Za su­fi­nan­ci­ra­nje ener­get­ske ob­no­ve još 6 da­na

Zgra­dar­stvo Fond zad­nji dan ra­di od 8 do po­no­ći

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Os­ta­lo

je još sa­mo 6 da­na za pri­ja­ve za su­fi­nan­ci­ra­nje ener­get­ske ob­no­ve vi­šes­tam­be­nih zgra­da, pa će Fond za za­šti­tu oko­li­ša i ener­get­sku učin­ko­vi­tost u su­bo­tu i ne­dje­lju ra­di­ti od 10 do 18 sa­ti te u po­ne­dje­ljak, 16. si­ječ­nja, na sam dan za­tva­ra­nja jav­nog po­zi­va, gra­đa­ni­ma će bi­ti dos­tup­ni od 8 sa­ti do po­no­ći, pri­op­ćio je taj fond. “Na ovaj na­čin smo mak­si­mal­no že­lje­li iz­a­ći u su­sret pri­ja­vi­te­lji­ma te im, uz sve do­sa­daš­nje struč­ne sa­vje­te u pri­pre­mi do­ku­men­ta­ci­je, po­mo­ći oko za­vr­š­nog uve­zi­va­nja i pa­ki­ra­nja pro­jek­t­nog pri­jed­lo­ga da se slu­čaj­no ne bi do­go­dio ne­ki pro­pust ad­mi­nis­tra­tiv­ne pri­ro­de”, na­vo­de u Fon­du. Na­po­mi­nju ka­ko ci­je­li pos­tu­pak ocje­nji­va­nja i oda­bi­ra tra­je 120 da­na, na­kon če­ga se skla­pa ugo­vor s oda­bra­nim ko­ris­ni­kom sred­sta­va. U Fon­du oče­ku­ju da će pr­vi ra­do­vi na ob­no­vi zgra­da za­po­če­ti u sr­p­nju, a odo­bre­ni iz­no­si s ob­zi­rom na vi­si­nu ukup­ne inves­ti­ci­je i 60 pos­tot­no su­fi­nan­ci­ra­nje mo­gu bi­ti od 100.000, pa do čak 13 milijuna ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.