­fras­truk­tu­ru i ljud­ske re­sur­se. Do­ga­đa se zbog opo­rav­ka ci­je­na naf­te i dru­gih si­ro­vi­na, kao i okon­ča­nja re­ce­si­je u Bra­zi­lu i Ru­si­ji”, re­ći će pred­sjed­nik Svjet­ske ban­ke Jim Yong Kim pot­pi­su­ju­ći iz­vje­štaj, ko­ji je, ka­ko to bi­va, iz­a­zvao opreč­ne re­ak­ci­je svih ko­jih bi se tre­bao ti­ca­ti.

Po­s­lje­di­ce za sve

Hr­vat­sko bi gos­po­dar­stvo u 2017. po ažu­ri­ra­nim po­da­ci­ma SBa, tre­ba­lo po­ras­ti po sto­pi od 2,5 pos­to, što je za po­la pos­to vi­še ne­go što su pro­cje­nji­va­li u iz­vješ­ću iz lip- nja 2016. Re­vi­di­ra­li su, na bo­lje, i pro­cje­nu ras­ta u 2016, ko­ja je 0,8 pos­to bo­lja i iz­no­si 2,7 pos­to. I u idu­ćoj go­di­ni hr­vat­sko bi gos­po­dar­stvo tre­ba­lo ras­ti po sto­pi od 2,5 pos­to, či­me je pro­cje­na iz lip­nja po­dig­nu­ta za 0,1 pos­to. Za 2019. rast bi, pi­še Svjet­ska ban­ka, u RH mo­gao do­se­ći 2,6 pos­to. U Sje­di­nje­nim Ame­rič­kim Dr­ža­va­ma, pri­mje­ri­ce, za ko­je SB vi­di da bi mo­gle ras­ti 2,2 pos­to, to po­ka­zu­je da re­cent­na po­li­tič­ka zbi­va­nja, pa i pre­vi­ra­nja na­kon iz­bo­ra Do­nal­da Trum­pa za no­vog pred­sjed­ni­ka, ko­ji za 8 da­na stu­pa na duž­nost, ne bi tre­ba­la ugro­zi­ti eko­nom­ske ti­je­ko­ve. Što­vi­še, na­kon lanj­skih 1,6 pos­to, prog­no­zi­ra­ni ve­ći rast tre­bao bi ima­ti re­per­ku­si­je i na os­ta­tak svi­je­ta.

“Val ras­ta zbog eks­pan­ziv­ne fi­skal­ne po­li­ti­ke ili zbog dru­gih raz­lo­ga u SADu mo­gao bi zna­čaj­no do­pri­ni­je­ti svjet­skom gos­po­dar­stvu”, na­vo­de SBov­ci. U tu­ma­če­nju pre­dvi­đa­nja Reuters na­vo­di da bi to mo­glo utje­ca­ti i na po­ve­ća­nje ka­mat­nih sto­pa i “pos­tro­ži­ti fi­nan­cij­ske uvje­te ko­ji će se po­tom ne­ga­tiv­no odra­zi­ti i na tr­ži­šta u ra­zvo­ju, a ko­ja ja­ko ovi­se o vanj­skom fi­nan­ci­ra­nju, po­naj­pri­je za­du­ži­va­nju u do­la­ri­ma”.

La­ga­no ko­če­nje

Ipak, ana­li­ti­ča­ri SBa upo­zo­ra­va­ju da u prog­no­ze ni­su sti­gli ugra­di­ti učin­ke raz­li­či­tih mje­ra ko­je je pred­lo­žio Trump, ma­nje­vi­še kroz svo­ju krat­ku ko­mu­ni­ka­ci­ju na Twit­te­ru. Ono što, pak, slu­te da će bi­ti dje­lo­tvor­no za ame­rič­ki rast je naj­a­va re­za­nja ne­kih po­re­za i in­fras­truk­tur­na po­troš­nja, kao i pro­tek­ci­onis­tič­ki stav, od vra­ća­nja in­dus­tri­je u Ame­ri­ku do di­za­nja ca­ri­na na dio uvoz­nih ro­ba. Za raz­li­ku od SA­Da kao naj­ja­čeg gos­po­dar­stva ko­je ubr­za­va, ono ki­ne­sko, naj­ve­će, s vi­še od mi­li­jar­du po­tro­ša­ča, la­ga­no će za­ko­či­ti, što ne zna­či da će za­pas­ti u kri­zu. Kini Svjet­ska ban­ka prognozira rast od 6,2 pos­to, a la­ni je bio 6,7, no to ne­će usporiti rast ze­ma­lja re­gi­je, po­put In­do­ne­zi­je, Taj­lan­da i In­di­je. Po­to­nja ide pre­ma ras­tu od 7,6 pos­to, nas­pram lanj­skih 7, što je, ka­žu u SBu, po­s­lje­di­ca re­for­mi u do­ma­ćoj na­ba­vi kao i po­ve­ća­nja pro­duk­tiv­nos­ti. Na­pred­ne eko­no­mi­je u cje­li­ni pos­ti­ći će rast od od 1,8 pos­to (la­ni 1,6), dok će u zem­lja­ma u ra­zvo­ju skok bi­ti naj­dras­tič­ni­ji, s 3,4 pos­to la­ni na 4,2 pos­to ko­li­ko se oče­ku­je ove go­di­ne.

KINI SB PROGNOZIRA RAST OD 6,2 POS­TO, A LA­NI JE BIO 6,7, NO TO NE­ĆE USPORITI RAST ZE­MA­LJA RE­GI­JE

EOTOLIA

Glo­bal­no gos­po­dar­stvo tre­ba­lo bi ti­je­kom 2017. pro­živ­lja­va­ti us­pješ­ni­je da­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.